Asesoria Contable Barcelona | SRB Assessors

SERVEIS | Comptable
Un ampli equip de professionals amb una sòlida formació comptable l'ajudarà a fer que la seva comptabilitat sigui l'instrument de control i de gestió que vostè necessita. Des de Saumoy, Ribó i Baiges Assessors podem fer tot el treball comptable sense que vostè s'hagi de preocupar (outsourcing), o una assessoria comptable que consisteix en revisions periòdiques i l’anàlisi de dades. Els nostres principals serveis són els següents:

Comptabilitat financera
 • Direcció i revisió comptable de societats. Disseny de plans de comptabilitat.
 • Transcripció de comptabilitats de forma mecanitzada i manual (outsourcing).
 • Comptabilitat i gestió dels registres d'empresaris i professionals en règims d'estimació directa o objectiva.
 • Formació del personal de departaments comptables.
 • Revisió de circuits i d’arxius.
 • Actualització de comptabilitats endarrerides.
 • Elaboració de comptes anuals i dipòsit al Registre Mercantil.
Comptabilitat analítica i gestió empresarial
 • Comptabilitat analítica i de costos.
 • Comptabilitat pressupostària. Elaboració i seguiment de pressupostos.
 • Seguiment de la tresoreria.
 • Anàlisi de balanços i de resultats.
 • Assessorament i preparació d'informes comptables i estratègics.
 • Plans d'empresa.
 • Càlcul del llindar de rendibilitat i del punt mort financer.
Altres serveis
 • Auditoria interna.
 • Valoració d’empreses.
 • Comptabilitat de cooperatives, fundacions, associacions i altres entitats mercantils especials.