Novetats en els models de dipòsit de comptes anuals individuals i consolidats 2023

Al BOE del 8 de maig de 2024 s’han publicat (amb correcció d’errors el 10) els models, amb algunes modificacions, de presentació en el Registre Mercantil de comptes anuals individuals i comptes anuals consolidats 2023.

L’informem que al BOE del 8 de maig de 2024 (amb correcció d’errors el 10) s’han publicat els models, amb algunes modificacions, de presentació en el Registre Mercantil de comptes anuals individuals i comptes anuals consolidats 2023.

Atenció. La utilització dels models aprovats per la present resolució és obligatòria per als comptes anuals formulats i aprovats pels subjectes obligats, que es presentin al Registre Mercantil per al seu dipòsit amb posterioritat a la publicació d’aquesta resolució al BOE.

Per tant, les empreses que s’hagin anticipat i ja tinguin els seus comptes anuals de l’exercici 2023 dipositats al Registre Mercantil no els han de tornar a presentar per aquest motiu, però aquelles que ho facin a partir d’ara cal que ho tinguin en compte.

Canvis que afecten a tots els models (normal, abreujat i pimes)

Canvis en el full d’identificació

  • S’ha inclòs informació sobre el nombre de dones que pertanyen a l’òrgan de govern (per exemple, al consell d’administració) i el total de membres.
  • S’elimina, per redundant, la informació corresponent al percentatge de dones (que s’havia inclòs en la reforma dels models de l’any passat).

Canvis en els tests d’errors

  • S’inclouen tests addicionals sobre el nombre de dones en l’òrgan de govern.

Canvis en el model normal

Contingut de la memòria normal

  • Es modifica l’apartat 27 de la memòria i el seu corresponent quadre normalitzat M27 incorporant informació sobre el nombre de factures i els imports i que el seu termini de pagament es trobi dins del termini establert per l’article 4 de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. També s’informarà dels percentatges que suposen aquests càlculs sobre el total nombre de factures i imports.

Canvis en el model pime

Canvis en el full mediambiental

  • S’elimina la referència a les «emissions d’abast 3», corresponent a les emissions indirectes de proveïdors i de clients en la cadena de valor. En qualsevol cas, la resta d’informació sol·licitada en aquest quadre es manté de compliment voluntari.

Canvis en els comptes anuals consolidats

Contingut de la memòria consolidada

Es modifica l’apartat 31 de la memòria referit a la informació sobre el pagament a proveïdors, incorporant informació sobre el nombre de factures, els seus imports de les i que el seu termini de pagament es trobi dins del termini establert per l’article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. També s’informarà dels percentatges que suposen aquests càlculs sobre el nombre total de factures i imports.

Test d’errors

  • S’introdueixen nous tests d’errors a fi de millorar la qualitat del full IDC2.1 i IDC2.2 d’identificació de l’estructura del grup.

Format electrònic europeu

Quan el grup subjecte a l’obligació de dipositar els comptes anuals consolidats decideixi presentar-los en format electrònic únic europeu, per aplicar les normes internacionals de comptabilitat NIC/NIIF, ho haurà de fer mitjançant la generació del fitxer corresponent, que haurà de complir les normes i especificacions d’acord amb la Taxonomia XBRL del format ESEF, que es troba publicada en la següent pàgina web de l’European Securities and Markets Authority (ESMA), https://www.esma.europa.eu/document/esef-taxonomy-2022.

Els requisits tècnics que ha de complir aquest fitxer es troben definits en l’ESEF Conformance Suitehttps://www.esma.europa.eu/document/esef-conformance-suite-2023, que consisteix en un conjunt d’estructures i exemples en format XBRL, acompanyats d’un fitxer excel que descriu les guies i regles que ha de complir un arxiu en aquest format electrònic únic.