Asesoria Mercantil Barcelona | SRB Assessors

SERVEIS | Jurídic Mercantil
El Departament Jurídic i el seu equip de professionals i d’advocats ofereixen un servei d'assessorament i de consultoria legal i judicial, tant en l'àmbit empresarial com en el personal i a escala nacional o internacional, puix estan capacitats per treballar en diversos idiomes, la qual cosa els permet cobrir i abraçar diferents branques i especialitats del món del Dret.

Els àmbits i les àrees d'especialització i d’actuació són els següents:

Àrea Mercantil:

 • Societari i empresari individual:
  • Assessorament jurídic general tant de persones físiques com jurídiques
  • Constitucions societats:
   • Societats Limitades, Anònimes, Cooperatives.
   • Fundacions, Associacions.
   • Societats amb participació de socis estrangers.
  • Acords i operacions societàries de tot tipus:
   • nomenaments de càrrecs i apoderaments.
   • modificacions estatutàries (objecte, domicili, denominació, etc..).
   • ampliacions i reduccions de capital.
   • aprovació de comptes, regularització de fons propis i situació de pèrdues en balanç.
   • liquidacions, dissolucions, etc...
  • Pactes societaris complementaris als Estatuts.
  • Transformació de societats, fusions, absorcions.
  • Compravendes de participacions / accions.
  • Juntes Generals / Consells d’administració.
   • Convocatòries.
   • Preparació i redacció d´actes de les Juntes i Reunions. Assistència com Advocats.
   • Revisió de Llibres Mercantils (Actes de Junta i Consell d´Administració; Llibre de Socis i Accionistes).
  • Empresa familiar (assessorament, preparació i redacció d´acords).
 • Compravenda d’empreses, negocis i unitats productives:
  • Assessorament i negociacions.
  • Estudis, redacció i preparació de contractes, documents i acords.
 • Reestructuració i viabilitat d’empreses i negocis:
  • Assessorament jurídic i anàlisi global en relació a la planificació empresarial i del negoci, així com en plans de viabilitat a nivell jurídic (contractes financers, estratègies, reestructuracions, contractes mercantils,..).
  • Compravendes d´unitats productives.
  • Transformacions societàries (societats civils, societats mercantils, etc...).
  • Fusions, absorcions i escissions de societats, empreses i branques d´activitat.
 • Contractació mercantil:
  • Assessorament i redacció de qualsevol tipus de contracte (contractes agència, distribució, col·laboració, joint venture, franquícies, transport, préstec, propietat industrial, prestació de serveis, noves tecnologies, etc..).
  • Protecció de dades.
  • Estudi i redacció a nivell jurídic de documentació comercial (proveïdors, transport, clients, productes, …).
 • Contractació internacional:
  • Assessorament i redacció de diferents tipus de contracte mercantil (agència, distribució, importació, exportació, transport internacional, franquícies, compravendes: empreses, negocis, productes; prestacions de serveis, préstecs, contractes entre empreses matrius i filials, etc..).
 • Processal mercantil:
  • Tota classe de procediments mercantils:
  • Societari:
   • Societats mercantils.
   • Accions de responsabilitat contra Administradors.
   • Accions d´impugnació d´acords socials.
   • Accions de defensa dels socis / accionistes minoritaris.
   • Conflictes d´interessos socis i administradors.
  • Empresaris individuals / autònoms.
  • Contractació mercantil.
  • Propietat industrial. Competència deslleial i defensa de la competència.
  • Recobraments d'impagats.
  • Contractació i reclamació bancària (swaps, clàusules sòl, hipoteques, preferents, derivades i demés productes financers).
 • Concursal:
  • Assessorament i estudi de la situació d´insolvència de persones físiques i jurídiques.
  • Negociacions prèvies al procediment concursal.
  • Interposició i seguiment de procediments concursals: voluntaris i necessaris.
  • Negociació i aprovació de convenis de creditors.
  • Representació i defensa dels interessos dels creditors en els procediments concursals.
  • Responsabilitat dels administradors.
  • Persones físiques (llei de la segona oportunitat).

Àrea Civil:

 • Processal civil
  • Tota classe de procediments civils. Reclamacions judicials:
  • Reclamacions dineràries / impagament de morosos. Reclamació Extrajudicial i Judicial.
  • Obligacions de fer.
  • Arrendaments Urbans: Desnonaments (manca de pagament), Reclamacions de quantitat, Realització i resolució de contractes d’arrendaments tant urbans com rústics, contractes de lloguer de locals, vivenda, garatges, etc.
  • Reclamació de la responsabilitat civil contractual o extracontractual.
  • Reclamació per danys. Dany emergent.
  • Execucions hipotecàries.
  • Reclamacions contra entitats bancàries (accions, preferents, deute subordinada,...).
  • Reclamacions judicials contra promotors, constructors, arquitectes i aparelladors. Responsabilitat decenal. Representació actor/demandat.
  • Assistència lletrada en tràmits d’execució de sentència en les actuacions d’ordre judicial i extrajudicial necessàries per a la satisfacció íntegra dels interessos en litigi.
  • Divisió de la cosa comuna.
 • Família
  • Separacions, divorcis, pensió d´aliments, execucions de convenis o sentències. (mutu acord / contenciós).
  • Redacció i negociació de convenis en la dissolució de les relacions de qualsevol tipus de parella, amb especial rel-levància a la guarda i custòdia, així com als interessos econòmics.
  • Capítols Matrimonials.
  • Canvi de règim econòmic del matrimoni.
  • Incapacitacions.
  • Tutel-la, curatel-la.
 • Successions i Donacions.
  • Donacions.
  • Successions.
  • Testamentaries. Assessorament i formalització.
  • Negociació i reclamació entre hereus i legitimaris.
  • Acceptació i adjudicació d'herències.
  • Reclamacions judicials d'herències i legítimes.
  • Tributació i fiscalitat (successions i donacions).
  • Assessorament en la planificació fiscal testamentària i successòria.
 • Reclamació per danys personals i materials
  • Accidents trànsit.
  • Reclamacions davant les companyies d’assegurances.
  • Negligències professionals.
 • Comunitat Propietaris / Immobiliari
  • Assessorament Jurídic.
  • Assistència a reunions.
  • Qüestions comunitàries i relatives a propietat horitzontal.
  • Impugnació d´acords comunitaris.
 • Contractació civil
  • Assessorament, negociació, estudi i redacció de qualsevol tipus de contracte i acord civil i privat (compravendes de béns mobles, immobles, lloguer, permutes, préstecs, garanties, arrendaments, arres, opcions de compra, donacions, etc..).
  • Reconeixements de deute. Formalització. Elevació a públic.
  • Societats civils privades.

Àrea Penal:

 • Processal penal
  • Delictes i faltes en general (econòmics, societaris, etc..).
  • Responsabilitat civil. Indemnitzacions.
  • Assessorament i tramitació de denúncies i querelles.
  • Intervenció en tota mena d'assumptes penals, tant en defensa dels imputats com acusació particular.
  • Especialització en assumptes de dret penal econòmic: estafes, apropiacions indegudes, insolvències punibles, aixecament de béns, etc...
  • Responsabilitat penal dels administradors societaris i empresaris.
  • Violència de gènere.
  • Accidents trànsit i laborals.
  • Assistència al detingut.
  • Alcoholèmies / retirades carnet conduir.

Àrea Administrativa:

 • Econòmic-Administratiu
  • Escrits i recursos en via administrativa en matèria de resolucions, sancions, liquidacions.
  • Reclamacions i recursos via econòmica-administrativa (TEAR i TEAC).
 • Processal
  • Assessorament, interposició i seguiment de procediments contenciosos-administratius.
 • Urbanisme
  • Assessorament, reclamació i intervenció jurídica en temes de planificació urbanística, juntes de compensació i cooperació, actuacions davant les Administracions Públiques, etc...

Arbitratge, conciliació i mediació:

 • Intervenció i assessorament en procediments d´arbitratge, conciliació i mediació.

Reclamació d´impagats (morositat):

 • Assessorament i interposició d´accions extrajudicials i judicials.
 • Accions i procediments civils, mercantils i penals. Responsabilitat penal i civil de la persona jurídica i l´administrador.