Serveis
Jurídic Mercantil

El Departament Jurídic i el seu equip de professionals i d’advocats ofereixen un servei d’assessorament i de consultoria legal i judicial, tant en l’àmbit empresarial com en el personal i a escala nacional o internacional, puix estan capacitats per treballar en diversos idiomes, la qual cosa els permet cobrir i abraçar diferents branques i especialitats del món del Dret.

Els àmbits i les àrees d’especialització i d’actuació són els següents:

Àrea Mercantil:

Societari i empresari individual:

 • Assessorament jurídic general tant de persones físiques com jurídiques
 • Constitucions societats:
  • Societats Limitades, Anònimes, Cooperatives.
  • Fundacions, Associacions.
  • Societats amb participació de socis estrangers.
 • Acords i operacions societàries de tot tipus:
  • nomenaments de càrrecs i apoderaments.
  • modificacions estatutàries (objecte, domicili, denominació, etc..).
  • ampliacions i reduccions de capital.
  • aprovació de comptes, regularització de fons propis i situació de pèrdues en balanç.
  • liquidacions, dissolucions, etc…
 • Pactes societaris complementaris als Estatuts.
 • Transformació de societats, fusions, absorcions.
 • Compravendes de participacions / accions.
 • Juntes Generals / Consells d’administració.
  • Convocatòries.
  • Preparació i redacció d’actes de les Juntes i Reunions. Assistència com Advocats.
  • Revisió de Llibres Mercantils (Actes de Junta i Consell d’Administració; Llibre de Socis i Accionistes).
 • Empresa familiar (assessorament, preparació i redacció d’acords).

Compravenda d’empreses, negocis i unitats productives:

 • Assessorament i negociacions.
 • Estudis, redacció i preparació de contractes, documents i acords.

Reestructuració i viabilitat d’empreses i negocis:

 • Assessorament jurídic i anàlisi global en relació a la planificació empresarial i del negoci, així com en plans de viabilitat a nivell jurídic (contractes financers, estratègies, reestructuracions, contractes mercantils,..).
 • Compravendes d´unitats productives.
 • Transformacions societàries (societats civils, societats mercantils, etc…).
 • Fusions, absorcions i escissions de societats, empreses i branques d´activitat.

Contractació mercantil:

 • Assessorament i redacció de qualsevol tipus de contracte (contractes agència, distribució, col·laboració, joint venture, franquícies, transport, préstec, propietat industrial, prestació de serveis, noves tecnologies, etc..).
 • Protecció de dades.
 • Estudi i redacció a nivell jurídic de documentació comercial (proveïdors, transport, clients, productes, …).

Contractació internacional:

 • Assessorament i redacció de diferents tipus de contracte mercantil (agència, distribució, importació, exportació, transport internacional, franquícies, compravendes: empreses, negocis, productes; prestacions de serveis, préstecs, contractes entre empreses matrius i filials, etc..).

Processal mercantil:

 • Tota classe de procediments mercantils:
 • Societari:
  • Societats mercantils.
  • Accions de responsabilitat contra Administradors.
  • Accions d´impugnació d´acords socials.
  • Accions de defensa dels socis / accionistes minoritaris.
  • Conflictes d´interessos socis i administradors.
 • Empresaris individuals / autònoms.
 • Contractació mercantil.
 • Propietat industrial. Competència deslleial i defensa de la competència.
 • Recobraments d’impagats.
 • Contractació i reclamació bancària (swaps, clàusules sòl, hipoteques, preferents, derivades i demés productes financers).

Concursal:

 • Assessorament i estudi de la situació d´insolvència de persones físiques i jurídiques.
 • Negociacions prèvies al procediment concursal.
 • Interposició i seguiment de procediments concursals: voluntaris i necessaris.
 • Negociació i aprovació de convenis de creditors.
 • Representació i defensa dels interessos dels creditors en els procediments concursals.
 • Responsabilitat dels administradors.
 • Persones físiques (llei de la segona oportunitat).

Àrea Civil:

Processal civil

 • Tota classe de procediments civils. Reclamacions judicials:
 • Reclamacions dineràries / impagament de morosos. Reclamació Extrajudicial i Judicial.
 • Obligacions de fer.
 • Arrendaments Urbans: Desnonaments (manca de pagament), Reclamacions de quantitat, Realització i resolució de contractes d’arrendaments tant urbans com rústics, contractes de lloguer de locals, vivenda, garatges, etc.
 • Reclamació de la responsabilitat civil contractual o extracontractual.
 • Reclamació per danys. Dany emergent.
 • Execucions hipotecàries.
 • Reclamacions contra entitats bancàries (accions, preferents, deute subordinada,…).
 • Reclamacions judicials contra promotors, constructors, arquitectes i aparelladors. Responsabilitat decenal. Representació actor/demandat.
 • Assistència lletrada en tràmits d’execució de sentència en les actuacions d’ordre judicial i extrajudicial necessàries per a la satisfacció íntegra dels interessos en litigi.
 • Divisió de la cosa comuna.

Família

 • Separacions, divorcis, pensió d´aliments, execucions de convenis o sentències. (mutu acord / contenciós).
 • Redacció i negociació de convenis en la dissolució de les relacions de qualsevol tipus de parella, amb especial rel-levància a la guarda i custòdia, així com als interessos econòmics.
 • Capítols Matrimonials.
 • Canvi de règim econòmic del matrimoni.
 • Incapacitacions.
 • Tutel·la, curatel·la.

Successions i Donacions.

 • Donacions.
 • Successions.
 • Testamentaries. Assessorament i formalització.
 • Negociació i reclamació entre hereus i legitimaris.
 • Acceptació i adjudicació d’herències.
 • Reclamacions judicials d’herències i legítimes.
 • Tributació i fiscalitat (successions i donacions).
 • Assessorament en la planificació fiscal testamentària i successòria.

Reclamació per danys personals i materials

 • Accidents trànsit.
 • Reclamacions davant les companyies d’assegurances.
 • Negligències professionals.

Comunitat Propietaris / Immobiliari

 • Assessorament Jurídic.
 • Assistència a reunions.
 • Qüestions comunitàries i relatives a propietat horitzontal.
 • Impugnació d´acords comunitaris.

Contractació civil

 • Assessorament, negociació, estudi i redacció de qualsevol tipus de contracte i acord civil i privat (compravendes de béns mobles, immobles, lloguer, permutes, préstecs, garanties, arrendaments, arres, opcions de compra, donacions, etc..).
 • Reconeixements de deute. Formalització. Elevació a públic.
 • Societats civils privades.

Àrea Penal:

Processal penal

 • Delictes i faltes en general (econòmics, societaris, etc..).
 • Responsabilitat civil. Indemnitzacions.
 • Assessorament i tramitació de denúncies i querelles.
 • Intervenció en tota mena d’assumptes penals, tant en defensa dels imputats com acusació particular.
 • Especialització en assumptes de dret penal econòmic: estafes, apropiacions indegudes, insolvències punibles, aixecament de béns, etc…
 • Responsabilitat penal dels administradors societaris i empresaris.
 • Violència de gènere.
 • Accidents trànsit i laborals.
 • Assistència al detingut.
 • Alcoholèmies / retirades carnet conduir.

Àrea Administrativa:

Econòmic-Administratiu

 • Escrits i recursos en via administrativa en matèria de resolucions, sancions, liquidacions.
 • Reclamacions i recursos via econòmica-administrativa (TEAR i TEAC).

Processal

 • Assessorament, interposició i seguiment de procediments contenciosos-administratius.

Urbanisme

 • Assessorament, reclamació i intervenció jurídica en temes de planificació urbanística, juntes de compensació i cooperació, actuacions davant les Administracions Públiques, etc…

Arbitratge, conciliació i mediació:

 • Intervenció i assessorament en procediments d´arbitratge, conciliació i mediació.

Reclamació d´impagats (morositat):

 • Assessorament i interposició d´accions extrajudicials i judicials.
 • Accions i procediments civils, mercantils i penals. Responsabilitat penal i civil de la persona jurídica i l’administrador.