Aspectes comptables en les aportacions d’immobles en la constitució d’una Societat

En la constitució d’una societat, les aportacions no dineràries, com els immobles, s’han de valorar pel seu valor raonable en el moment de l’aportació.

En la constitució d’una societat, les aportacions no dineràries, com els immobles, s’han de valorar adequadament per reflectir-ne el valor just en els registres comptables. Aquesta circular explora les normatives comptables vigents aplicables a aquestes situacions i proporciona un exemple pràctic per a il·lustrar la seva aplicació.

Valoració d’immobles

Normativa comptable

D’acord amb la normativa vigent i el Pla General Comptable (PGC), les aportacions no dineràries, inclosos els immobles, s’han de valorar pel seu valor raonable en el moment de l’aportació. Aquest valor raonable es presumeix estimable de manera fiable, el que generalment és el cas.

El capital social registrat per l’empresa receptora de l’immoble ha de reflectir aquest valor raonable. Si l’aportant és una societat o un empresari individual, ha de donar de baixa l’immoble en la seva comptabilitat al valor net comptable i registrar les accions rebudes a canvi pel seu valor raonable. Les discrepàncies entre aquests valors poden resultar en guanys o pèrdues per a l’empresa aportant.

Canvi d’ús i permuta comercial

Excepte en el cas d’empreses del grup, es produeix un canvi d’ús amb l’aportació d’immobles, ja que les accions rebudes no tenen el mateix ús que l’immoble. Mentre que un immoble pot participar directament en l’activitat de l’empresa, les accions no ho fan. Els fluxos d’efectiu també seran diferents, i això es considera una permuta de caràcter comercial, fet que pot generar beneficis o pèrdues.

Per a l’empresa receptora, si el valor de l’immoble és més gran que el de les accions emeses, podria generar-se una prima d’emissió. Tanmateix, això només és possible en ampliacions de capital posteriors, no en la constitució inicial.

Valoració de l’immoble segons la Llei de societats de capital (LSC)

Requisits de valoració

La LSC, en l’article 63 i següents, estableix que en l’escriptura de constitució s’han de descriure les aportacions no dineràries, incloses les seves dades registrals i valoració en euros, així com la numeració de les accions o participacions atribuïdes.

En el cas d’aportacions de béns immobles, l’aportant està obligat al lliurament i sanejament conforme als termes del Codi Civil i el Codi de Comerç. Per a les societats anònimes, les aportacions han de ser valorades per un o diversos experts independents designats pel registrador mercantil. Per a societats de responsabilitat limitada, no és obligatori, però es pot fer si els socis ho consideren convenient.

Informe de l’expert independent

Per a societats anònimes, l’informe de l’expert independent ha de descriure, registrar i valorar l’aportació, expressant els criteris utilitzats. El valor assignat no pot excedir la valoració de l’expert. Aquest informe garanteix la relació entre el valor nominal de les accions lliurades i el valor de l’aportació rebuda.

L’expert és responsable enfront de la societat, accionistes i creditors per qualsevol mal causat per la seva valoració, tret que demostri haver actuat amb diligència i estàndards apropiats. Aquesta responsabilitat prescriu al cap de quatre anys des de la data de l’informe.

Exemple pràctic

Suposem que una empresa “A” aporta un immoble valorat raonablement en 500.000 euros a una nova societat “B”. A canvi, “A” rep 100.000 accions de “B” valorades nominalment en 5 euros cadascuna.

Registre comptable en l’empresa aportant

L’empresa “A” ha de donar de baixa l’immoble de la seva comptabilitat pel seu valor net comptable, que suposem és de 450.000 euros, i registrar les accions rebudes pel seu valor raonable de 500.000 euros. La diferència de 50.000 euros es registrarà com un guany.

Assentament comptable:

  • Baixa de l’immoble: crèdit de 450.000 euros (valor net comptable)
  • Registre d’accions: dèbit de 500.000 euros (valor raonable)
  • Registre de guany: dèbit de 50.000 euros

Registre comptable en l’empresa receptora

L’empresa “B” registrarà l’immoble rebut pel seu valor raonable de 500.000 euros i augmentarà el seu capital social pel valor nominal de les accions emeses (100.000 accions a 5 euros cadascuna), registrant qualsevol diferència com a prima d’emissió si apliqués en una ampliació de capital posterior.

Assentament comptable:

  • Registre de l’immoble: dèbit de 500.000 euros (valor raonable)
  • Augment de capital: crèdit de 500.000 euros (valor nominal de les accions)

Conclusió

La valoració d’aportacions no dineràries, específicament immobles, en la constitució d’una societat ha de seguir les normatives comptables i legals vigents per a assegurar una representació justa i precisa en els registres comptables. L’exemple pràctic il·lustra com aquestes normes s’apliquen en la pràctica, destacant la importància d’una valoració precisa i la implicació de qualsevol diferència en guanys o pèrdues.