Serveis
Fiscal

L’assessorament i la gestió fiscal d’empreses i de particulars constitueixen una de les nostres principals especialitats a les quals dediquem recursos humans i materials de primer ordre per garantir una actuació d’una eficàcia excel·lent.

Principals Gestions

Assessoria fiscal de societats

L’assessoria fiscal de societats consisteix en l’estudi de les repercussions fiscals de les operacions que desenvolupa la societat a bé de racionalitzar les càrregues impositives dins el marc de la legislació fiscal en vigor. Tenint en compte les particularitats dels nostres clients, la nostra tasca consisteix en:

 • Definir la política fiscal i planificar les operacions.
 • Resoldre verbalment o per escrit consultes sobre temes fiscals.
 • Informar sobre normativa, resolucions i sentències d’interès per als nostres clients.
 • Assistir a la preparació i la presentació de declaracions d’impostos:
  • Impost sobre Societats.
  • Impost sobre el Valor Afegit (IVA) / Impost sobre Transmissions Patrimonials.
  • Impostos especials.
  • Fiscalitat d’empreses filials estrangeres. Impost sobre no residents.
  • Fiscalitat de cooperatives, fundacions, associacions i d’altres entitats mercantils especials.
  • Declaracions fiscals de grups de societats.

Assessoria fiscal de persones físiques

Dirigida a minimitzar la seva càrrega impositiva tant en assumpte particular amb transcendència fiscal, com en assumptes i temes relacionats amb activitats empresarials , d’autònoms i professionals.

 • Pagaments Fraccionats: estimació directa i estimació objectiva (mòduls).
 • Impost sobre el Valor Afegit / Impost sobre Transmissions Patrimonials.
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques / Impost sobre el Patrimoni.
 • Impost sobre Successions i donacions.
 • Assistència a la Inspecció Fiscal.

Assistència, representació i defensa davant dels organismes de les Administracions Públiques

 • Preparació, revisió i tramitació d’escrits i consultes dirigides a l’Administració Tributària.
 • Tràmits d’expedients d’ajornaments d’impostos.
 • Recursos i reclamacions.
 • Assistència a la Inspecció Fiscal.

Altres Serveis

 • Fiscalitat internacional
 • Auditories fiscals
 • Due diligence
 • Apoderament Fiscal
 • Bústia Agència Tributària – Notificacions electròniques