Serveis
Laboral

Posem a la seva disposició un equip competent de professionals, en constant formació i amb amplis coneixements de les relacions laborals en el món empresarial, que els aconsellaran i donaran suport en totes aquelles activitats que vostè pugui necessitar per a una bona organització dels recursos humans.

Principals Actuacions

 • Assessorament permanent a l’empresa en matèria laboral.
 • Notificació mitjançant la nostra Circular Informativa de les principals novetats legislatives.
 • Legalització de noves empreses i recomanacions laborals per a emprenedors.
 • Gestió de les altes, variacions i baixes de treballadors a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Informació dels costos de contractació, prèvia anàlisi del tipus de contracte més adequat per a cada empresa.
 • Preparació de tot tipus de contractes de treball i de pactes especials amb relació a la retribució, la no competència, la permanència, l’exclusivitat, la suspensió de mutu acord, etc.
 • Comunicació al Servei Públic d’Ocupació de contractes, certificats i períodes d’activitat relatius a expedients de regulació d’ocupació, de suspensió o de reducció de jornada.
 • Confecció dels rebuts de salaris del personal de conformitat amb les normes laborals d’aplicació al sector d’activitat de l’empresa.
 • Elaboració i tramesa dels documents de cotització de la Seguretat Social.
 • Gestió de l’arxiu CRA amb la comunicació a la Tresoreria General de la Seguretat Social de tots els conceptes retributius abonats als treballadors.
 • Ajornaments de deutes i devolució d’ingressos indeguts.
 • Preparació d’amonestacions escrites i cartes d’acomiadament.
 • Expedients de regulació d’ocupació, de suspensió o extinció de contractes.
 • Assistència jurídica i representació en les Inspeccions de Treball.
 • Participació en conciliacions individuals en el Departament de Treball.
 • Conciliacions col lectives davant del Tribunal Laboral de Catalunya.
 • Representacions davant dels Jutjats del Social.
 • Auditories laborals d’empreses.
 • Assessorament i tramitacions d’expedients de prestacions de la Seguretat Social com ara: jubilacions, maternitats, paternitats, incapacitats temporals, riscos durant l’embaràs, incapacitats permanents, mort i supervivència, etc.
 • Formalitzar els desplaçaments de treballadors a l’estranger.
 • Règims o sistemes especials de la Seguretat Social (autònoms, agrari, treballadors de la llar, artistes, representants de comerç, etc.).
 • Suport en la recepció de les notificacions telemàtiques de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Sol·licituds de convenis especials de la Seguretat Social.
 • Escrits d’al·legacions, descàrrecs o recursos davant d’organismes laborals.