Assessorament en Estrangeria

Assessoria d’estrangeria

Nacionalitat
• Tràmit d’expedient de nacionalitat davant el Registre Civil.


Certificats

• Sol·licitud de Partida de Naixement. 
• Certificat de temps de residència. 
• Certificat de Penals. 
• Certificat de matrimoni. 
• Sol·licitud de qualsevol tipus de certificació registral.


Per inversors i empresaris estrangers
• Visat de negocis i treball. 
• Certificat d’obtenció de NIE per a NO residents


Estudiants
• Sol·licitud de renovació de targeta d’estudiant. 
• Sol·licitud d’autorització per treballar. 
• Sol·licitud de reagrupació de familiars d’estudiants.


Permisos de treball i residència
• Sol·licitud de pròrroga d’estada. 
• Sol·licitud de permís residència. 
• Sol·licitud de permís de treball i residència.

• Sol·licitud de permís de treball i residència (modificació). 
• Sol·licitud de permís de treball i residència (renovació).

• Sol·licitud de residència i excepció de permís de treball. 
• Sol·licitud d’arrelament i circumstàncies excepcionals. 
• Sol·licitud de certificat de Registre comunitari de residents 
• Sol·licitud de certificat de Registre comunitari de NO residents 
• Sol·licitud de targeta en règim comunitari. 
• Sol·licitud de targeta en règim comunitari (renovació). 
• Presentació d’oferta de treball davant l’INEM. 
• Sol·licitud d’autorització de tornada.


Homologació de títols
• Presentació de títols universitaris, un cop legalitzats, amb sol·licitud d’homologació davant l’òrgan corresponent. 
• Presentació de títols no universitaris, per a la convalidació davant l’òrgan corresponent. 
• Sol·licitud de reconeixement de títols estrangers (títols expedits per països de la Unió Europea) per a la prestació de serveis a Espanya.


Reagrupació familiar
• Sol·licitud d’informe governatiu, per tramitar visat de residència per reagrupació família. 
Altres 
• Tràmits davant de qualsevol consolat (sol·licitud de visats, legalització de visat).