Catalunya: Principals novetats tributàries en les Lleis de pressupostos i mesures fiscals per a Catalunya 2023

En el DOGC del dia 17 de març de 2023, s’ha publicat la Llei 2/2023, de 16 de març, de pressupostos generals per a 2023 i la Llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per a 2023.

L’informem que en el DOGC del dia 17 de març de 2023, s’ha publicat la Llei 2/2023, de 16 de març, de pressupostos generals per a 2023 i la Llei 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per a 2023.

Les normes tributàries, establertes pel títol V de la Llei 2/2023, de 16 de març, de pressupostos generals per a 2023, només fan referència al cànon de l’aigua i a l’actualització de les taxes amb tipus de quantia fixa.

Per part seva, la Llei 3/2023 de mesures fiscals, en el títol II recull les mesures relacionades amb els tributs cedits. En concret:

  • Quant a l’IRPF, es realitzen modificacions tècniques en les deduccions per donatius a favor de determinades entitats dedicades al foment de la llengua catalana i occitana i al foment de la recerca; a més, i en relació amb la deducció per donatius a entitats dedicades al foment de la recerca, s’incrementa el percentatge de deducció.

D’altra banda, atesa la situació econòmica actual i amb l’objectiu d’impulsar l’emprenedoria, s’incrementen el percentatge i la quantia màxima de la deducció en concepte d’inversió per un àngel inversor per l’adquisició d’accions o participacions socials d’entitats noves o de recent creació.

  • Les modificacions en l’impost sobre successions i donacions. En aquest tribut, i quant a les adquisicions de finques rústiques de dedicació forestal, es modifica la reducció en cas d’adquisició per causa de mort, que ara també inclourà les construccions situades en la finca i que siguin per a la seva utilitat; també es crea una nova reducció en cas de donació d’aquestes finques, que reprodueix els requisits establerts en la transmissió per causa de mort.

D’altra banda, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat empresarial, es modifica la reducció per la donació de diners per a constituir o adquirir una empresa o negoci professional o per a adquirir participacions en entitats, amb l’increment de l’import de reducció màxima i del patrimoni net del donatari, i suprimint-ne el requisit d’edat.

Finalment, per facilitar l’accés a l’habitatge i reduir la càrrega tributària dels contribuents, es modifica la reducció per la donació d’un habitatge que ha de constituir el primer habitatge habitual o per la donació de diners destinats a adquirir-lo, i s’inclou el supòsit en què es fa donació del terreny al descendent per a construir el primer habitatge habitual.

  • En l’ITP i AJD, es realitzen modificacions en la regulació dels tipus reduïts que grava l’adquisició d’immobles per part de determinats contribuents (famílies nombroses i monoparentals, persones amb discapacitat i joves), s’incrementa el topall de base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques fins als 36.000 euros i s’introdueix l’adquisició del terreny en l’àmbit d’aplicació dels citats tipus. També s’introdueix una bonificació de la quota en la modalitat d’actes jurídics documentats per la promoció i explotació d’habitatges en règim de cessió d’ús.
  • En l’impost sobre el patrimoni, es modifica la bonificació de les propietats forestals en els mateixos termes que en l’impost sobre successions i donacions per la transmissió lucrativa d’aquestes finques.
  • Finalment, dins de l’àmbit de tributació sobre el joc, s’estableix una obligació formal d’informació a l’Administració Tributària per part de Loteries de Catalunya, relativa al subministrament dels cartons del joc del bingo.

A continuació analitzem aquestes modificacions tributàries.

1. IMPOST SOBRE LA RENDA

1.1 Deduccions en la quota de l’IRPF per donacions a determinades entitats

S’estableix que també són objecte de la deducció els donatius que es facin a favor de les universitats catalanes, dels instituts universitaris i altres centres de recerca integrats o adscrits a universitats catalanes, i dels centres de recerca promoguts o participats per la Generalitat, que tinguin per objecte el foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics. L’import de la deducció és del 30% (abans 25%) de les quantitats donades, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica. A més, s’estableix que la suma d’aquesta deducció juntament amb la deducció per donatius a favor d’entitats sense ànim de lucre establerta per la normativa de l’Estat no pot superar en cap cas el percentatge de deducció del 100%.

1.2 Deducció en concepte d’inversió per un àngel inversor per l’adquisició d’accions o participacions socials d’entitats noves o de recent creació

S’augmenta la deducció al 40% (abans del 20%) de les quantitats invertides durant l’exercici en l’adquisició d’accions o participacions socials a conseqüència d’acords de constitució de societats o d’ampliació de capital en les societats mercantils d’aquest tipus. L’import màxim d’aquesta deducció és de 12.000 euros. En cas de declaració conjunta aquests límits són aplicables a cadascun dels contribuents.

2. IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

2.1 Reducció per l’adquisició de béns del causant utilitzats en l’explotació agrària del causahavent

S’estableix una nova reducció del 95% per la donació de finques rústiques de dedicació forestal per a cònjuges, ascendents, descendents i col·laterals fins al tercer grau condicionat al manteniment de la finca en el patrimoni del donatari durant els deu anys següents.

2.2 Reducció per la donació de diners a favor de descendents per a constituir o adquirir un negoci professional o una empresa o per a adquirir participacions

Es pot aplicar a la base imposable una reducció del 95% de l’import donat, establint ara una reducció màxima de 200.000 euros (abans era 125.000 euros), límit que es fixa en 400.000 euros (abans era 250.000 euros) per als donataris que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

A més s’aplicarà a qualsevol donatari amb independència de la seva edat, en haver-se suprimit el requisit que el condicionava al fet que el donatari tingués menys de quaranta anys, i s’estableix que el patrimoni net del donatari en la data de formalització de la donació no pot ser superior a 500.000 euros (abans era de 300.000 euros).

2.3 Reducció per la donació d’un habitatge que ha de constituir el primer habitatge habitual o per la donació de diners destinats a l’adquisició d’aquest primer habitatge habitual

Respecte a aquesta reducció s’estableix que també s’aplicarà la reducció en cas que la donació sigui d’un terreny o de diners per a adquirir-lo perquè, en tots dos casos, el descendent hi construeixi el seu primer habitatge habitual.

D’altra banda, es regulen els requisits i condicions perquè l’immoble tingui la consideració d’habitatge habitual, substituint la remissió genèrica que es feia a la normativa de l’IRPF.

2.4 Ajornament excepcional de l’impost sobre successions i donacions concedit pels òrgans de gestió

S’estableix que amb efectes des del 18 de març de 2023, l’ajornament que concedeixin els òrgans de gestió de l’Administració Tributària en virtut de l’article 73.1 de la Llei 19/2010, de 17 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, pot ser de fins a dos anys.

Aquest termini també és d’aplicació a les sol·licituds d’ajornament que es presentin en relació amb fets imposables reportats abans del 18 de març de 2023 i que es trobin en període voluntari de presentació i pagament, i en el seu cas pròrroga, de la corresponent autoliquidació.

3. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS (ITP i AJD)

3.1 Tipus de gravamen en l’adquisició de l’habitatge habitual per famílies nombroses, persones amb discapacitat, joves i famílies monoparentals

Es modifiquen els tipus reduïts en l’adquisició d’habitatge habitual per a famílies nombroses, persones amb discapacitat, joves i famílies monoparentals, actualitzant el topall en la base imposable per a l’accés al benefici fiscal, anteriorment fixat en 30.000 euros i que actualment passa a 36.000 euros, i fent una regulació dels requisits i condicions perquè l’immoble tingui la consideració d’habitatge habitual, substituint la remissió genèrica que es feia a la normativa de l’IRPF.

A més d’aquestes modificacions comunes, respecte a les famílies nombroses i les famílies monoparentals, la base màxima per a accedir al tipus reduït, es millora l’increment fins als 14.000 addicionals per cada fill que excedeixi del mínim perquè la família tingui la consideració de família monoparental de categoria especial, o de família nombrosa, segons correspongui.

3.2 Bonificació de la quota de l’impost d’actes jurídics documentats per la promoció i explotació d’habitatges en règim de cessió d’ús

S’inclou una nova bonificació del 100% en la quota tributària de l’ITP i AJD, en la modalitat d’actes jurídics documentats (AJD), per a les escriptures públiques que documentin actes i contractes en els quals intervinguin cooperatives d’habitatge sense ànim de lucre i d’iniciativa social relacionades amb la promoció i explotació d’habitatges en règim de cessió d’ús, bé per a ús habitual i permanent o destinats a residències per a persones grans o amb discapacitat.

Aquesta bonificació s’aplica a les escriptures públiques que s’atorguin fins al 31 de desembre de 2025.

4. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

4.1 Bonificació de les propietats forestals

Es realitzen modificacions de caràcter tècnic, suprimint en la bonificació de les propietats forestals la precisió sobre els efectes des del 31 de desembre de 2011.

Fins ara s’establia que amb efectes de 31 de desembre de 2011, el contribuent pot aplicar una bonificació del 95% en la part de la quota que correspongui proporcionalment a les propietats forestals, sempre que disposin d’un instrument d’ordenació degudament aprovat per l’Administració forestal competent de Catalunya.

El nou redactat de la norma, queda així:

«1. El contribuent pot aplicar una bonificació del 95% en la part de la quota que correspongui proporcionalment a les propietats forestals, sempre que disposin d’un instrument d’ordenació degudament aprovat per l’Administració forestal competent de Catalunya.

2. En aplicació d’aquesta bonificació es té en compte tant el valor del terreny com, si és el cas, el de les construccions situades en la finca forestal i que siguin per a utilitat exclusiva d’aquesta.»

5. ALTRES MODIFICACIONS EN TRIBUTS PROPIS

5.1 Impost sobre els habitatges buits

Es precisa que la transmissió d’un habitatge buit no comporta el reinici del còmput dels dos anys perquè un habitatge adquireixi tal condició per al seu titular.

S’incrementen els tipus aproximadament en un 30%, quedant l’escala de gravamen de la següent manera:

Base imposable fins a (nombre de m2)Quota íntegra (euros)Resta base imposable fins a (nombre de m2)Tipus aplicable (euros/m2)
005.00013,30
5.00066.50020.00019,95
20.000365.75040.00026,60
40.000867.750en endavant39,90

Es modifica el sistema de càlcul de la bonificació aplicable als subjectes passius que destinin el seu parc d’habitatges al lloguer assequible. Així, s’estableix que els subjectes passius que destinen part del seu parc d’habitatges al lloguer assequible, directament o per mitjà de l’Administració o d’entitats del tercer sector, poden aplicar una bonificació en la quota derivada de multiplicar per 100 el següent quocient:

VA

————-

VA + VV

On:

«VA: nombre d’habitatges destinats a lloguer assequible en municipis de Catalunya amb forta i acreditada demanda.

VV: nombre d’habitatges buits subjectes i no exemptes de l’impost.

El percentatge de bonificació s’expressa amb dos decimals sense arrodoniment.

El percentatge màxim de bonificació no pot superar el 75,00%.»

5.2 Impost sobre les estades en establiments turístics

Es modifica amb efectes des de l’1 d’abril de 2023 les tarifes aplicables a les embarcacions en creuer, minorant la tarifa per a estades de més de 12 hores i incrementant-la per a estades inferiors a 12 hores.

L’epígraf 5 de la taula de tarifes queda redactat de la següent manera:

Tipus d’establimentBarcelona ciutatResta de Catalunya
5. Embarcació de creuer
Més de 12 hores2,002,00
12 hores o menys3,003,00

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,