Com afecta en l’IRPF la regularització de les quotes del RETA satisfetes en l’exercici anterior?

Si fos un import addicional a satisfer pel contribuent en l’exercici següent, aquest pagament addicional s’ha de tractar com una despesa deduïble més gran per cotitzacions a la Seguretat Social en aquest exercici següent. Si, per contra, fos una quantitat a retornar al contribuent, es tractarà com una menor despesa deduïble per quotes satisfetes a la Seguretat Social en aquest exercici següent, i si l’import supera el de les quotes satisfetes a la Seguretat Social, l’excés s’haurà de reflectir com un major rendiment en aquest exercici.

Com ja deu saber, des del passat 1 de gener de 2023, tots els treballadors per compte propi o autònoms inclosos en aquest règim especial cotitzen en funció dels rendiments anuals obtinguts en el desenvolupament de les seves activitats econòmiques, empresarials o professionals, i han de triar la base de cotització mensual que correspongui en funció de la seva previsió de rendiments nets anuals, dins de la taula general fixada en la respectiva Llei de pressupostos generals de l’Estat i limitada per una base mínima de cotització en cadascun dels seus trams i per una base màxima en cada tram per a cada any, si bé amb la possibilitat, quan prevegin que els seus rendiments seran inferiors al salari mínim interprofessional en còmput anual, de triar una base de cotització dins d’una taula reduïda.

Les bases triades són provisionals, fins que es procedeixi a la seva regularització en funció dels rendiments anuals obtinguts i comunicats per l’Administració Tributària a partir de l’exercici següent respecte a cada treballador autònom.

Partint de l’anterior, les quantitats calculades en l’exercici anterior tenen la consideració de quantitats legalment degudes encara que provisionals, motiu pel qual no procedirà la presentació d’una rectificació d’autoliquidació o d’una declaració complementària respecte a la declaració realitzada en aquest exercici.

Despeses del titular de l’activitat en l’IRPF: Seguretat social o aportacions a mutualitats alternatives del titular de l’activitat

Dins d’aquestes despeses, s’inclouen les cotitzacions del titular de l’activitat al règim especial de treballadors autònoms (RETA).

Si a conseqüència de la regularització de les quotes del RETA efectuada en l’exercici següent, en funció dels rendiments reals obtinguts, en resultés un import addicional a satisfer o a retornar en concepte de quotes del RETA, aquest import tindrà el següent tractament fiscal en l’IRPF:

  • Si resultés un import addicional a satisfer pel contribuent en l’exercici següent, aquest pagament addicional s’haurà de tractar com una despesa deduïble més elevada per cotitzacions a la Seguretat Social en aquest exercici següent.
  • Si, per contra, resultés una quantitat a retornar al contribuent, es tractarà com a menor despesa deduïble per quotes satisfetes a la Seguretat Social en aquest exercici següent, i si l’import supera el de les quotes satisfetes a la Seguretat Social, l’excés s’haurà de reflectir com un major rendiment en aquest exercici.

PLURIACTIVITAT. Deduïbilitat de la quota en el cas d’un contribuent que obté rendiments del treball (per exemple, com a administrador d’una societat) i rendiments d’una activitat econòmica

Quan els treballadors autònoms desenvolupin simultàniament dues activitats o més que donin lloc a la inclusió en aquest règim especial, la seva alta en ell serà única, havent de declarar totes les seves activitats en la sol·licitud d’alta o, si la pluriactivitat és posterior a l’alta, mitjançant la corresponent variació de dades.

Amb aquesta configuració de les quotes del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) -que estableix l’obligació de declarar la pluriactivitat en aquest règim-, per a determinar la incidència de la despesa corresponent a aquestes quotes en l’IRPF del contribuent s’ha de tenir en compte que aquestes responen a l’alta en aquest règim exercint més d’una activitat, per la qual cosa la seva deduïbilitat en l’IRPF la podrà fer el contribuent bé en la determinació del rendiment net del treball (per les seves retribucions com a administrador de la societat) o bé en la determinació del rendiment net de l’activitat econòmica, perquè en cadascun d’aquests casos té l’obligació de cotitzar al RETA, fet permet decidir al contribuent on incorporar aquesta quota única.

Atenció. En cas que exerceixi l’activitat econòmica en estimació directa simplificada, en general li sortirà més a compte deduir-se la despesa dels seus rendiments del treball. Així, atès que en l’IRPF de 2023 tindrà dret a una reducció del 7% -en lloc del 5% habitual- de les rendes netes de l’activitat -amb un màxim de 2.000 euros- en concepte de despeses de difícil justificació, aquestes rendes seran més elevades i la reducció també.

Covid-19: l’exempció de l’obligació de cotitzar a favor de treballadors autònoms que hagin percebut la prestació extraordinària per cessament d’activitat prevista en l’apartat dos de l’article 26 del Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny a què es refereix l’article 97 del Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de la Palma i a altres situacions de vulnerabilitat determina la seva falta d’incidència en l’IRPF, com que no correspon a cap dels supòsits d’obtenció de renda establerts en l’article 6 de la Llei de l’IRPF, no tenint, per tant, la naturalesa de rendiment íntegre ni correlativament la de despesa deduïble per a la determinació dels rendiments.