Com queden els embargaments salarials en 2024?

Si la seva empresa rep una diligència d’Hisenda embargant el salari d’algun empleat, recordi que només es pot embargar una part i que es calcula a partir del salari mínim interprofessional (SMI), que ha tornat a augmentar a 1.134 euros per 14 pagues.

Hem de recordar-li que la Llei General Tributària (LGT) estableix, amb respecte sempre al principi de proporcionalitat, que es procedirà a l’embargament dels béns i drets de l’obligat tributari en quantia suficient per a cobrir:

 • L’import del deute no ingressat.
 • Els interessos que s’hagin reportat o es reportin fins a la data de l’ingrés en el Tresor.
 • Els recàrrecs del període executiu.
 • Les costes del procediment de constrenyiment

La mateixa LGT assenyala com a béns embargables els sous, salaris i pensions, disposant que no s’embarguin els béns o drets declarats inembargables per les lleis. En aquest sentit, el Reglament General de Recaptació estableix que:

“L’embargament de sous, salaris i pensions s’efectuarà tenint en compte el que s’estableix en la llei d’enjudiciament civil (LEC).

La diligència d’embargament es presentarà al pagador. Aquest quedarà obligat a retenir les quantitats procedents en cada cas sobre les successives quanties satisfetes com a sou, salari o pensió i a ingressar en el Tresor l’import tret fins al límit de la quantitat deguda”.

Quins són aquests límits d’embargabilitat que estableix la llei d’enjudiciament civil (LEC)?

La LEC declara embargables amb caràcter general els “salaris, sous, jornals, retribucions o pensions” que siguin superiors al salari mínim interprofessional (SMI), i això conforme a l’escala que estableix la mateixa norma, que es basa en una sèrie de trams atès l’import en què els emoluments superen aquest SMI.

Atenció. Tingui en compte que, amb efectes des de l’1 de gener de 2024, l’SMI s’ha incrementat a 1.134 euros per 14 pagues. En 2023 era de 1.080 euros.

Però, tot i l’aparent claredat d’aquest precepte, en la pràctica se susciten alguns dubtes sobre si determinats conceptes que integren els emoluments s’han de computar o no a l’efecte d’aplicar l’escala de retenció que estableix la norma o, per contra, si n’estarien exempts, sent inembargables. Això és el que succeeix precisament amb les dietes salarials, ja que se solen integrar com un concepte més en les nòmines dels empleats, com a part de la seva retribució, la qual cosa suscita el corresponent dubte o interrogant a l’hora que l’empresa practiqui la retenció salarial ordenada pel jutjat o tribunal.

La LEC en concret assenyala que:

1. És inembargable el salari, sou, pensió, retribució o el seu equivalent, que no excedeixi de la quantia assenyalada per al salari mínim interprofessional (SMI).

2. Els salaris, sous, jornals, retribucions o pensions que siguin superiors al salari mínim interprofessional s’embargaran conforme a aquesta escala:

 • Per a la primera quantia addicional fins a la qual suposi l’import del doble del salari mínim interprofessional, el 30 per 100.
 • Per a la quantia addicional fins a l’import equivalent a un tercer salari mínim interprofessional, el 50 per 100.
 • Per a la quantia addicional fins a l’import equivalent a un quart salari mínim interprofessional, el 60 per 100.
 • Per a la quantia addicional fins a l’import equivalent a un cinquè salari mínim interprofessional, el 75 per 100.
 • Per a qualsevol quantitat que excedeixi de l’anterior quantia, el 90 per 100.

Què passa amb les dietes? Són embargables sense límit?

La LEC estableix el que seran les quantitats inembargables, però en tot cas dels sous, salaris i pensions així com els límits de la seva embargabilitat, si bé, no estableix quin és el concepte de salari i quines quanties l’integren.

Ara bé, per saber el que cal considerar salari, la resposta legal l’obtenim de l’ordenament laboral, en concret l’Estatut dels Treballadors assenyala que:

 1. Es considerarà salari la totalitat de les percepcions econòmiques dels treballadors, en diners o en espècie, per la prestació professional dels serveis laborals per compte d’altri, que retribueixin el treball efectiu, sigui quina sigui la forma de remuneració, o els períodes de descans computables com de treball.
 • En cap cas, el salari en espècie podrà superar el trenta per cent de les percepcions salarials del treballador, ni donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners del salari mínim interprofessional.
 1. No tindran la consideració de salari les quantitats percebudes pel treballador en concepte d’indemnitzacions o bestretes per les despeses realitzades a conseqüència de la seva activitat laboral, les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social i les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.

Sobre la base de l’anterior, s’arriba a la conclusió que les quantitats satisfetes en concepte de dietes que s’abonin en la nòmina no estarien incloses dins del concepte de salari a l’efecte de l’aplicació dels límits d’embargabilitat de la LEC, i, per tant, serien embargables sense límits, de conformitat amb les disposicions generals tributàries d’embargabilitat de béns i drets.

Per tant, a aquest efecte:

 • Si un concepte no té la consideració de salari, no li apliqui l’escala prevista amb caràcter general (aquesta escala només és aplicable si s’embarguen conceptes salarials).
 • Encara que les dietes apareguin en la nòmina, les haurà de separar de la resta de salari a l’hora de calcular l’embargament.