Com tributen els premis del sorteig de la loteria de Nadal?

Estan exempts els premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 40.000 euros. Els premis l’import íntegre dels quals sigui superior a 40.000 euros només tributen respecte de la part que excedeixi d’aquest import. La base de la retenció del gravamen especial està formada per l’import del premi que excedeixi de la quantia exempta. El percentatge de retenció o ingrés a compte és del 20%. Els contribuents de l’IRPF o els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin agraciats i hagin suportat la retenció en el moment de l’abonament del premi no han de presentar cap altra autoliquidació.

El pròxim 22 de desembre, se celebra el tradicional sorteig de loteria de Nadal, per la qual cosa convé recordar que determinats premis de loteries van deixar d’estar exempts de tributació en l’IRPF, i s’ha d’aplicar el gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes.

Si la seva empresa ha adquirit números de la loteria de Nadal i ha repartit participacions entre els seus clients, recordi que els premis d’aquesta loteria (a més dels de la Creu Roja, l’ONCE i els de determinades loteries autonòmiques) han deixat d’estar totalment exempts en l’IRPF, i estan subjectes a una tributació fixa (gravamen especial) del 20%.

Els contribuents de l’impost sobre societats que obtinguin un premi subjecte al gravamen especial han d’incloure, tal com feien abans de l’1 de gener de 2013, l’import del premi entre les rendes del període subjectes a l’impost i la retenció/ingrés a compte del 20% suportat com un pagament a compte més.

Gravamen especial del 20%

Des de l’01-01-2013 se sotmet a tributació, a través d’un gravamen especial, entre altres, els premis pagats corresponents a les loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE).

La norma estableix que els perceptors d’aquests premis, sigui quina sigui la seva naturalesa, en el moment del cobrament, suportaran una retenció o ingrés a compte que ha de practicar-los l’organisme pagador del premi, és a dir, la SELAE.

Atenció. S’exigirà de manera independent respecte de cada dècim, fracció o cupó de loteria o aposta premiat.

Exempció

N’estan exempts els premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 40.000 euros. Els premis l’import íntegre dels quals sigui superior a 40.000 euros només tributen respecte de la part que excedeixi d’aquest import.

Els contribuents de l’IRPF o els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin agraciats i hagin suportat la retenció en el moment de l’abonament del premi no han de presentar cap altra autoliquidació.

Retenció

La base de la retenció del gravamen especial està formada per l’import del premi que excedeixi de la quantia exempta. El percentatge de retenció o ingrés a compte és del 20%.

Així, per exemple, un premi de 100.000 €, tributaria al 20% sobre 60.000 € (100.000 – 40.000), per la qual cosa es practicaria una retenció de 12.000 € i es percebrien 88.000 €.

I com tributen les participacions o premis compartits?

En el cas de premis compartits (grup d’amics o parents, penyes, confraries…), en els quals el premi es reparteix entre tots els participants, s’han de distribuir els 40.000 € que estan exempts, entre tots els beneficiaris en proporció al seu percentatge de participació, i qui procedeixi al repartiment del premi que figuri com a beneficiari únic (o com a gestor de cobrament) per haver-ho manifestat així en el moment del cobrament del premi, ha d’estar en condicions d’acreditar davant l’Administració Tributària que el premi ha estat repartit als titulars de participacions, sent, per tant, necessària la identificació de cada guanyador així com del seu percentatge de participació.

Identificació

La SELAE ha de procedir a identificar als guanyadors dels premis sotmesos a gravamen, és a dir, els que siguin superiors a 40.000 € per dècim, independentment que el premi hagi estat obtingut per una sola persona o bé conjuntament per diverses persones o entitats.

El gestor del dècim ha d’estar en condicions d’acreditar davant l’Administració Tributària que el premi ha estat repartit als titulars de participacions perquè quan es divideixi el premi no es consideri com una donació i es gravi amb l’impost sobre successions i donacions.

Atenció. És recomanable que els dècims premiats es cobrin a través de les entitats bancàries i que en el mateix banc s’identifiqui amb nom, cognoms i DNI a cadascuna de les persones amb els qui s’ha compartit el dècim afortunat. L’efecte negatiu de no donar les dades identificatives de la llista de premiats en el banc és que no arribin adequadament a l’Agència Tributària. En aquest cas, el comprador del dècim el cobrarà al banc (amb la retenció del 20% igualment aplicada per endavant), però a l’hora de repartir-lo entre les persones amb les quals compartia aquest dècim (serà complicat justificar davant l’Administració Tributària l’origen dels fons), el lliurament es podria considerar una donació i, per tant, gravar-se amb l’impost sobre donacions. 

No residents sense establiment permanent

Addicionalment, els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin agraciats i hagin suportat la retenció en el moment de l’abonament del premi podran sol·licitar la devolució que pogués correspondre’ls per aplicació d’un conveni per a evitar la doble imposició internacional.