Continua el procés de regulació de la facturació electrònica: últims avanços

El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha publicat l’audiència pública del reial decret de desenvolupament de la factura electrònica per a les operacions comercials entre empreses i professionals, que garantirà més agilitat i control dels pagaments, redundarà en una reducció de la morositat comercial i afavorirà el creixement empresarial.

Volem informar-los que el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha publicat el projecte de reial decret que desenvolupa l’article 12 de la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses en el referit a la facturació electrònica entre empreses i professionals, obrint-se el tràmit d’audiència i informació pública fins al 10 de juliol de 2023, que garantirà més agilitat i control dels pagaments, redundarà en una reducció de la morositat comercial i afavorirà el creixement empresarial.

El projecte de reial decret:

  • Regula el que s’ha d’entendre com a factura electrònica entre empresaris i professionals així com els aspectes relacionats amb la sintaxi per al missatge de factura electrònica.
  • Regula l’obligació de les plataformes de facturació electrònica privada d’admetre les sol·licituds d’interconnexió que els faci qualsevol altra plataforma privada.
  • Crea la solució pública de facturació electrònica que gestionarà l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
  • Regula l’obligació d’informar sobre el moment del pagament efectiu de les factures rebudes alhora que s’habiliten les vies per a fer-ho. Es modula aquesta obligació en funció de la mida de les empreses.
  • Estableix els requisits per operar com a plataforma d’intercanvi de factures electròniques.

Obligats

Tots els empresaris i professionals que, conforme amb el Reial decret 1619/2012 pel qual s’aprova el reglament que regula les obligacions de facturació, estiguin obligats a expedir i lliurar factura per les operacions que realitzin en el desenvolupament de la seva activitat empresarial o professional, hauran de fer-ho en format electrònic quan el destinatari de l’operació sigui un empresari o professional.

Aquesta obligació no serà aplicable quan una de les dues parts de l’operació no tingui en el territori espanyol la seu de la seva activitat econòmica, o no hi tingui un establiment permanent al qual es dirigeixi la facturació o, en defecte d’això, el lloc del seu domicili o residència habitual. Tampoc s’aplicarà quan es tracti de factures simplificades emeses, ni quan s’expedeixin voluntàriament sense que existeixi obligació de fer-ho.

En qualsevol cas, s’haurà d’expedir factura en format electrònic quan les parts hagin optat pel compliment material de l’obligació d’expedir factura a través dels destinataris de l’operació o per tercers. En aquests casos, amb independència de qui sigui el tercer, l’empresari, professional o subjecte passiu obligat a l’expedició de la factura serà el responsable del compliment de totes les obligacions establertes.

Característiques

La futura norma determinarà les bases del sistema espanyol d’intercanvi de factures electròniques d’acord amb els següents principis:

El primer és la intermediació, una xarxa de plataformes d’intercanvi de factures electròniques (existents i futures) subjectes a una regulació de mínims quant a seguretat de la informació, de les transmissions i capacitats d’autenticació i ús de les diferents sintaxis de factures electròniques admeses.

El segon és la complementarietat amb un sistema públic d’intercanvi bàsic de factures proporcionat per l’administració pública en el qual els emissors de les factures electròniques o les seves plataformes designades tindran l’obligació de dipositar-les en un format únic en la seu de l’Agència Tributària, que les validarà formalment i les posarà a la disposició dels seus destinataris o els seus representants o plataformes.

El tercer és la interoperabilitat, gràcies a la capacitat tècnica de les solucions informàtiques i les plataformes per traduir els diferents formats més utilitzats al nostre país i basats en estàndards internacionals admesos; sense perjudici de la possibilitat d’establir un estàndard de referència per a la seva remissió a les administracions públiques.

El quart és la interconnexió, perquè cada usuari només necessiti connectar-se a una plataforma, ja que les plataformes d’intercanvi de factures electròniques privades tenen l’obligació d’interconnectar-se amb qualsevol altra que li ho sol·liciti sempre que aquestes últimes compleixin amb uns requisits mínims.

El cinquè és la informació, perquè s’intercanviarà, a més de la factura electrònica, la informació de la data de pagament efectiu entre les parts i a l’administració pública per al seu seguiment.

El sisè és la tutela, amb especial suport per a l’ús per part de pimes i professionals, a través de períodes transitoris més amplis, formularis gratuïts, facilitats en l’intercanvi de factures electròniques a través del sistema públic d’intercanvi i ajuts del kit digital.

La norma imposa a l’Agència Estatal d’Administració Tributària el desenvolupament d’una aplicació o formulari gratuït, que posarà a la disposició de les petites empreses i professionals per permetre a aquests operadors la generació de factures electròniques.

L’últim principi és la transparència, que potencia la claredat com a arma enfront dels abusos en terminis de pagament.

Entrada en vigor

El futur Reial decret entrarà en vigor al cap de dotze mesos de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (després del tràmit d’audiència i informació pública, s’hauria de remetre al Consell d’Estat i finalment ser aprovat pel Consell de Ministres i publicar-se al BOE) No obstant això, serà la seva aprovació la que iniciarà el còmput de terminis fixats en la disposició final vuitena de la Llei 18/2022, de 28 de setembre.

Les empreses que, d’acord amb la disposició final vuitena de la Llei 18/2022, de 28 de setembre, estiguin obligades a emetre factures electròniques en les seves transaccions hauran d’acompanyar aquestes factures electròniques d’un document en format PDF que asseguri la seva llegibilitat per a les empreses i professionals per als quals encara no hagi entrat en vigor l’obligació de rebre factures electròniques, excepte quan el destinatari accepti voluntàriament i expressa rebre-les en el seu format original.

Per part seva, l’obligació d’informar sobre els estats de la factura entrarà en vigor al cap de 36 o 48 mesos des de la publicació del Reial decret, en funció que la facturació sigui superior o no, a 6.010.121,04 euros es podrà: acceptar o rebutjar comercial de la factura i la seva data; efectuar pagament efectiu complet de la factura i la seva data; acceptar o rebutjar el comercial parcial de la factura i la seva data; pagament parcial de la factura, import pagat i la seva data; i finalment, cessió de la factura a un tercer per al seu cobrament o pagament, amb identificació del cessionari i la seva data de cessió.

Fins al transcurs d’aquests terminis, el subministrament d’informació sobre els estats de factura tindrà caràcter voluntari.

Mitjançant Ordre del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública es podran especificar els elements tècnics que siguin necessaris per al funcionament correcte de la solució de facturació pública, les formes d’autenticació i identificació per a accedir a aquesta solució pública, així com la codificació unívoca de les factures electròniques. Les modificacions en la sintaxi de factura electrònica admesa per la solució pública de facturació electrònica, així com qualssevol altres requisits tècnics necessaris per a l’adequada aplicació d’aquest Reial decret es faran mitjançant Ordre conjunta del titular del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital i del titular del Ministeri d’Hisenda i funció Pública. En tot cas, l’absència d’aquestes Ordres Ministerials no impedirà l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,