Compte amb els acomptes i l’IVA

Quan la seva empresa cobra un acompte a compte d’una operació futura, ha d’emetre una factura desglossant principal i IVA i ingressar l’impost en l’autoliquidació corresponent a la data de cobrament. Més endavant, en realitzar la venda o prestar el servei, ha d’emetre la factura per l’import i l’IVA restants.

L’acompte de client és la quantitat de diners que un client ens lliura a compte d’una venda o servei. Molts empresaris o professionals a vegades no ingressen l’IVA dels acomptes per desconeixement o un mal assessorament. Pensen que és una provisió de fons i que ja ho facturaran tot quan es realitzi la venda definitiva.

L’acompte s’ha de documentar i es farà mitjançant una factura. No és suficient amb fer-ho en un vaig rebre, o en un albarà o factura proforma. El document ha de ser la factura amb el seu IVA corresponent amb l’esment exprés de “acompte”.

Meritació de l’acompte

Si rep un acompte haurà d’emetre una factura. En aquesta factura haurà d’anar desglossat l’IVA que ingressarà en la pròxima declaració.
L’IVA l’ha d’ingressar en el trimestre de la data que el cobri. No en la declaració corresponent al trimestre de la data de la factura.

Per tant, quan es rep un acompte, s’ha d’emetre una factura, en la qual ha d’anar desglossat l’IVA, que s’ha d’ingressar en la pròxima declaració, no en la declaració relativa a la data d’emissió de la factura. Quan es formalitzi la venda, en la nova factura s’han de descomptar els acomptes rebuts, reflectint-se només l’IVA pendent de facturar.

  • Atenció. No és obligatori expedir factura pels acomptes en el cas dels lliuraments intracomunitaris.

Pràctica errònia

Malgrat tot el comentat, moltes empreses no actuen així, i reben l’acompte sense emetre factura ni repercutir IVA, facturant-lo tot quan es produeix el lliurament o la prestació de serveis definitius.

En aquests casos, Hisenda pot detectar aquestes operacions amb el consegüent risc fiscal i sancionador per al contribuent.

Per exemple:

  • Si l’empresa comptabilitza el cobrament anticipat en el compte del client (compte 430), pot detectar que en algun moment aquesta compte apareix amb saldo creditor.
  • Si l’empresa comptabilitza aquests cobraments anticipats tal com preveu el Pla General de Comptabilitat (en el compte 438, d’acomptes de clients), l’evidència serà encara més clara.
  • Quan l’acompte més la resta d’operacions realitzades amb aquest client superen els 3.005,06 euros, en la declaració anual d’operacions amb tercers (model 347) la informació s’haurà de desglossar per trimestres. I si l’acompte es produeix en un trimestre i l’operació en un altre, podrien existir incoherències entre la declaració del deutor i la del creditor.

Sancions

En definitiva, Hisenda podrà imposar sancions per ingressar l’IVA de l’acompte fora de termini (encara que s’ingressi tot en l’autoliquidació corresponent a la data de l’operació) i per la incorrecció en el model 347. Eviti-ho repercutint l’IVA dels acomptes i ingressant-lo en el moment del seu cobrament.