Els avantatges fiscals del lísing immobiliari en l’impost sobre societats

A l’hora de comprar una nau industrial, una oficina o un local comercial, l’opció més coneguda és sol·licitar un préstec hipotecari, però cada vegada té més força el lísing immobiliari, com a forma per finançar una adquisició que suposa un important esforç per a la major part de les empreses i autònoms. Aprofiti els avantatges fiscals que aquests contractes ofereixen en l’impost sobre societats.

A l’hora de comprar una nau industrial, una oficina o un local comercial, l’opció més coneguda és sol·licitar un préstec hipotecari, però cada vegada té més força el lísing immobiliari, com a forma per a finançar una adquisició que suposa un important esforç per a la major part de les empreses i autònoms.

El lísing immobiliari és una modalitat de finançament a mitjà o llarg termini, que facilita, mitjançant un contracte d’arrendament financer, l’adquisició d’aquesta mena d’immobilitzat per les empreses. A través d’aquest contracte, l’arrendador cedeix a l’arrendatari l’ús i gaudi del bé immobiliari, a canvi del pagament d’unes quotes, en les quals s’inclouen els interessos. A la finalització del termini estipulat en la durada del contracte d’arrendament financer, i de l’abonament de totes les quotes periòdiques, l’arrendatari tindrà una opció de compra del bé.

Avantatges del lísing immobiliari

L’impost sobre societats permet la deducció de les quotes pagades en concepte de lísing immobiliari. Específicament, la fracció d’aquestes quotes que correspon a interessos és completament deduïble sense restriccions. D’altra banda, la part de recuperació del cost, que implica la devolució del principal del lísing, també és deduïble fins al límit del doble del coeficient d’amortització màxim permès per a l’actiu, o del triple en el cas d’empreses de reduïda dimensió. Això representa una oportunitat notable per a les empreses de disminuir la seva càrrega tributària anual.

Importància de la durada del contracte

Un dels requisits crucials per beneficiar-se de les deduccions fiscals en el lísing immobiliari és la durada del contracte, que s’ha d’estendre per un mínim de deu anys, a diferència dels lísings d’altres tipus d’actius, que només en calen dos. Si una empresa decideix cancel·lar el contracte de lísing abans de completar els deu anys, perd els incentius fiscals aplicats, i ha de retornar aquestes sumes més interessos de demora l’any de la cancel·lació.

Atenció. Repercussions en cas de cancel·lació anticipada:

  • Si el lísing es formalitza per un termini superior i la cancel·lació anticipada es produeix passats els deu anys inicials, no s’incompleix la normativa i pot mantenir els avantatges fiscals que hagi aplicat.
  • No obstant això, si la cancel·lació anticipada total es produeix durant els deu primers anys, es considera que s’ha incomplert un requisit essencial -el de la durada mínima de deu anys-, per la qual cosa l’any de la cancel·lació la seva empresa ha de retornar de cop els incentius aplicats fins a aquest moment juntament amb els interessos de demora que siguin aplicables.

Consideracions específiques sobre el valor del sòl

En el lísing d’immobles, és essencial diferenciar entre el valor del sòl i el valor de la construcció. La part del cost que correspon al sòl no és deduïble, ja que el sòl no es considera un actiu amortitzable. El contracte de lísing hauria d’especificar clarament aquesta separació per facilitar les deduccions correctes durant la declaració de l’impost. Les quotes corresponents a la construcció, d’altra banda, són deduïbles dins dels límits ja esmentats.

Consideracions durant períodes de carència

En alguns contractes de lísing, es poden acordar períodes de carència durant els quals només es paguen interessos. Durant aquests períodes, cap part del principal s’amortitza, la qual cosa implica que no es pot deduir la recuperació del cost. Aquest detall és crucial per a la planificació fiscal de l’empresa, atès que afecta directament la deduïbilitat dels pagaments durant aquests anys.

AspecteConsideracions principals
Durada del contracte– Contracte de lísing d’immobles ha de tenir una durada mínima de deu anys.
– Cancel·lació anticipada abans de deu anys resulta en la devolució d’incentius fiscals més interessos de demora.
Deduïbilitat de les quotes– Interessos de les quotes són totalment deduïbles.
– Recuperació del cost és deduïble fins al doble o triple del coeficient d’amortització, exclòs el valor del sòl.
Valor del sòl– No deduïble, ja que el sòl no és amortitzable.
– Necessitat de diferenciar en les quotes el que correspon a construcció (deduïble) i sòl (no deduïble).
Període de carència– Només es paguen interessos durant el període de carència, sense possibilitat de deduir l’amortització.
– Impacte en la recuperació del cost i deduccions durant el període de carència.

El lísing immobiliari ofereix notables avantatges fiscals que poden optimitzar considerablement la càrrega tributària en l’impost sobre societats. No obstant això, és essencial entendre i planificar adequadament els termes del contracte i les implicacions fiscals per a maximitzar aquests beneficis.