Els jubilats com poden reclamar la devolució de l’IRPF a Hisenda per les mutualitats

Està previst que el 20 de març de 2024 s’habiliti en la pàgina web de l’AEAT un senzill formulari que permeti canalitzar totes les sol·licituds per a la seva resolució a partir de la informació de què disposa l’AEAT, així com de la informació sobre la vida laboral dels sol·licitants que l’AEAT recapta de la Seguretat Social i altres organismes. Aquest formulari es podrà utilitzar per a sol·licitar totes les devolucions corresponents al període 2019-2023, si bé per a 2023, en la majoria dels casos el càlcul ja apareixerà en Renda Web i l’ajust s’aplicarà automàticament en la declaració.

Com ja deu saber, la sentència del Tribunal Suprem (TS) emesa el febrer de 2023 reconeix el dret dels jubilats que van contribuir a les antigues mutualitats laborals a deduir el 25% de les quotes abonades entre l’1 de gener de 1967 i el 31 de gener de 1978 (i el 100% de les fetes abans del 31 de desembre de 1966) en tributar per la seva pensió.

Atenció. La sentència del Tribunal Suprem reconeix el dret dels treballadors que van cotitzar en la Mutualitat Laboral de la Banca fins a 1978 a rebre un reemborsament per l’excés de tributació, ja que es gravaven tant les cotitzacions com les pensions percebudes. Aquesta sentència va obrir la porta al fet que altres col·lectius similars, com els mutualistes de metal·lúrgia, drassanes, elèctriques, comerç, pesca o construcció, també reclamin aquesta devolució.

A més de garantir aquesta possibilitat d’ara endavant, el TS també obliga Hisenda a retornar l’excés de tributació aplicat en els exercicis no prescrits, que són els últims quatre. Això correspon al període 2019-2022, mentre que el criteri s’aplicarà a partir de 2023, a liquidar enguany i en endavant.

Règim transitori aplicable a les mutualitats de previsió social (D.T. 2a Llei de l’IRPF)

La disposició transitòria segona (D.T. 2a) de la Llei de l’IRPF ofereix la possibilitat de reduir la quantitat a incloure com a rendiment del treball en la declaració de la renda de cada exercici quan es percebin pensions de jubilació o invalidesa per aquells mutualistes les aportacions dels quals no van poder ser en el seu moment objecte de reducció o minoració en la base imposable. D’aquesta manera s’evita una doble tributació per aquestes aportacions.

La D.T. 2a s’aplica segons el que s’estableix en les diferents sentències del Tribunal Suprem, les últimes de data 28 de febrer de 2023 i 10 de gener de 2024.

Quan resulta un import a retornar?

Resultarà una quota a retornar si després de l’aplicació de la D.T. 2a la quota tributària és inferior a les quantitats prèviament ingressades per la presentació d’una declaració anterior o per les retencions suportades.

Què cal per poder aplicar la D.T.2a i sol·licitar la devolució?

Per a poder aplicar la reducció prevista en la D.T. 2a cal haver fet aportacions a mutualitats, en tot cas en una data anterior a l’1 de gener de 1999, i que aquestes aportacions no hagin pogut ser objecte de reducció o minoració en la base imposable de l’impost d’acord amb la legislació vigent a cada moment.

La reducció a aplicar varia depenent de la data en la qual es van fer les aportacions i el tipus de mutualitat on van ser fetes.

Quines pensions no tenen dret a la reducció?

Els que percebin pensions:

 • Satisfetes per Classes Passives als funcionaris públics quan aquests només han estat inclosos durant tota la seva vida laboral en el règim de Classes Passives, perquè no es tracta d’una mutualitat.
 • Obtingudes per aportacions a mutualitats laborals d’autònoms perquè ja van ser deduïbles en el seu moment les aportacions. D’aquesta manera, no es produeix una doble imposició en la pensió ara obtinguda.
 • De viduïtat, perquè no deriva d’aportacions del perceptor d’aquesta pensió.
 • No contributives, perquè no provenen d’aportacions prèvies.

Quines pensions sí que tenen dret a la reducció?

Les pensions que poden tenir dret a la reducció són les següents:

A) Satisfetes per l’INSS o l’Institut Social de la Marina

Es podrà aplicar la reducció:

 • Quan es van fer aportacions a mutualitats laborals.
  • Amb anterioritat a l’01/01/1967: la part de la prestació de jubilació que correspongui a les aportacions anteriors a l’01/01/1967 es reduirà al 100%. És a dir, no tributarà aquesta part de pensió.
  • Entre l’01/01/1967 i el 31/12/1978: la part de la prestació de jubilació que correspongui a les aportacions efectuades en aquest període es reduirà en un 25%. És a dir, només tributarà el 75% d’aquesta part de la pensió.
 • Quan es van fer aportacions a mutualitats substitutòries de les entitats gestores de la Seguretat Social amb anterioritat a l’01/01/1979: la part de la prestació de jubilació que correspongui a les aportacions efectuades en aquest període es reduirà en un 25%. És a dir, només tributarà el 75% d’aquesta part de la pensió.

B) Pensions complementàries

 • Supòsit general

Les pensions complementàries a la pensió de la Seguretat Social o Classes Passives, que deriven d’aportacions a mutualitats, en l’actualitat són abonades per plans de pensions o per les mateixes mutualitats a les quals es van fer aquestes aportacions.

En aquests casos, la part de la prestació que correspongui a les aportacions fetes amb anterioritat a l’1 de gener de 1995, es reduirà en un 25%. És a dir, només tributarà el 75% d’aquesta part de la pensió.

 • Satisfetes per fons especials d’entitats públiques

Aquestes pensions poden ser obtingudes per alguns funcionaris públics com a complement a la seva pensió principal.

Amb independència que la seva pensió principal tingui dret o no a l’aplicació de la D.T. 2a, aquests complements de pensions sí que poden donar dret a l’aplicació de la D.T. 2a en el cas que les mutualitats a les quals es van fer les aportacions s’haguessin integrat en els diferents fons especials de l’INSS, Muface, Mugeju i Isfas, que són els qui abonen aquest complement en l’actualitat.

A aquests complements de pensions de jubilació els és aplicable aquest benefici i la tributació de la pensió es reduirà quan correspongui a aportacions que es van fer a les mutualitats.

D’aquesta manera:

 • Al “complement” de pensió de jubilació o invalidesa que paga el fons especial de l’INSS sí que li és aplicable la reducció del 25% per la part de la pensió que derivi d’aportacions fetes a mutualitats fins a l’01/07/1987 (data d’integració en el fons especial). És a dir, només tributarà el 75% d’aquesta part de la pensió.
 • Al “complement” de pensió de jubilació o invalidesa que paguen Muface, Mugeju i Isfas sí que li és aplicable la reducció del 25% per la part de la pensió que derivi d’aportacions fetes fins a la data d’integració de cadascuna de les mutualitats en el fons especial, o fins al 31/12/1978 si la data d’integració va ser anterior. És a dir, només tributarà el 75% d’aquesta part de la pensió.

Altres casos particulars de pensions amb dret a reducció

A) Determinades pensions satisfetes per Classes Passives

Els funcionaris que només han estat inclosos durant tota la seva vida laboral en el règim de Classes Passives no tindran dret a l’aplicació de la D.T. 2a sobre la pensió percebuda de Classes Passives (perquè Classes Passives no és una mutualitat).

No obstant això, si van fer aportacions a una mutualitat podran aplicar la D.T. 2a a la part de la pensió que correspongui a aquestes aportacions en els termes assenyalats en les preguntes anteriors.

Per exemple, podria aplicar la D.T. 2a un jubilat que cobra la pensió de Classes Passives en haver treballat com a funcionari, però que durant uns anys va cotitzar a una mutualitat perquè va treballar en una empresa privada.

B) Pensió de jubilació que es cobra de manera simultània amb la pensió de viduïtat

Una persona vídua pot aplicar la D.T. 2a per la seva pròpia pensió de jubilació o invalidesa en els termes assenyalats en les preguntes anteriors. Només queda exclosa la pensió de viduïtat.

FORMULARI: sol·licituds de devolució de l’IRPF 2019-2023 per pensionistes que van fer aportacions a mutualitats

L’AEAT ha informat en la seva pàgina web, que està treballant de manera coordinada amb la Seguretat Social, i altres organismes, a fi d’atendre les sol·licituds de devolució per a mutualistes (D.T. 2a LIRPF) com més aviat millor i amb els menors inconvenients per als ciutadans.

Per a això, està previst que el 20 de març s’habiliti un senzill formulari que permeti canalitzar totes les sol·licituds per a la seva resolució a partir de la informació de què disposa l’Agència, així com de la informació sobre la vida laboral dels sol·licitants que l’AEAT recapta de la Seguretat Social i altres organismes.

Per tant, no caldrà adjuntar a la sol·licitud cap mena de documentació, ja que, en general, l’AEAT ja comptarà amb la informació necessària per a la resolució de la sol·licitud.

No obstant això, en el cas que no sigui possible resoldre una sol·licitud concreta amb la informació disponible es podrà requerir dels interessats a posteriori l’aportació de la documentació que sigui necessària.

Tant el formulari de sol·licitud com la informació relativa a aquest procés es posaran a la disposició dels interessats a través de la seu electrònica de l’AEAT (https://sede.agenciatributaria.gob.es).

Atenció. Per a la seva presentació, només és cal disposar de número de referència, Cl@ve o certificat electrònic (inclòs DNI-e). També es pot presentar el formulari, en nom d’un tercer, per apoderament o col·laboració social. Els hereus també podran sol·licitar l’aplicació de la D.T. 2a a través del formulari.

Prèvia identificació, l’única dada que ha d’incorporar és el compte bancari de la qual el sol·licitant en sigui el titular.

En el cas de les sol·licituds referides a 2023, a més de presentar el formulari cal presentar en tot cas la declaració de Renda 2023.

Aquest formulari es podrà fer servir per a sol·licitar totes les devolucions corresponents al període 2019-2023, si bé per a 2023, en la majoria dels casos el càlcul ja apareixerà en Renda Web i l’ajust s’aplicarà automàticament en la declaració. Per a aquells casos en els quals l’AEAT no compti amb informació suficient, no podrà oferir el càlcul en les dades fiscals, però per a sol·licitar l’ajust n’hi haurà prou presentant el mateix formulari utilitzat per als anys anteriors.