En què consisteixen les prestacions accessòries en les societats de capital?

En l’àmbit de les societats de capital, existeixen obligacions addicionals conegudes com a prestacions accessòries, les quals exerceixen un paper rellevant en el marc legal i econòmic d’aquestes entitats. Les prestacions accessòries es defineixen com a compromisos voluntaris assumits per un o diversos socis cap a la societat, que impliquen accions com donar alguna cosa, fer una activitat o abstenir-se de fer una cosa específica.

Li recordem que les prestacions accessòries són una eina molt útil per a personalitzar les societats de capital i canalitzar els serveis que un soci pot prestar a una societat.

En la Llei de societats de capital es regula el pacte de prestacions accessòries. Es tracta d’una mena de prestacions vinculades a les participacions socials que porten aparellades diferents obligacions per al soci i que, a més, tenen la particularitat de no constituir aportacions al capital social.

Les prestacions accessòries són compromisos addicionals que un o més socis d’una societat de capital assumeixen voluntàriament enfront d’aquesta. Aquestes obligacions poden implicar donar alguna cosa, fer una acció o abstenir-se de fer alguna cosa, entre altres coses. El seu objectiu principal és aconseguir una major implicació dels socis en la societat beneficiària de la prestació.

Per exemple, aquestes prestacions podrien incloure la responsabilitat de finançar la societat mitjançant un préstec, donar-li suport amb una garantia, oferir-li assessorament professional, i més.

És important destacar que les prestacions accessòries es diferencien de l’obligació que tenen tots els socis d’aportar capital segons la seva participació percentual en la societat.

Atenció. Si un soci incompleix el deure de realitzar les prestacions accessòries que consten en els estatuts, pot ser-ne exclòs.

En definitiva, el propòsit de les prestacions accessòries és enfortir la posició de la societat i proporcionar-li un suport addicional per part dels seus socis, promovent així el seu creixement i èxit.

Caràcter estatutari

  • En els estatuts de les societats de capital es poden establir prestacions accessòries diferents de les aportacions, expressant el seu contingut concret i determinat i si s’han de fer gratuïtament o mitjançant retribució, així com les eventuals astriccions inherents al seu incompliment.
  • En cap cas les prestacions accessòries poden integrar el capital social.
  • Els estatuts es poden establir amb caràcter obligatori per a tots o alguns dels socis o vincular l’obligació de dur a terme les prestacions accessòries a la titularitat d’una o diverses participacions socials o accions concretament determinades.

Prestacions accessòries retribuïdes

En el cas que les prestacions accessòries siguin retribuïdes els estatuts determinaran la compensació que hagin de rebre els socis que les realitzin.

La quantia de la retribució no podrà excedir en cap cas del valor que correspongui a la prestació.

Transmissió de participacions o d’accions amb prestació accessòria

Caldrà l’autorització de la societat per a la transmissió voluntària per actes entre vius de qualsevol participació o acció pertanyent a un soci personalment obligat a dur a terme prestacions accessòries i per a la transmissió d’aquelles participacions socials o accions concretes que portin vinculada la referida obligació.

Excepte disposició contrària dels estatuts, en les societats de responsabilitat limitada l’autorització serà competència de la junta general; i, en les societats anònimes, dels administradors.

En qualsevol cas, transcorregut el termini de dos mesos des que s’hagués presentat la sol·licitud d’autorització sense que la societat l’hagi respost, es considerarà que l’autorització ha estat concedida.

Modificació de l’obligació de dur a terme prestacions accessòries

La creació, la modificació i l’extinció anticipada de l’obligació de dur a terme prestacions accessòries s’haurà d’acordar amb els requisits previstos per a la modificació dels estatuts i requerirà, a més, el consentiment individual dels obligats.

Excepte disposició contrària dels estatuts, la condició de soci no es perdrà per la falta de realització de les prestacions accessòries per causes involuntàries.

Quadre resum

Caràcter estatutariPrestacions accessòries retribuïdesTransmissió de participacions o accions amb prestació accessòriaModificació de l’obligació de dur a terme prestacions accessòries
En els estatuts de les societats de capital es poden establir prestacions accessòries diferents de les aportacions. Poden ser gratuïtes o retribuïdes, amb astriccions.Si les prestacions accessòries són retribuïdes, els estatuts han de determinar la compensació per als socis que les duguin a terme, sense excedir el valor de la prestació.Es requereix autorització de la societat per a transmetre participacions o accions pertanyents a un soci obligat a dur a terme prestacions accessòries. El termini de resposta és de dos mesos, i si no hi ha resposta, es considera que s’ha concedit l’autorització.La creació, modificació o extinció anticipada de l’obligació de dur a terme prestacions accessòries s’ha d’acordar segons els requisits per a modificar els estatuts. Es requereix el consentiment individual dels obligats. La no realització de les prestacions accessòries per causes involuntàries no implica la pèrdua de la condició de soci.