Extinció del contracte per jubilació de l’empresari individual

L’extinció del contracte de treball per jubilació de l’empresari individual es produeix sempre que ningú continuï desenvolupant l’activitat empresarial. Els treballadors afectats per aquesta extinció tenen dret a la prestació per desocupació i a una indemnització per import d’un mes de salari.

Una de les causes per a extingir la relació laboral és la jubilació de l’empresari, però les conseqüències que es produeixen depenen de quin tipus d’empresari era, si un empresari individual, o una societat.

La jubilació d’un empresari individual

Quan l’empresari individual (una persona física) és el qui executa l’activitat en nom propi i contracta els treballadors, en jubilar-se i posar fi a l’activitat, s’acaba la relació laboral.

Enguany, els autònoms poden accedir a la jubilació ordinària sempre que:

  • Hagin complert seixanta-sis anys i dos mesos, o seixanta-cinc anys quan acreditin trenta-set anys i sis mesos o més cotitzats.
  • Hagin cotitzat un període mínim de quinze anys, dels quals almenys dos han d’estar compresos dins dels quinze anys immediatament anteriors a la sol·licitud.

En aquests casos, la jubilació és ordinària i vostè pot extingir el contracte dels seus empleats de manera vàlida. La mateixa solució es donaria en cas de defunció o incapacitat permanent de l’empresari.

Indemnització

Tot i que no cal acreditar altres causes per a l’extinció, ha d’abonar als treballadors afectats una mensualitat de salari. A més, tenen dret a la prestació per desocupació (sempre que compleixin amb els requisits legals de cotitzacions prèvies). No es requereix seguir els tràmits de l’acomiadament col·lectiu (amb independència del nombre de treballadors afectats).

En els casos d’empreses familiars, si l’empresari individual es jubila, els familiars no tenen obligació de continuar amb el negoci. En el cas que ho facin, s’està en el cas que segueix l’activitat.

I si malgrat la jubilació de l’empresari, l’activitat de l’empresa continua?

Una de les claus és veure si amb la jubilació s’acaba o no l’activitat del negoci. Tant si l’empresari és individual com si és a través d’una empresa, és fonamental veure si l’activitat del negoci segueix després de la jubilació. No només cal comprovar si l’empresari diu si continua o no, sinó que moltes vegades és necessari acudir al lloc on es treballava per a veure si de veritat s’ha parat l’activitat o si continua.

El negoci pot continuar de moltes maneres: ja sigui perquè els hereus segueixen amb el negoci, perquè abans de jubilar-se es va vendre l’empresa a una altra, perquè l’empresari es va jubilar, però l’empresa no es va dissoldre… És igual que es produeixi un canvi de nom, l’important és que es continuï desenvolupant la mateixa activitat.

En aquests casos, com que no cessa l’activitat, la jubilació no és una causa per a extingir el contracte laboral.

En aquests casos hi hauria d’haver una successió d’empreses, és a dir, que el nou empresari ha de quedar subrogat en els drets i obligacions laborals i de la Seguretat Social de l’anterior empresari, per la qual cosa els contractes han de seguir, i els treballadors han de continuar prestant els seus serveis a aquest nou empresari.

  • Atenció. Si l’empresari jubilat ha venut la seva empresa a un tercer, el contracte no s’extingeix i el nou empresari ha de mantenir en l’ocupació els treballadors, responent solidàriament el primer dels deutes amb la Seguretat Social previs a la transmissió. En aquest cas, l’empresari entrant ha de mantenir les condicions laborals que gaudien els treballadors en l’anterior empresa i continuar aplicant el conveni col·lectiu d’origen -si és diferent del de la pròpia empresa- fins a la seva expiració o fins que n’entri en vigor un de nou. Això, excepte pacte en contra amb els representants dels treballadors.

Jubilació anticipada

En cas de jubilació anticipada de l’empresari, no és procedent l’extinció de contractes dels treballadors i ha d’acreditar una causa objectiva (econòmica, organitzativa, tècnica o productiva) i abonar una indemnització de vint dies de salari per any treballat. Si els treballadors afectats són varis, és possible que hagi de seguir els tràmits legals per a l’acomiadament col·lectiu.

Es poden posar en contacte amb el nostre despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,