Fins al 30 de setembre pot modificar la base de cotització com a autònom 2022

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat, fins al 30 de setembre de 2022. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 d’octubre de 2022. Li recordem que a partir de l’1 de gener de 2023 es començarà a aplicar el nou sistema de cotització d’autònoms.

Els autònoms són els únics que poden triar la base de cotització. Aquesta decisió és molt important, ja que en depenen les seves prestacions presents i la seva futura pensió. La base de cotització es pot modificar fàcilment i de manera telemàtica a través del sistema RED. No obstant això, cal tenir en compte els tràmits i els períodes per fer el canvi.

Atenció. L’elecció que es faci de la quota serà molt rellevant, perquè aquest és el paràmetre que marca la quantia de les prestacions que rebrà l’autònom en cas de malaltia, accident, atur, maternitat o jubilació. 

Li recordem que dins dels marges de la base mínima establerta per a 2022, de 960,60 euros mensuals, i de la base màxima, que ascendeix a 4.139,40 euros, encara que en alguns casos poden ser diferents, els autònoms la poden modificar segons les seves necessitats fins a 4 vegades en un mateix exercici fiscal, triant-ne una altra dins dels límits mínim i màxim que els resultin aplicables en cada exercici (el dia primer d’abril, juliol, octubre i gener).

No obstant això, segons l’edat de l’autònom a 1 de gener, la base de cotització a triar en 2022 està limitada. A aquest efecte:

 • Si a 1 de gener de 2022 encara no havia complert quaranta-set anys, podrà triar qualsevol base de cotització dins dels límits mínims i màxims indicats.
 • La mateixa regla se li aplicarà si a aquesta data tenia quaranta-set anys i la seva base de cotització a desembre de 2021 va ser igual o superior a 2.077,80 euros (o si causa alta en el RETA amb posterioritat a aquesta data). Si no es compleixen els requisits indicats, no podrà triar una base superior a 2.113,20 euros mensuals. No obstant això, podrà triar una base superior (fins a la màxima de 4.139,40 euros) si exercita la seva opció abans del 30 de juny de 2022 (amb efectes per a l’1 de juliol de 2022).
 • Els autònoms que a principis de 2022 ja tenien 48 o més anys i vulguin augmentar la seva base només podran triar una base d’entre 1.035,90 i 2.113,20 euros.

Existeixen regles especials per als cònjuges que s’hagin hagut de posar al capdavant del negoci a conseqüència de la defunció del cònjuge titular, així com per als autònoms que amb anterioritat a cinquanta anys haguessin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social cinc anys o més.

Per als autònoms que en algun moment de l’any 2021 i de manera simultània hagin tingut contractats 10 treballadors o més, la base mínima de cotització serà de 1.234,80 euros mensuals. I la mateixa base mínima tindran els autònoms societaris (autònoms que es donen d’alta en el RETA per tenir el control de la seva SL i treballar-hi), excepte els que causin alta inicial en el RETA, durant els 12 primers mesos de la seva activitat.

Així doncs, els autònoms que desitgin canviar la seva quota hauran de fer el canvi en la seva base de cotització fins al 30 de setembre. Dada crucial per a milers de treballadors per compte propi que continuen presentant caigudes importants en la seva facturació, i que veuen en la seva quota mensual una despesa que llastra la rendibilitat del seu negoci.

A més, també pot sol·licitar que la quantia per la qual cotitza s’incrementi automàticament cada any en la mateixa proporció que ho hagi fet la base mínima o màxima de cotització, o comunicar que renuncia a aquest increment, i tot això també ho haurà de comunicar abans de l’1 d’octubre.

La sol·licitud de canvi de base de cotització en el règim especial de treballadors autònom es pot sol·licitar directament per l’autònom a través de la seu electrònica de la Seguretat Social, si disposa d’un certificat digital o usuari/contrasenya o mitjançant el servei Canvi de base de cotització-autònoms.

Igualment, la sol·licitud es pot presentar mitjançant el Model de sol·licitud de canvi de base de cotització en el règim especial de treballadors autònom (TC.4005).

Nou sistema de cotització per a autònoms a partir de l’1 de gener de 2023

Li recordem que a 1 de gener de 2023 es començarà a aplicar el nou sistema de cotització d’autònoms. Aquí té un resum d’aquest important canvi:

Cotització per ingressos reals:

+ Ingressos

 • Despeses deduïbles
 • Deducció addicional per despeses genèriques (3 o 7%)

Comunicació de la previsió de rendiments nets:

 • A començament d’any / en el moment de l’alta
 • Comunicació a: plataforma import@ss

Hi ha 15 nous trams en funció del rendiment net (2023-2025)

Canvi de tram i modificació de quota:

 • S’haurà d’ajustar als rendiments que l’autònom vagi obtenint.
 • Es podrà fer cada dos mesos. Fins a 6 vegades a l’any.

(1 març/1 maig/1 juliol/1 setembre/1 novembre/1 gener)

Regularització de les quotes:

Les farà la Seguretat Social si els rendiments nets anuals superen o no els trams triats.

Resultats de la regularització:

 • Correcte
 • Sobrecotització: es reintegrarà a l’autònom l’excés en quatre mesos.
 • Infracotització: l’autònom haurà de pagar en dos mesos.

Supòsit especial:

Cotització a desembre de 2022 per una base més elevada que la que li correspon: pot seguir així si l’autònom ho desitja.

Nous autònoms:

L’inici d’activitat com a treballador per compte propi tindrà un ajut en forma de quota reduïda de 80 € mensuals. Amb una durada inicial de dotze mesos. Aquesta durada es pot ampliar per un altre any, si l’autònom registra ingressos inferiors a l’SMI al llarg del primer any d’activitat com a treballador per compte propi.

Si està interessat a modificar la base de cotització (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’incapacitat temporal), els agrairíem que ens ho fessin saber com més aviat millor.

Es poden posar en contacte amb el nostre despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,