Hisenda puja l’exempció per despesa de quilometratge en l’IRPF

Al BOE del dia 17 de juliol s’ha publicat l’Ordre HFP/792/2023 per la qual es revisa la quantia de les dietes i assignacions per a despeses de locomoció en l’IRPF, que és aplicable des del 17 de juliol de 2023.

L’informem que al BOE del dia 17 de juliol s’ha publicat l’Ordre HFP/792/2023, de 12 de juliol, per la qual es revisa la quantia de les dietes i assignacions per a despeses de locomoció en l’IRPF, amb efectes des del 17 de juliol de 2023. En concret, s’augmenta a 0,26 € per km recorregut (fins ara 0,19 €) l’import exempt de gravamen de les quantitats destinades a les despeses de locomoció.

Despeses de locomoció exemptes de gravamen

Li recordem que s’exceptuen de gravamen i, per tant, no s’han d’incloure entre els rendiments íntegres del treball, les quantitats que, en les condicions i imports que més endavant s’assenyalen, percebi l’empleat o treballador amb la finalitat de compensar les despeses de locomoció ocasionades pel desplaçament fora de la fàbrica, taller, oficina, o centre de treball, per a fer la seva feina en lloc diferent, amb independència que aquest últim estigui situat en el mateix o en diferent municipi que el centre de treball habitual.

Per contra, estan plenament subjectes a l’impost, i han de ser incloses en la declaració com a rendiments íntegres del treball, les quantitats percebudes pel desplaçament de l’empleat o treballador des del seu domicili al lloc de treball, encara que tots dos estiguin situats en diferents municipis.

No obstant l’anterior, estan exemptes les quantitats satisfetes a les entitats encarregades de prestar el servei públic de transport de viatgers per al desplaçament dels empleats entre el seu lloc de residència i el centre de treball amb el límit de 1.500 euros anuals per a cada treballador, incloses les fórmules indirectes de pagament que compleixin les condicions establertes en l’article 46 bis del Reglament de l’IRPF.

S’exceptuen de gravamen i, per tant, no s’han de computar entre els ingressos procedents del treball personal, les quantitats destinades per l’empresa per a aquest fi en les següents condicions i imports:

  • Si l’empleat o treballador utilitza mitjans de transport públic, l’import de la despesa que es justifiqui mitjançant factura o document equivalent.
  • En un altre cas, sempre que es justifiqui la realitat del desplaçament, la quantitat que resulti de computar 0,26 € (des del 17 de juliol de 2023. Abans era de 0,19 €) per quilòmetre recorregut, més les despeses de peatge i aparcament que es justifiquin.

Atenció. L’excés percebut, si és el cas, sobre les quantitats indicades està plenament subjecte a gravamen en concepte de rendiments del treball.