Implicacions en l’IVA de la venda de roba de segona mà a particulars a la Unió Europea

No es pot aplicar el règim especial del recàrrec d’equivalència de l’IVA per estar expressament exclòs per als béns que hagin estat utilitzats amb anterioritat (béns de segona mà). En relació amb els lliuraments de peces de roba usades, podria resultar d’aplicació el règim especial de béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció.

Com ja sap, des d’aquest gener del 2024 les plataformes digitals de compravenda, entre altres empreses, han de complir la Directiva europea DAC7, una norma que neix amb la voluntat d’evitar fraus i delictes fiscals. Segons aquesta Directiva, aplicacions com Wallapop, Vinted, Micolet o Micobooks, hauran d’aportar a l’Agència Tributària informació sobre les transaccions que es fan en els seus portals. De fet se sol·licita informació molt detallada dels seus venedors: dades personals, nombre de vendes fetes, diners obtinguts, taxes o impostos cobrats en la venda, etc. Però atenció, aquest requeriment d’informació només s’aplicarà quan els venedors compleixin uns criteris determinats: que els seus ingressos per aquestes vendes superin els 2.000 euros anuals o quan es facin més de 30 operacions en un any. És a dir, no s’aportarà la informació sobre tots els venedors, només els que tinguin les vendes esmentades

En aquesta circular volem informar-los sobre les principals implicacions fiscals i formals relacionades amb l’impost sobre el valor afegit (IVA) que poden afectar un negoci de venda de roba de segona mà a particulars dins de l’àmbit de la Unió Europea, complint amb les normatives vigents establertes en la Llei 37/1992 de l’IVA i el Reglament de facturació, així com altres disposicions rellevants.

Subjecció a l’IVA

D’acord amb l’article 4.U de la Llei 37/1992, estan subjectes a l’IVA tots els lliuraments de béns i prestacions de serveis fets en l’àmbit espacial de l’impost per empresaris o professionals a títol onerós, amb caràcter habitual o ocasional, en el desenvolupament de la seva activitat empresarial o professional. Això inclou les vendes de roba de segona mà que vostè faci.

L’article 5 de la mateixa llei defineix com a empresaris o professionals les persones que duguin a terme activitats empresarials o professionals que impliquin l’ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans, amb la finalitat d’intervenir en la producció o distribució de béns o serveis. Si és el cas, les seves vendes de productes tèxtils es consideren lliuraments de béns subjectes a l’IVA quan es realitzin en el territori d’aplicació de l’impost.

Règim especial dels béns usats (REBU)

Segons l’article 120 de la Llei 37/1992, el seu negoci es pot acollir al règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció. Aquest règim és voluntari i s’aplica als subjectes passius que hagin presentat la declaració relativa al començament de les seves activitats, excepte renúncia, que es pot efectuar operació per operació.

El règim especial dels béns usats permet tributar sobre el marge de benefici en lloc de sobre el total de la venda, fet que pot resultar beneficiós per a la seva activitat. Per a aplicar-lo, ha de complir els següents requisits:

 1. Declaració d’activitat: ha d’haver presentat la declaració prevista en l’article 164, apartat un, número 1r de la Llei de l’IVA.
 2. Documentació d’adquisicions: ha d’expedir un document que justifiqui cada adquisició de béns usats a particulars, signat pel transmitent.
 3. Facturació: les factures no poden consignar separadament la quota de l’IVA repercutida, que s’han d’entendre compreses en el preu total de l’operació.

Règim especial del recàrrec d’equivalència

El règim especial del recàrrec d’equivalència és obligatori per als comerciants detallistes que siguin persones físiques o entitats en règim d’atribució de rendes. No obstant això, segons l’article 59 del Reglament de l’IVA, aquest règim no s’aplica als béns que hagin estat utilitzats prèviament, com és el cas de la roba de segona mà. Per tant, el seu negoci no es pot acollir a aquest règim.

Vendes a distància intracomunitàries

Les vendes de roba usada a particulars en altres estats membres de la Unió Europea es consideren vendes a distància intracomunitàries. Segons l’article 68.Tres de la Llei 37/1992, el lloc de tributació d’aquestes vendes és l’estat membre d’arribada de l’expedició o transport dels béns, sempre que no se superi el llindar previst en l’article 73 o s’hagi optat per tributar en destí.

Aquest règim assegura que les vendes a distància tributin en el lloc on es consumeixen els béns. Si les seves vendes a distància intracomunitàries superen el llindar anual de 10.000 euros, s’ha de registrar i pagar l’IVA en cada estat membre de destí, tret que opti pel règim de la Unió (OSS).

Règim de la Unió (OSS)

El règim de la Unió permet als empresaris declarar i pagar l’IVA de les vendes a distància intracomunitàries a través d’un únic punt de contacte, el sistema de finestreta única (OSS). Aquest règim simplifica el compliment fiscal en permetre-li registrar totes les vendes intracomunitàries en un sol estat membre.

Per a acollir-se a aquest règim, ha de:

 1. Registre en el règim OSS: presentar una declaració d’inici d’operacions en el règim de la Unió.
 2. Declaracions trimestrals: presentar una declaració-liquidació trimestral de l’IVA, incloent-hi el valor total de les operacions gravades, desglossat per tipus impositius i l’import total de l’IVA degut.
 3. Pagament de l’IVA: ingressar l’IVA corresponent a cada declaració trimestral en el compte bancari designat per l’Administració Tributària.

Obligacions de facturació

Quant a les obligacions formals de facturació, el Reglament de facturació, en els seus articles 4 i 6, estableix que ha d’expedir factura per totes les seves operacions, incloses les no subjectes i les subjectes però exemptes de l’IVA. Pot expedir factures simplificades en els següents casos:

 1. Quan l’import no excedeixi de 400 euros, IVA inclòs.
 2. Quan es tracti d’una factura rectificativa.

En el cas d’aplicar el règim especial de béns usats, les factures no poden mostrar separadament la quota de l’IVA, que s’entendrà inclosa en el preu total.

RECORDI….

Vendes a particulars d’altres estats membres de la UE (vendes a distància)

Si és un empresari espanyol i realitza vendes a distància a altres estats membres, això és:

 • Vendes a particulars, persones jurídiques o entitats que no duen a terme activitats empresarials o professionals (fundacions, associacions sense ànim de lucre), empresaris que apliquen el règim especial de l’agricultura o que no tinguin dret a deduir les quotes de l’IVA suportades per efectuar exclusivament operacions exemptes.
 • Els béns objecte d’aquests lliuraments han de ser diferents dels següents: mitjans de transport nous, béns objecte d’instal·lació o muntatge i béns els lliuraments dels quals hagin tributat conforme al règim especial de béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció en l’estat membre d’inici de l’expedició o transport.
 • L’expedició o el transport dels béns s’ha de fer pel seu compte.

La tributació serà:

 • En l’estat membre d’arribada dels béns, quan l’import d’aquestes vendes (exclòs l’IVA), hagi superat el llindar establert en l’estat membre de destí dels béns, o no havent-lo superat, optin per tributar en aquest país.

A partir de l’1 de juliol de 2021, s’estableix un llindar per a empresaris establerts en un únic estat membre: si l’import d’aquestes vendes, juntament amb el dels serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió realitzats en la Comunitat, supera els 10.000 euros l’any precedent o en curs, tributen en l’estat membre d’arribada.

A més, poden optar per declarar i ingressar l’IVA dels països de destinació a través d’una declaració única al país d’identificació, utilitzant el nou règim de finestreta única (OSS).

 • En l’estat membre de partida dels béns, quan l’import d’aquestes vendes (exclòs l’IVA), no hagi superat el llindar establert en l’estat membre de destí dels béns. A partir de l’1 de juliol de 2021, s’ha de tenir en compte el nou llindar comú a escala comunitària.

Quadre resum: vendes a particulars d’altres estats membres de la UE (vendes a distància)

AspecteDescripció
Tipus de vendesVendes a particulars, persones jurídiques o entitats sense activitats empresarials/professionals (fundacions, associacions sense ànim de lucre), empresaris en règim especial d’agricultura o sense dret a deduir l’IVA.
Exclusions de bénsMitjans de transport nous, béns objecte d’instal·lació o muntatge, béns tributats sota el règim especial de béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció en l’estat membre d’inici de l’expedició o transport.
Responsable de l’expedicióEl transport o l’expedició dels béns s’ha d’efectuar per compte de l’empresari espanyol.
Tributació en estat membre d’arribadaAplica quan l’import de vendes a distància (exclòs l’IVA) supera el llindar establert en l’estat membre de destí. També aplica si s’opta per tributar al país de destinació, independentment d’haver superat el llindar o no.
Llindar comú (a partir de l’1 de juliol de 2021)Si l’import total de vendes a distància i serveis electrònics, de telecomunicacions i de radiodifusió supera els 10.000 euros l’any precedent o en curs, les vendes tributen en l’estat membre d’arribada.
Règim de finestreta única (OSS)Els empresaris poden optar per declarar i ingressar l’IVA de tots els països de destinació a través d’una declaració única al país d’identificació utilitzant el règim OSS.
Tributació en l’estat membre de partidaAplica quan l’import de les vendes (exclòs l’IVA) no supera el llindar establert en l’estat membre de destí dels béns.- Considerar el nou llindar comú a partir de l’1 de juliol de 2021.

Les implicacions fiscals i formals de l’IVA en un negoci de venda de roba de segona mà són diverses i requereixen una atenció acurada per a assegurar el compliment amb les normatives vigents. Li recomanem considerar l’adopció del règim especial de béns usats per a optimitzar la seva tributació i avaluar l’opció de registrar-se en el règim de la Unió (OSS) per simplificar la gestió de l’IVA en les vendes intracomunitàries.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol consulta addicional o per a assistir-lo en els tràmits necessaris per al compliment d’aquestes obligacions.