Incentius del contracte indefinit de familiar del treballador autònom

Aquest tipus de contracte té com a ajuda la reducció del 100 per 100 de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes durant els dotze mesos següents a la contractació.

Si vostè és empresari persona física i vol contractar un familiar perquè l’ajudi en el negoci, sàpiga que els autònoms poden contractar com a treballadors per compte d’altri, per temps indefinit – i jornada completa o parcial – al seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament amb una bonificació del 100 per 100 en la quota empresarial per contingències comunes durant un període de 12 mesos.

Per a poder aprofitar aquesta bonificació per la contractació de familiars s’han de complir uan sèrie de requisits, que li ho expliquem a continuació. .

Treballadors familiars

Ser cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament del treballador autònom.

Estar desocupat i inscrit en l’oficina d’ocupació.

Tipus de contracte

Per temps indefinit a temps complet o parcial.

Requisits del treballador autònom ocupador

  • No haver extingit contractes de treball, bé per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat declarats judicialment improcedents, bé per acomiadaments col·lectius que hagin estat declarats no ajustats a Dret, en els 12 mesos anteriors a la celebració del contracte que dona dret a la bonificació prevista.
  • L’ocupador haurà de mantenir el nivell d’ocupació en els 6 mesos posteriors a la celebració dels contractes que donen dret a la citada bonificació.
  • A l’efecte d’examinar el nivell d’ocupació i el seu manteniment, no es tindran en compte les extincions de contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que no hagin estat declarats improcedents, els acomiadaments col·lectius que no hagin estat declarats no ajustats a Dret, així com les extincions causades per dimissió, mort o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l’expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova.

Incentius

Bonificació del 100 per 100 en la quota empresarial per contingències comunes

Durada

Període de 12 mesos.