Ja pot sol·licitar l’ajut de 200 euros per a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni

És un ajut que consisteix en un pagament únic de 200 euros, per a les persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni, que siguin assalariats, autònoms o aturats. Es pot sol·licitar a través del formulari electrònic disponible en la seu electrònica de l’AEAT, del 8 de juliol de 2022 fins al 30 de setembre de 2022.

Com ja l’hem estat informant, entre altres novetats en els àmbits social i laboral, el Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny, estableix un ajut de 200 euros per pal·liar l’efecte perjudicial en els preus ocasionat per la crisi energètica derivada de la invasió d’Ucraïna.

Qui pot demanar l’ajut?

Poden demanar aquest ajut aquelles persones que, a 27 de juny de 2022:

 • Tinguin residència legal i efectiva a Espanya i l’hagin tingut de forma continuada i ininterrompuda durant l’any immediat anterior.
 • Executin una activitat per compte propi o d’altri per la qual estiguin donats d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, o
 • Estiguin inscrits com a aturats a l’oficina d’ocupació, estiguin cobrant o no la prestació o subsidi per desocupació.
 • Les rendes obtingudes en 2021, incloses les que percebin els convivents, siguin inferiors a 14.000 euros i el patrimoni, descomptant l’habitatge habitual, no superi els 43.196,40 euros.

Existeix algun límit per demanar l’ajut?

Per sol·licitar l’ajut és necessari que la suma de les rendes de totes les persones que convisquin al mateix domicili, obtingudes en 2021, sigui inferior a 14.000 euros anuals i el seu patrimoni inferior a 43.196,40 euros anuals. Els ingressos i el patrimoni es determinaran considerant els ingressos i el patrimoni de totes les persones que resideixin amb el beneficiari en un mateix domicili a data 1 de gener de 2022 i estiguin units entre si:

 • com a cònjuge o parella amb almenys dos anys d’antelació
 • per relació de parentiu fins al tercer grau, inclosos els afins (exemples: fills, germans, avis, oncles, nora, nets, etc.),
 • així com els qui convisquin amb qualsevol dels anteriors en virtut de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.

Qui no pot demanar l’ajut?

No tenen dret a l’ajut els qui, a data 27 de juny de 2022:

 • percebin l’ingrés mínim vital o
 • percebin una pensió abonada pel règim general o els règims especials de la Seguretat Social o pel règim de classes passives de l’Estat, així com els qui percebin prestacions anàlogues de les mutualitats de previsió social alternatives al RETA (règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms).

Quins són els terminis per sol·licitar l’ajut?

Del 8 de juliol fins al 30 de setembre de 2022.

Com se sol·licita l’ajut?

L’ajut se sol·licitarà a través del formulari electrònic disponible a la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Per a la presentació de la sol·licitud cal disposar de Cl@ve o certificat electrònic (inclòs DNI-e).

Per a la sol·licitud d’aquests ajuts s’ha de consignar el NIF del sol·licitant i de les persones que convisquin en el mateix domicili i un compte bancari titularitat del sol·licitant en el qual desitja que es realitzi l’abonament de l’ajut. No és obligatori consignar el NIF de menors de catorze anys que no tinguin NIF.

Per facilitar la sol·licitud del xec de 200 euros, l’Agència Tributària ha publicat una guia per demanar l’ajut de 200 euros:

En cas de denegació, com puc reclamar?

Seguint els procediments habituals correspondrien:

 • Reposició: en el termini d’un mes i amb caràcter potestatiu, davant l’oficina de la qual prové l’acte administratiu a recórrer, fent constar que contra aquest no s’ha interposat reclamació econòmica administrativa.
 • Reclamació econòmica administrativa: en el termini d’un mes des de l’endemà de la notificació de l’acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. Es dirigirà a l’òrgan administratiu que hagi dictat l’acte reclamable

Per a més informació:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ca_es/procedimientoini/GC51.shtml

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,