La data d’inici de la caducitat del dret a deduir en IVA

En la recent resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC), número 1744/2022, de data 18 de març de 2024, s’ha proporcionat un aclariment crucial respecte al còmput de la caducitat del dret a deduir l’IVA. És essencial entendre tant el marc temporal per a exercir aquest dret com els requisits que han de complir-se per a la seva aplicació efectiva.

Determinació del dies a quo

La resolució distingeix clarament entre el “naixement del dret a deduir” i el seu “exercici”. El dies a quo, o punt d’inici per al còmput de la caducitat d’aquest dret, es fixa en el moment en què neix el dret, és a dir, quan es reporten les quotes deduïbles.

Exercici del dret a deduir

L’exercici del dret a deduir es pot fer únicament en la declaració-liquidació corresponent al període de liquidació en el qual el titular ha suportat les quotes deduïbles, o en les declaracions de períodes successius, sempre que no hagi transcorregut el termini de quatre anys des del naixement del dret.

Jurisprudència

El TEAC reforça la seva decisió basant-se en la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que estableix que el dret a la deducció de l’IVA neix simultàniament amb l’exigibilitat de l’impost. A més, per a exercir aquest dret, s’han de complir uns certs requisits subjectius i objectius, inclosa la condició d’empresari o professional del destinatari de l’operació, i que els béns o serveis adquirits es destinin a la realització d’operacions determinades.

Implicacions per a la pràctica empresarial

Donat aquest aclariment, és fonamental que les empreses ajustin els seus processos de comptabilitat i declaració d’IVA per assegurar-se que es respecten els terminis establerts per a la deducció de l’IVA, evitant així la possible caducitat del dret.

A tenir en compte:

  • Verificació del naixement del dret: asseguri’s d’identificar correctament la data en què es reporten les quotes deduïbles.
  • Cronometratge de l’exercici del dret: exerceixi el dret a deduir en la declaració del període en què es van suportar les quotes o en els quatre anys subsegüents.
  • Compliment de requisits: verifiqui que es compleixen tots els requisits subjectius i objectius per a exercir la deducció.
  • Revisió de documentació: mantingui una documentació adequada i completa que justifiqui el dret a la deducció, incloses les factures i altres documents justificatius.

Davant qualsevol dubte o necessitat d’aclariment, consulti amb el seu assessor fiscal per garantir la correcta aplicació d’aquestes normes.