La factura electrònica serà obligatòria per a les pimes i autònoms

A costa del desenvolupament reglamentari que determinarà la data d’entrada en vigor d’aquesta mesura, les empreses i professionals han de saber que quedaran obligats a expedir, remetre i rebre factures electròniques en les seves relacions comercials amb altres empresaris i professionals. Prengui mesures per a tenir-ho tot llest quan aquesta regla entri en vigor.

Com ja l’hem estat informant, amb l’aprovació de la Llei 18/2022 de creació i creixement d’empresa, s’estableix la regla general de l’obligació de tots els empresaris i professionals d’expedir, remetre i rebre factures electròniques en les seves relacions comercials amb altres empresaris i professionals. L’obligació s’exigeix a totes les seves operacions amb independència del sector en el qual desenvolupin la seva activitat.

Atenció. Totes les empreses i professionals -amb independència de la seva mida o plantilla- hauran d’expedir, remetre i rebre factures electròniques en les seves relacions comercials amb altres empresaris i professionals.

Fins ara, aquesta obligació només existia en uns casos concrets en els quals el destinatari era una administració pública. Si es tractava d’un empresari, era voluntari i calia obtenir primer l’autorització del destinatari.

Particulars. Així mateix, s’ha aprovat que les empreses que prestin serveis d’especial transcendència econòmica el destinatari dels quals sigui el públic en general (serveis bancaris, assegurances, subministraments, transports, comerç al detall, etc.) també estaran subjectes a aquesta obligació quan el client sigui un particular i aquest accepti el format electrònic o el sol·liciti expressament. En el cas de les agències de viatge, transport i comerç al detall, només existirà aquesta formalitat si la contractació es duu a terme per mitjans electrònics.

Entrada en vigor

Encara es desconeix quan entrarà en vigor aquesta norma. Abans s’ha d’aprovar el desenvolupament reglamentari de la nova obligació i, una vegada això es produeixi:

 • En el cas de les empreses i professionals que facturen més de vuit milions d’euros anuals, ha de transcórrer un any des que s’aprovi aquest reglament.
 • Per a la resta, aquesta nova obligació els serà exigible transcorregut un termini de dos anys.

No obstant això, l’entrada en vigor d’aquesta novetat està supeditada a l’obtenció de l’excepció comunitària als articles 218 i 232 de la Directiva 2006/112/CE del Consell, de 28 de novembre de 2006, relativa al sistema comú de l’IVA.

És a dir, perquè aquesta norma sigui aplicable, també cal que la Unió Europea accepti la seva implementació (tal com s’ha sol·licitat), ja que contravé el reglament europeu que permet emetre les factures en paper, així com la normativa que supedita l’enviament de factures electròniques a la seva prèvia acceptació pel destinatari.

Requisits de les factures electròniques

Les factures electròniques s’hauran d’emetre a través de solucions tecnològiques i plataformes d’empreses especialitzades. Entre altres aspectes, aquestes solucions ha de garantir la interconnexió i la inalterabilitat, a més de proporcionar informació sobre l’estat de les factures i permetre descarregar-les, copiar-les o imprimir-les. Ja no n’hi haurà amb remetre-les en PDF per correu electrònic.

 • Hauran de complir, en tot cas, el que es disposa en la normativa específica sobre facturació.
 • Tant el destinatari com l’emissor de les factures han d’informar sobre els estats de les factures.
 • Els destinataris podran sol·licitar-ne, durant un termini de quatre anys des de l’emissió de les factures electròniques, còpia sense incórrer en costos addicionals.
 • El receptor de la factura no podrà obligar al seu emissor a la utilització d’una solució, plataforma o proveïdor de serveis de facturació electrònica predeterminat.

Requisits de les solucions i plataformes de facturació electrònica

 • Les solucions tecnològiques i plataformes ofertes per empreses proveïdores de serveis de facturació electrònica als empresaris i professionals hauran de garantir la seva interconnexió i interoperabilitat gratuïtes.
 • Les solucions i plataformes de facturació electrònica pròpies de les empreses emissores i receptores hauran de complir els mateixos criteris d’interconnexió i interoperabilitat gratuïta amb la resta de solucions de facturació electrònica.
 • Els sistemes i programes informàtics o electrònics que gestionin els processos de facturació i conservin les factures electròniques hauran de respectar els requisits als quals es refereix l’article 29.2.j) de la LGT i el seu desenvolupament reglamentari, això és, hauran de garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres, sense interpolacions, omissions o alteracions de les quals no quedi la deguda anotació en els seus sistemes.

Termini per a consultar les factures electròniques

En cas de resolució de contracte amb l’empresa o de revocar el consentiment per a rebre factures electròniques, el període dels últims tres anys que el client pot consultar les seves factures per mitjans electrònics no sofreix alteració. Tampoc caduca per aquesta causa el seu dret a accedir a les factures emeses amb anterioritat.

Règim sancionador

Seran sancionades amb advertiment o una multa de fins a 10.000 euros:

 • Les empreses que, obligades a això, no ofereixin als usuaris la possibilitat de rebre factures electròniques o no permetin l’accés a les seves factures als qui han deixat de ser clients. La determinació i graduació de la sanció seguirà els criteris establerts en l’article 2.2. de la Llei reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança.
 • Les empreses que prestin serveis al públic en general d’especial transcendència econòmica que no compleixin les altres obligacions previstes en l’article 2.1. El titular de la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial és el competent per a imposar aquesta sanció.

Procediment d’acreditació de la interconnexió i la interoperabilitat de les plataformes

S’estableix que es determinarà reglamentàriament. D’acord amb el que diu la llei, el Reglament s’ha de publicar en un termini màxim de sis mesos a comptar des de la publicació d’aquesta Llei (BOE, 29 de setembre de 2022).

Recomanació

És recomanable que vagi adaptant la facturació de la seva empresa per a complir amb aquestes exigències. A l’espera del desenvolupament reglamentari, si la seva empresa no disposa d’un programa per a generar factures electròniques, pot accedir a http://www.facturae.gob.es i descarregar Facturae, una aplicació gratuïta que li permetrà fer-ho. Moltes empreses ja utilitzen aquest programa per a emetre les seves factures electròniques quan el destinatari és una administració pública, per la qual cosa cal entendre que també serà vàlid per a empreses i particulars.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,