La reforma concursal i el procediment per a les microempreses

La Llei 16/2022 de reforma de la Llei concursal incorpora un procediment especial per a microempreses (menys de 10 treballadors i menys de 700.000 euros de volum de negoci o de 350.000 euros de passiu), en el qual el paper dels creditors adquireix més importància, creant un mecanisme d’insolvència únic i especialment adaptat a les necessitats i circumstàncies d’aquest tipus d’empreses, garantint la màxima simplificació processal.

El pròxim 26 de setembre entrarà en vigor l’esperada reforma de la Llei concursal (duta a terme per la Llei 16/2022), abordant i modificant en gran manera tot el sistema concursal, encara que no serà fins a l’1 de gener de 2023 quan entraran en vigor totes les modificacions relacionades amb la tramitació especial per a les microempreses i els autònoms.

L’esmentada reforma neix amb l’objectiu d’acabar amb les actuals limitacions del sistema d’insolvència del país, a través d’una “reforma estructural de gran importància del sistema d’insolvència” tal com s’extreu del preàmbul de la llei.

Procediment especial per a microempreses

Centrant-nos en el procediment especial per a les microempreses, la reforma pretén reduir al màxim els costos, simplificant en gran manera la gestió processal gràcies a la tramitació electrònica mitjançant formularis normalitzats. En aquest sentit, es preveu que totes les comunicacions es realitzin de manera electrònica i que les compareixences siguin telemàtiques.

Una de les principals novetats que inclou la reforma en matèria del procediment per a les microempreses, és la creació d’un mecanisme d’insolvència únic i especialment adaptat a les necessitats i circumstàncies d’aquest tipus d’empreses, garantint la màxima simplificació processal anteriorment esmentada.

Atenció. La reforma ha confeccionat aquest nou procediment únic per a microempreses pel fracàs en l’aplicació dels acords extrajudicials de pagament, creant així un sistema concursal paral·lel amb l’objectiu d’abaratir costos. Es caracteritza per ser més àgil i flexible amb terminis abreujats. El règim especial per a microempreses no entrarà en vigor fins a l’1 de gener de 2023.

Recordem que, a nivell concursal, s’entén per microempreses aquelles que no superin els 10 treballadors i que tinguin un volum de negoci anual inferior als 700.000 euros, o un passiu que no aconsegueixi els 350.000 euros. En aquest sentit, el que es preveu és que el procediment especial compacti el que són els processos preconcursals i concursals, sense accedir als plans de reestructuració.

Fases del procediment

En relació amb les fases del procediment, aquest s’inicia amb una comunicació al jutjat de l’inici de les negociacions, que posteriorment derivarà en el procediment de continuació o en el procediment de liquidació. Pel que fa al procediment de continuació, és equivalent als coneguts convenis del concurs, encara que amb algunes especificitats en el seu funcionament, com és el fet que en cas que el creditor no emeti cap vot, s’entendrà que aquest està a favor del pla en qüestió. Si, d’altra banda, el procediment culmina en la liquidació, es preveu que el deutor pugui liquidar per si sol la massa activa, sense que sigui preceptiva la intervenció de l’administrador concursal, excepte en els casos que el mateix deutor o els creditors que representin almenys un 20% del passiu així ho sol·licitin.

Un altre aspecte important a destacar en aquesta mena de procediments és que, des de l’obertura del procediment especial fins a la seva conclusió, el deutor mantindrà en tot moment les facultats d’administració i disposició, encara que sí que es veurà limitada la realització d’actes que suposin la continuïtat de l’activitat empresarial o professional. Així mateix, se suspendran les execucions judicials i extrajudicials, a excepció dels crèdits amb garantia real, o aquells que no estiguin afectats pel pla de continuació.

Cal esmentar finalment que la reforma planteja l’opció que el deutor/microempresa que sigui persona natural tingui el dret reconegut a l’assistència jurídica gratuïta, que operarà en tots els tràmits el procediment especial.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,