L’Agència Tributària agilitza els embargaments a proveïdors morosos

Al BOE del dia 29 de maig, s’ha aprovat una Resolució de l’AEAT que regula el procediment per realitzar de manera telemàtica actuacions d’embargament de crèdits derivats del cobrament mitjançant terminals de punt de venda (TPV), tant físics com virtuals, determinant els supòsits d’aplicació i les condicions d’adhesió de les entitats.

Al BOE del dia 29 de maig, s’ha publicat la Resolució de 13 de maig de 2024, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), que regula el procediment telemàtic per a l’embargament de crèdits derivats del cobrament mitjançant terminals de punt de venda (TPV) en entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, amb efectes des del 30 de maig de 2024.

Des de fa més d’una dècada, l’AEAT ha incorporat mitjans telemàtics en els procediments d’embargament quan el destinatari és una entitat de crèdit. Això s’ha fet per evitar l’alentiment originat per sistemes manuals i permetre una gestió més àgil dels processos. Un exemple d’aquesta tendència és la Resolució de 15 de març de 2016, que va establir el procediment per a l’embargament telemàtic de diners en comptes a termini en entitats de crèdit.

El terminal de punt de venda (TPV) s’ha convertit en un sistema àmpliament utilitzat per fer cobraments mitjançant targetes bancàries, tant en botigues físiques com virtuals, especialment després de la pandèmia de la COVID-19. A causa de l’augment dels pagaments electrònics i els resultats positius dels embargaments telemàtics d’altres tipus de diligències, l’Agència Tributària ha decidit estendre l’ús de tècniques telemàtiques als embargaments de crèdits derivats del cobrament mitjançant TPV.

  • Atenció. Quan un comerç, un establiment d’hostaleria o qualsevol altre treballador per compte propi té deutes amb Hisenda o la Seguretat Social, aquestes administracions tenen dret, fins i tot, a embargar els ingressos que obtenen dels terminals de punt de venda (TPV) -datàfons- dels seus negocis.

Contingut i claus bàsiques del procediment

La resolució regula un procediment que permet als òrgans de recaptació de l’AEAT dur a terme telemàticament les actuacions d’embargament de crèdits derivats del cobrament mitjançant TPV. Aquestes actuacions inclouen la posada a disposició, recollida i contestació, així com l’aixecament d’aquesta modalitat de diligències d’embargament.

La resolució s’aplica específicament a les diligències d’embargament de crèdits derivats del cobrament mitjançant TPV, emeses per mitjans informàtics i telemàtics per l’Agència Tributària.

Queden excloses les diligències d’embargament preventiu que s’emetin sota un acord d’adopció de mesures cautelars i les que resultin de la seva conversió en embargament definitiu.

El procediment habilita l’intercanvi automatitzat, telemàtic i massiu de dades a través de serveis web en la seu electrònica de l’AEAT. Les entitats de crèdit, entitats de diners electrònics, entitats de pagament o qualsevol proveïdor de serveis de pagament que gestioni aquest servei de cobrament mitjançant TPV poden optar per actuar mitjançant l’emplenament de formularis (per a entitats no adherides al procediment mecanitzat) o mitjançant intercanvis automatitzats i telemàtics de dades (per a entitats adherides). Les entitats que triïn la segona modalitat podran automatitzar el tractament d’aquestes diligències d’embargament per a gestionar-les de manera més àgil.

Per a incentivar l’adhesió al procediment regulat per la resolució, les entitats adherides no només podran utilitzar els serveis web vinculats estrictament al procediment d’embargament de TPV, sinó també altres serveis web addicionals segons s’indica en l’annex I de la resolució. Aquests serveis addicionals inclouen la recuperació i consulta de diligències prèviament recollides i no finalitzades, la comunicació de baixes de titularitat per inexistència o cancel·lació de tots els contractes de TPV del deutor, i la recuperació i consulta de diversos documents mitjançant el codi segur de verificació (CSV).

Atenció. Per a la pràctica d’aquests embargaments, l’intercanvi telemàtic de dades es farà per mitjà dels següents serveis web desenvolupats per l’Agència Tributària, als quals les entitats adherides podran accedir en qualsevol moment:

  • Recuperació de diligències d’embargament de TPV pendents de finalitzar.
  • Recuperació de diligències d’embargament de TPV pendents de contestar.
  • Contestació de diligències d’embargament de TPV.
  • Consulta els aixecaments de diligències d’embargament de TPV.
  • Comunicació de les baixes de titularitat d’un deutor a l’Agència Tributària per part de les gestores de TPV.
  • Recuperació documents a partir de CSV.

Aquests serveis funcionaran d’acord amb les especificacions tècniques recollides en l’annex I de la resolució, complementats per una guia tècnica que es mantindrà actualitzada i publicada en la seu electrònica de l’Agència Tributària.

Adhesió, modificació i baixa del procediment

Les entitats que realitzin la gestió de crèdits derivats del cobrament mitjançant TPV que estiguin interessades a adherir-se a aquest procediment hauran de comunicar-ho al titular del Departament de Recaptació de l’Agència Tributària, a través del seu representant legal o d’apoderat, presentant la sol·licitud d’adhesió a aquesta resolució en la seu electrònica de l’Agència Tributària, conforme a un model d’adhesió inclòs en l’annex III.

La data d’adhesió proposada en la sol·licitud no podrà ser inferior a quinze dies ni superior a dos mesos a comptar des de la data de la seva presentació i, a partir de la data efectiva d’adhesió, la posada a disposició, recollida i contestació, així com la consulta de possibles aixecaments de les diligències d’embargament s’haurà de fer exclusivament via serveis web, amb independència que l’emissió sigui anterior o posterior a la data efectiva d’adhesió.

Les entitats adherides estaran obligades a posar en coneixement del Departament de Recaptació qualsevol canvi que es produeixi en les dades remeses en la comunicació d’adhesió al procediment, d’acord amb el que s’estableix en el model de modificació de l’annex IV.

En la comunicació s’haurà d’indicar la data efectiva de la modificació, que no podrà ser inferior a un mes a comptar des de la data de sol·licitud de modificació.

Les entitats que desitgin deixar sense efecte la seva adhesió al procediment hauran de comunicar-ho al Departament de Recaptació per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció conforme al model de baixa de l’annex V.

En la comunicació s’haurà d’indicar la data efectiva de la baixa, que no podrà ser inferior a un mes a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

L’incompliment de qualsevol dels terminis o obligacions podrà implicar la baixa d’ofici del sistema de tramitació i, en cas d’incompliment de les diligències d’embargament, les entitats adherides podran incórrer en els supòsits de responsabilitat regulats per la normativa tributària.