L’Agència Tributària requereix informació a més de 400 benzineres pel frau d’IVA en el sector d’hidrocarburs

Funcionaris de l’Àrea d’Inspecció de l’Agència Tributària s’han personat en més de 400 benzineres en el marc de l’operació denominada ‘Fuel’, una actuació d’obtenció d’informació sobre el frau d’IVA en el sector dels hidrocarburs.

L’informem que funcionaris de l’Àrea d’Inspecció de l’Agència Tributària s’han personat en més de 400 benzineres de 14 CCAA en el marc de l’operació denominada ‘Fuel’, una actuació d’obtenció d’informació sobre el frau d’IVA en el sector dels hidrocarburs.

Durant l’actuació s’ha sol·licitat a aquestes estacions de servei, que venien el combustible a preus anormalment baixos, dades dels seus proveïdors i preus de subministrament, a més d’advertir a les benzineres de les responsabilitats en què podrien incórrer en comprar el producte a altres detallistes, fet que està prohibit per la Llei d’hidrocarburs des del passat 28 de març.

En concret, els funcionaris de l’Agència han sol·licitat dades en temps real dels proveïdors d’aquestes estacions de servei a fi de detectar possibles societats instrumentals que puguin formar part d’entramats de frau d’IVA en el sector.

També se sol·licita informació sobre el lloc de procedència del producte, justificants i preus de subministrament, així com mitjans de cobrament al consumidor final. Una vegada rebuda la informació sol·licitada, l’Agència continuarà amb les recerques pertinents.

Frau i competència deslleial

Les personacions també tenen per objecte advertir a les benzineres de les responsabilitats en què poden incórrer si adquireixen el producte a preus notòriament anòmals, com assenyala l’article 87.5 de la Llei d’IVA, que estableix la responsabilitat subsidiària de l’adquirent en aquests casos.

Igualment, s’ha informat les benzineres de la prohibició d’adquirir productes a altres detallistes, àmbit en el qual se solen posicionar les habituals trames d’IVA del sector d’hidrocarburs.

La recent modificació de la legislació d’hidrocarburs prohibeix des del 28 de març passat que els operadors a l’engròs puguin vendre a empreses que no siguin altres majoristes, o bé distribuïdors de carburant al consum, i també que els distribuïdors detallistes venen a altres detallistes o a majoristes.

Amb això es pretén evitar en gran manera la utilització de comercialitzadores o intermediaris en la materialització i ocultació del frau d’IVA en el sector, que a més del perjudici evident que suposa per a la Hisenda pública, implica una reducció de preus artificial i introdueix competència deslleial en el sector.

L’experiència d’operacions fetes amb anterioritat posa de manifest que la personació de l’Administració en els locals o domicilis on es desenvolupa l’activitat econòmica, o on es duu a terme la gestió del negoci, permet una lluita més efectiva contra els incompliments susceptibles de regularització.

La personació en les empreses, es configura, per tant, com un element essencial en el control del frau complex, especialment en aquells àmbits de difícil comprovació, com les xarxes organitzades de defraudació en l’àmbit de la compravenda d’hidrocarburs.

Les trames d’IVA

El frau d’IVA en el sector d’hidrocarburs s’ha canalitzat des de fa anys a través de trames de defraudació que, aplicant en part el resultat del frau a una baixada important del preu de venda al públic, aconsegueixen incrementar notablement les seves vendes.

En els últims temps, coincidint amb pujades considerables dels preus dels carburants per la situació dels mercats, aquest efecte s’ha incrementat per la interposició en la compravenda de combustible d’entitats instrumentals que no ingressen l’IVA corresponent.

Com en anys anteriors, les Directrius del Pla de Control de l’AEAT per a 2024 subratllen la importància del control de tots els subjectes intervinents en la cadena de distribució dels hidrocarburs fins a la seva distribució detallista, inclòs el control del frau a l’IVA, i les trames actives de defraudació. En els últims anys, l’Agència Tributària ha desarticulat nombroses trames de frau d’IVA en el sector i manté obertes diverses recerques en aquesta mateixa línia.