Les claus del nou règim de modificacions estructurals de les societats mercantils (transformació, fusió, escissió i cessió global d’actius i passius)

El Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, amb efectes des del 29 de juliol, aprova un nou règim complet de les modificacions estructurals de les societats mercantils, tant les internes com les transfrontereres. Entre altres novetats, els socis de les societats espanyoles participants en una modificació estructural que, a conseqüència d’aquesta modificació, quedin sotmesos a una llei estrangera tindran dret a alienar les seves accions o participacions a canvi d’una compensació en efectiu adequada.

L’informem que al BOE del dia 29 de juny, s’ha publicat el Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, que introdueix modificacions en el procediment de modificació estructural de les societats i en les normes que el regeixen.

La norma entra en vigor el pròxim 29 de juliol, amb un règim transitori d’aplicació de l’anterior normativa (Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils) per al cas de les societats mercantils els projectes de les quals encara no haguessin estat aprovats per les societats implicades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei 5/2023.

S’entén per modificacions estructurals d’una societat aquells canvis que van més enllà de les simples modificacions estatutàries per a afectar l’estructura patrimonial o personal de la societat. Aquestes operacions són la transformació, la fusió, l’escissió i la cessió global d’actiu i passiu, i en alguns casos també es pot considerar modificació estructural el canvi de domicili a l’estranger.

La reforma s’encarrega de transposar la Directiva europea 2019/2121 pel que fa als “trasllats internacionals de domicili” que passen a denominar-se “transformacions transfrontereres” incloent en la legislació interna mesures que es reconeixien en les modificacions estructurals transfrontereres per la Directiva. Es contempla l’existència de dos models de modificacions contemplant també el cas que les societats objecte de fusió no fossin propietat totes dues d’un únic soci.

També s’adapten els requisits establerts per a les segregacions mercantils internes, fent-los més laxos i d’aquesta manera acostant-los als requisits exigits per a les segregacions transfrontereres. Les escissions internes passen a tenir un règim com l’europeu, pel qual la societat segregada tan sols té responsabilitat limitada al seu patrimoni net, respecte dels deutes que queden a càrrec seu després de l’escissió o segregació; d’aquesta manera es redueix la incidència de concursos de creditors.

Protecció dels socis i creditors

Mitjançant la reforma es veuran més protegits els drets de socis i creditors. 

Respecte als creditors, seran coneixedors des del moment de la proposta de modificació dels riscos que comporta per a ells aquesta modificació, així com de les garanties que tindran respecte als seus crèdits, als quals podran realitzar observacions enfront de la junta general ja que tenen dret al fet que aquestes garanties siguin “adequades” amb la mediació del Registrador Mercantil en cas de desacord abans de recórrer a la via judicial.

Els socis també veuran protegida i reforçada la seva posició. Es reconeixen facilitats com la possibilitat d’alienar les seves accions o participacions a la societat, socis o tercers que la societat proposi, quan a conseqüència de la modificació quedin sotmesos a una llei estrangera. Els socis de les societats espanyoles participants en una modificació estructural que, a conseqüència d’aquesta modificació, quedin sotmesos a una llei estrangera, tindran dret a una compensació adequada.