Mesures en matèria d’ocupació i Seguretat Social

Recàrrecs quotes Seguretat Social

Els Recàrrecs per ingrés fora de termini de les quotes a la Seguretat Social quan s’hagin presentat els documents de cotització en termini reglamentari portaran un recàrrec del 20 per 100 del deute. Se suprimeixen els recàrrecs progressius existents fins a la data del 3%, 5%, 10% i 20%.

Conceptes cotitzables Seguretat Social

Es dóna el mateix tractament a la normativa de Seguretat Social que a la Llei 35/2006, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), de manera que aquells conceptes que són considerats com a renda en la normativa tributària, i com tal tributen a efectes de l’IRPF, siguin inclosos també en la base de cotització a la Seguretat Social. El Govern determinarà reglamentàriament el límit màxim dels conceptes que poden ser exclosos de la base de cotització.

Bonificacions Seguretat Social

Queda suprimit el dret de les empreses a l’aplicació de bonificacions per contractació, manteniment de l’ocupació o foment de l’auto ocupació, en les quotes a la Seguretat Social i, si s’escau, quotes de recaptació conjunta, que s’estiguin aplicant a 15 de juliol de 2012, en virtut de qualsevol norma, en vigor o derogada, en què hagueren estat establertes. Aquesta mesura s’aplicarà a les bonificacions en les quotes meritades a partir del mes d’agost de 2012.

Desocupació

S’estableix un nou percentatge del 50% de la base reguladora (abans el 60%) a partir del setè mes de la seva percepció. S’elimina la contribució a la Seguretat Social de la part de cotització que correspon al treballador en situació d’atur.

Fons de garantia salarial

Es redueix l’import dels salaris i de les indemnitzacions pendents de pagament que el Fons abonar als treballadors en cas d’insolvència empresarial o concurs de l’empresari. Respecte als salaris, es redueix al doble del SMI diari la quantia màxima del salari abonable (fins ara el triple) i el nombre de dies abonables passa a ser de 120 (ABANS 150 DIES). Respecte a les indemnitzacions, es redueix al doble del SMI (ABANS EL TRIPLE) el límit de la indemnització suportada pel Fons.

Salaris de tramitació a càrrec de l’estat

Es modifica el règim de reclamació a l’Estat de l’abonament dels salaris de tramitació en els casos d’acomiadament declarat improcedent per sentència judicial ferma. Els pagarà l’Estat quan la resolució judicial es dicti transcorreguts 90 dies hàbils (abans 60) des del moment en què es va presentar la demanda i pel temps que excedeixi d’aquest termini.