No és possible reduir l’import del plus d’assistència i puntualitat als treballadors amb reducció de jornada per guarda legal

El Tribunal Suprem, en la seva sentència de 4 d’octubre de 2022, confirma que s’ha de considerar nul·la la pràctica empresarial consistent a aplicar una disminució proporcional dels complements salarials denominats “assistència” i “puntualitat” a les persones que es troben en situació de reducció de jornada per guarda legal prevista en l’article 37.6 de l’Estatut dels Treballadors.

Com ja sap, el plus d’assistència o els denominats «incentius d’assistència» són plusos que rep l’empleat per no faltar al seu lloc de treball en les condicions establertes en conveni col·lectiu.

Complement salarial d’assistència i puntualitat al treball

Lluny del concepte de faltes repetides i injustificades d’assistència o puntualitat que suposarien un acomiadament disciplinari (art. 54 de l’ET), aquest complement s’estableix amb la finalitat d’incentivar l’assistència i el compliment de l’horari sense perjudici de la penalització de les faltes que aquests conceptes puguin comportar amb forma de descomptes i sancions d’acord amb el règim disciplinari.

Aquests plusos es perceben proporcionalment a les hores treballades i solen estar compostos per una prima d’assistència i una altra de compliment d’horari la regulació del qual s’especifica en el conveni col·lectiu aplicable.

L’empresa està facultada per establir els mecanismes de control d’assistència i de compliment horari que consideri pertinents.

Plus d’assistència i puntualitat als treballadors amb reducció de jornada per guarda legal

Si els seus treballadors cobren un complement salarial d’assistència i puntualitat i vostè no sap si en els casos de reducció de jornada per guarda legal és procedent aplicar la disminució proporcional del seu import, sàpiga que el Tribunal Suprem en la seva sentència de 4 d’octubre de 2022, en Recurs de cassació per a la unificació de doctrina ha resolt aquesta qüestió confirmant que s’ha de considerar nul·la la pràctica empresarial consistent a aplicar una disminució proporcional dels complements salarials denominats “assistència” i “puntualitat” a les persones que es troben en situació de reducció de jornada per guarda legal prevista en l’article 37.6 de l’Estatut dels Treballadors.

En concret, ha conclòs el següent:

  • El complement d’assistència i puntualitat està reconegut en el conveni, té una quantia fixa per a tots els treballadors i s’adquireix si la persona no falta cap dia a la feina i no arriba tard ni surt abans d’hora.
  • No depèn de cap manera del temps treballat ni de la major o menor jornada realitzada pel treballador.
  • No depèn del nombre d’hores fetes, per la qual cosa no té sentit reduir la seva quantia en funció de si el treballador té jornada reduïda per guarda legal.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,