Nou impost sobre envasos de plàstic no reutilitzable entrarà en vigor el 1 de gener de 2023

La llei 7/2022, de 8 d’ abril, de residus i terres contaminades per una economia circular que, ha incorporat un nou impost denominat Impost Especial sobre envasos de plàstic no reutilitzable.

Fet imposable

Es grava la fabricació, importació i adquisició intracomunitària dels següents productes:

  • Envasos i embalatges no reutilitzables que continguin plàstic (tant buits com els que protegeixen una mercaderia).
  • Productes plàstics semielaborats destinats a l’ obtenció d’ envasos no reutilitzables.
  • Els productes que contenguin plàstic destinats a permetre el tancament de’ aquests envasos (per exemple, taps).

Això suposarà , a part d’ un increment de la carrega tributària, noves obligacions fiscals per la gran majoria de contribuents, ja que s’ hauran de crear nous procediments de control del plàstic no reciclat que està contingut en aquests productes, per poder liquidar l’ impost.

Estarà exempta l’ adquisició intracomunitària i la importació quan el seu pes no excedeixi 5 Kilograms de plàstic.

Empreses obligades

  • Fabricants, i empreses que realitzin adquisicions intracomunitàries

Hauran de presentar les corresponents autoliquidacions coincidint amb els períodes de liquidació de l’ IVA (mensual o trimestral).

  • Importadors

Els contribuents que realitzin importacions d’envasos de plàstic no reutilitzable, liquidaran aquest impost abans de sortir la mercaderia de la duana sense que sigui  necessària, la presentació de cap tipus de autoliquidació.

Període de liquidació

El mateix que la declaració de IVA, per tant, trimestral o mensual. A presentar el 20 del mes següent al període.

Base imposable

La base imposable de l’ impost es calcularà en  base a la quantitat de plàstic no reciclat, expressat en quilograms.

Quota a ingressar

El tipus impositiu serà 0,45 euros per quilogram plàstic, menys deduccions aplicables.

Obligacions formals

  • Portar comptabilitat dels productes i matèries primes. (fabricants) I subministrament d’assentaments comptables relacionats, a través de la seu electrònica de la AEAT.
  • Inscripció de la societat a un registre especial y obtenció del numero d’ identificació. A data d’ avui no ha sortit publicat el formulari.