Nova figura d’autoliquidació rectificativa

S’ha aprovat el Reial decret 117/2024, de 30 de gener, que desenvolupa la Llei 13/2023 i modifica els reglaments relatius a l’IRPF, IS, IVA, i els impostos especials i l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle, per a introduir en aquests impostos la figura de l’autoliquidació rectificativa (que substitueixi l’actual sistema dual d’autoliquidació complementària i sol·licitud de rectificació d’autoliquidacions).

L’informem que al BOE del dia 31 de gener de 2024, s’ha publicat el Reial decret 117/2024, de 30 de gener, pel qual es modifiquen els reglaments relatius a l’IRPF, IS, IVA, i els impostos especials i l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle, per a introduir en aquests impostos la figura de l’autoliquidació rectificativa, que substitueix el sistema dual d’autoliquidació complementària i sol·licitud de rectificació previst en la Llei General Tributària (LGT).

Amb caràcter previ a aquesta modificació coexistia un sistema dual d’autoliquidacions complementàries i sol·licituds de rectificació. De manera que només es permet la presentació d’una nova autoliquidació (complementària) quan l’error perjudica l’Administració Tributària (sigui perquè s’ha fet un ingrés menor o per haver-se sol·licitat una devolució o compensació més elevada de la que corresponia) mitjançant la senzilla presentació del model corresponent.

Per contra, en el cas que l’error perjudiqui el contribuent, aquest ha d’instar la rectificació de la seva autoliquidació mitjançant la presentació d’un escrit de sol·licitud dirigida a l’òrgan competent, recaient la càrrega de la prova de l’error comès en mans del contribuent i havent d’esperar a rebre la resolució en la qual s’acordés o denegués aquesta rectificació per part de l’Administració Tributària. Aquesta resolució, en cas de ser desestimatòria, és susceptible dels corresponents recursos i reclamacions.

L’objectiu de la nova figura de l’autoliquidació rectificativa, segons l’Administració Tributària, és simplificar aquest últim procediment, de manera que les autoliquidacions complementàries i rectificatives tinguin un funcionament essencialment idèntic.

Noves autoliquidacions rectificatives

Amb caràcter general, els contribuents hauran de rectificar, completar o modificar les autoliquidacions presentades per aquest impost mitjançant la presentació d’una autoliquidació rectificativa, utilitzant el model de declaració aprovat pel titular del Ministeri d’Hisenda.

No obstant això, quan el motiu de la rectificació de l’obligat tributari sigui exclusivament l’al·legació raonada d’una eventual vulneració per la norma aplicada en l’autoliquidació prèvia dels preceptes d’una altra norma de rang superior legal, constitucional, de Dret de la Unió Europea o d’un Tractat o Conveni internacional es podrà instar la rectificació pel procediment actualment regulat en l’article 120.3 de la LGT. Si aquest motiu concorregués amb uns altres de diferent naturalesa, per aquests últims l’obligat tributari haurà de presentar una autoliquidació rectificativa. El que s’estableix en aquest apartat, no s’aplicarà a l’efecte de l’IVA a:

  • Les rectificacions de quotes indegudament repercutides a altres obligats tributaris. Això aplica igualment en l’àmbit dels impostos especials.
  • Les modificacions de quotes corresponents a operacions acollides als règims especials.

L’autoliquidació rectificativa no produirà efectes respecte a aquells elements que hagin estat regularitzats mitjançant liquidació definitiva o provisional i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs.

En relació amb l’impost sobre societats, en el cas dels grups fiscals que apliquin el règim de consolidació fiscal s’haurà de presentar tant l’autoliquidació rectificativa del grup fiscal com les autoliquidacions rectificatives individuals d’aquelles entitats integrants del grup fiscal que n’originin l’autoliquidació rectificativa.

Atenció. L’entrada en vigor d’aquestes modificacions es produirà quan es publiqui l’ordre ministerial que aprovi els corresponents models de declaració.