Novetats per a les societats d’inversió de capital variable (SICAV)

Li recordem que la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, ha modificat l’article 29.4.a) de la LIS, que estableix l’aplicació d’un tipus de l’1 % a les SICAV que compleixin amb el nombre mínim d’accionistes requerit en la seva normativa reguladora (amb caràcter general, 100 accionistes).

Per evitar que aquest instrument d’inversió col·lectiva sigui utilitzat en la planificació patrimonial d’alts patrimonis, l’aplicació del tipus reduït de l’1 % en l’IS es reserva, amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2022, a aquelles SICAV que el nombre mínim d’accionistes de les quals (100) s’assoleixi amb inversors que hagin adquirit accions amb un valor liquidatiu a la data d’adquisició igual o superior a 2.500 euros -12.500 euros per computar el nombre mínim d’inversors (20) de cada compartiment en aquest tipus de SICAV-.

El nombre mínim d’accionistes així computat s’haurà de mantenir durant les tres quartes parts del període impositiu, i el seu compliment podrà ser controlat per l’AEAT (anteriorment era competència de la Comissió Nacional del Mercat de Valors). A aquest efecte s’hauran de mantenir i conservar durant el període de prescripció les dades corresponents a la inversió dels socis.

Queden excloses d’aquests canvis les SICAV d’inversió lliure, aquelles que estiguin participades del tot per altres institucions d’inversió col·lectiva i les SICAV índex cotitzades.

Règim transitori

S’estableix un règim transitori per a les SICAV que, afectades pel canvi, acordin la seva dissolució amb liquidació en 2022 i, dins dels sis mesos posteriors a aquest termini, hagin completat tots els actes i negocis jurídics necessaris per a la cancel·lació registral de la societat en liquidació.

Aquest règim fiscal especial consisteix en el següent:

a. La dissolució quedarà exempta de la modalitat d’operacions societàries (OS) de l’ITP i AJD.

b. La SICAV podrà continuar aplicant el tipus reduït de l’1 % sense complir els nous requisits des de l’1 de gener de 2022 fins a la data de la cancel·lació registral.

c. No tributarà en el soci el guany patrimonial que es posi de manifest en la liquidació de la SICAV (tant si es tracta de persona física o jurídica resident a Espanya, com si és una persona o entitat no resident), sempre que es reinverteixin els diners o els béns rebuts en l’adquisició o subscripció d’accions o participacions en IIC espanyoles (fons d’inversió de caràcter financer o SICAV que compleixin amb els nous requisits). Les accions o participacions adquirides o subscrites conservaran el valor i la data d’adquisició de les accions de la SICAV objecte de liquidació.

Aquesta reinversió haurà de (i) ser íntegra (del total dels diners o béns que integrin la quota de liquidació); (ii) completar-se no més tard del 31 de juliol de 2023; i (iii) realitzar-se a través de l’entitat que es va reinvertir i seguint el procediment legalment previst.

La norma no permet la reinversió parcial, però sí que permet que la reinversió es realitzi en una o diverses IIC durant el termini de reinversió, que serà de set mesos des de la finalització del termini per a l’adopció de l’acord de dissolució amb liquidació. Sota aquestes circumstàncies, i complint la resta d’obligacions formals que s’estableixen per a la reinversió, el soci quedaria exonerat de l’obligació de practicar pagaments a compte del seu corresponent impost personal sobre les rendes derivades de la liquidació.

d. Estaran exemptes de l’impost sobre les transaccions financeres les adquisicions d’accions subjectes a aquest impost, que tinguessin lloc a conseqüència de la dissolució amb liquidació i reinversió, sempre que es reinverteixi amb els mateixos requisits ja exposats en la lletra anterior.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una salutació cordial,