Obligacions fiscals de les empreses i autònoms d’aquí al 31/12/21

Li recordem que per a l’aplicació de determinats règims fiscals especials s’ha d’exercitar l’opció davant l’Administració Tributària abans del 31 de desembre i tenir en compte tots els models i obligacions tributàries així com altres dades que haurem de revisar abans del tancament de l’exercici, i determinar en quins casos pot ser beneficiós per a les empreses i autònoms. 

Fins al 20 de desembre de 2021

RENDA I SOCIETATS

 • Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Novembre 2021. Grans empreses: Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

 • Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

Exercici en curs:

Règim general: model 202

Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): model 222

IVA

 • Novembre 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Novembre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

Novembre 2021: 604

Fins al 30 de desembre de 2021

IVA

 • Novembre 2021. Autoliquidació: 303
 • Novembre 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Novembre 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

Fins al 31 de desembre de 2021

RENDA

 • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2022 i successius. Models 036/037

Atenció. També s’entendrà efectuada la renúncia quan es presenti en termini la declaració-liquidació corresponent al primer trimestre de l’any natural (2022) en què hagi de fer efecte aplicant el règim general. En cas d’inici de l’activitat, també s’entendrà efectuada la renúncia quan la primera declaració que hagi de presentar el subjecte passiu després del començament de l’activitat es presenti en termini aplicant el règim general.

IVA

 • Renúncia o revocació dels règims simplificats, agricultura, ramaderia i pesca per a 2022 i successius. Mod. 036/037
 • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2022 i successius. Mod. 036
 • Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2022 i 2023. Mod. 036
 • Renúncia règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2022: sense model
 • Comunicació d’alta en el règim especial del grup d’entitats. Mod. 039
 • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d’entitats. Mod. 039
 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d’entitats. Mod. 039
 • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2022. Mod.036/037
 • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2022, 2023 i 2024. Mod.036/037

Altres opcions a tenir en compte…

 • Opció subjecció a l’IVA per a 2022 i successius i comunicació subjecció a l’IVA pels subjectes passius en règim agrícola, subjectes passius exempts sense dret a deducció i persones jurídiques que no actuïn com a empresaris o professionals si les seves adquisicions intracomunitàries de béns no han superat els 10.000 €: en qualsevol moment i un mes des que s’assoleix aquest límit, respectivament.

Vendes a distància:

Sota determinades condicions, les vendes de béns expedits o transportats des de qualsevol Estat membre de la Unió Europea amb destinació a Espanya (TAI: Península i Balears), estan subjectes a l’IVA espanyol com a lliuraments interiors.

Aquestes condicions són les següents:

 • L’expedició o el transport dels béns s’ha d’efectuar pel venedor o pel seu compte.
 • Els adquirents han de ser particulars, persones jurídiques o entitats que no realitzen activitats empresarials o professionals (fundacions, associacions sense ànim de lucre), empresaris que apliquen el règim especial de l’agricultura o que no tinguin dret a deduir les quotes de l’IVA suportades per fer exclusivament operacions exemptes.
 • Els béns objecte d’aquests lliuraments han de ser diferents dels següents: mitjans de transport nous, béns objecte d’instal·lació o muntatge i béns els lliuraments dels quals hagin tributat conforme al règim especial de béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció en l’Estat membre d’inici de l’expedició o transport.
 • L’import total, exclòs l’IVA, dels lliuraments efectuats per l’empresari o professional des d’un altre Estat membre amb destinació a Espanya (TAI), amb els requisits anteriors, haurà d’excedir durant l’any natural precedent o en curs de 35.000 euros. Encara que no s’hagués superat el límit citat, quan els empresaris haguessin optat per tributar a Espanya en l’Estat membre d’inici de l’expedició o transport.

L’empresari que realitzi vendes a distància subjectes a Espanya haurà de presentar autoliquidacions per l’impost (model 303) i estar identificat a Espanya amb un NIF o número d’identificació fiscal prèvia sol·licitud a través del model 036 (caselles 101, 102, 110, 111, 900 i següents de la pàgina 7).

 • Opció pel règim especial d’arrendament d’habitatges en l’impost sobre societats: les societats que vulguin beneficiar-se d’aquest règim que permet una menor tributació, s’hi han d’acollir mitjançant comunicació a l’Agència Tributària abans de finalitzar l’any.
 • Valors cadastrals: les societats destinades a l’arrendament d’immobles, hauran de revisar si el valor cadastral dels immobles destinats a l’arrendament superen els 601.010 euros, ja que, en aquest supòsit, s’hauran de donar d’alta per l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). En aquest cas hauran de sol·licitar el certificat perquè no els siguin practicades retencions pels arrendataris.

D’altra banda, en el cas de modificacions o alteracions en els immobles, s’ha de presentar la comunicació davant el cadastre amb la finalitat que sigui incorporada per a l’any vinent.

IAE: encara que l’impost sobre activitats econòmiques és un impost que gaudeix d’una exempció important per a les pimes, atès que només estan obligades al seu pagament les entitats que tinguin un import net de volum de negocis superior al 1.000.000 €, les empreses que canviïn el seu volum de negocis en l’últim impost sobre societats presentat, estan obligades a notificar aquest canvi a l’administració tributària abans del 31 de desembre.

 • Règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol: aquest règim pot ser aplicat en el període en què s’efectuï el canvi de residència i durant els 5 períodes impositius següents, sempre que s’hi hagués optat. Pel que en cas que l’actual període sigui el cinquè any posterior al trasllat, el pròxim exercici es tributarà com a resident, havent de presentar la declaració d’IRPF. En aquest cas l’empresa ocupadora haurà de subjectar-lo al règim general de retencions.
 • Comunicació de circumstàncies personals dels empleats a l’efecte de la pràctica de retencions, que han de facilitar a l’empresa per al càlcul de les retencions de l’exercici (model 145).

INVERSIONS FINANCERES

Si disposa de liquiditat per invertir o té saldos amb rendibilitat baixa, estem a la seva disposició per a aconsellar-li la millor inversió, aprofitant tots els avantatges fiscals.

IVA

Encara que al desembre no cal presentar cap model relacionat amb l’IVA, sempre és recomanable revisar els nostres comptes per veure quines compres previstes podem avançar per deduir aquest IVA suportat abans de l’últim trimestre i de la declaració anual. Abans del dia 30 de gener haurem de presentar dos models: el model 303, d’autoliquidació trimestral de l’IVA, i el model 390, la declaració i el resum anual de l’IVA.

DECISIONS ABANS DEL TANCAMENT EN L’IRPF I EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

Abans del 31 de desembre d’enguany cal prendre les decisions més adequades que permetin ajustar la tributació i reduir la factura final de l’IRPF i de l’Impost sobre societats. 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema. Sense res més a afegir, rebi una salutació cordial.