Obligacions fiscals febrer – març 2023

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de febrer i març. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Febrer

Fins al 13 de febrer

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Gener 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de febrer

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Gener 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Número d’identificació fiscal

 • Quart trimestre 2022. Declaració trimestral de comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195
 • Declaració anual 2022. Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit: 199

IVA

 • Gener 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Subvencions, indemnitzacions o ajuts d’activitats agrícoles, ramaderes o forestals

 • Declaració anual 2022: 346

Impost sobre les primes d’assegurança

 • Gener 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Novembre 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Gener 2023: 548, 566, 581
 • Quart trimestre 2022. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Imposto especial sobre l’electricitat

 • Gener 2023. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Quart trimestre 2022. Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. Autoliquidació i pagament fraccionat: 583
 • Gener 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592

Impost sobre les transaccions financeres

 • Gener 2023: 604

Gravamen temporal energètic

 • Pagament anticipat 2023: 796

Gravamen temporal d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit

 • Pagament anticipat 2023: 798

Fins al 28 de febrer

IVA

 • Gener 2023. Autoliquidació: 303
 • Gener 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Gener 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Gener 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Gener 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380

Impost sobre societats

 • Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural: opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural: 036
 • Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural, l’opció/renúncia per aquesta modalitat de pagaments fraccionats s’exercirà, en els primers dos mesos de cada període impositiu o entre l’inici d’aquest període impositiu i la fi del termini per a efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos: 036

Declaració anual de consum d’energia elèctrica

 • Any 2022: 159

Declaració informativa anual d’operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit

 • Any 2022: 170

Declaració informativa anual de plans d’estalvi a llarg termini

 • Any 2022: 280

Declaració anual d’operacions amb tercers

 • Any 2022: 347

MARÇ

Fins al 13 de març

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Febrer 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de març

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Febrer 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Febrer 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Febrer 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Desembre 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Febrer 2023: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Febrer 2023. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Febrer 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592

Impost especial sobre les transaccions financeres

 • Febrer 2023. Grans empreses: 604

Fins al 30 de març

IVA

 • Febrer 2023. Autoliquidació: 303
 • Febrer 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Febrer 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Febrer 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380

Impostos mediambientals

 • Any 2022. Declaració recapitulativa d’operacions amb gasos fluorats d’efecte d’hivernacle: 586

Comprendrà les operacions realitzades des de l’1 de gener fins al 31 d’agost de 2022.

Fins al 31 de març

IVA

 • Febrer 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369

Declaració informativa de valors, assegurances i rendes

 • Any 2022: 189

Declaració informativa sobre clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d’inversió col·lectiva espanyoles, així com d’aquells per compte dels quals l’entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d’accions o participacions

 • Any 2022: 294

Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en institucions d’inversió col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l’exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d’accions o participacions en institucions d’inversió col·lectiva espanyoles

 • Any 2022: 295

Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger

 • Any 2022: 720

Impost sobre hidrocarburs

 • Any 2022. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona: 512
 • Any 2022. Relació anual de quilòmetres realitzats