Obligacions fiscals juny – juliol 2024

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juny – juliol 2024. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

JUNY

Des del 3 de juny a l’1 de juliol

Presentació en les oficines de l’Agència Tributària de la declaració de Renda 2023

Fins al 12 de juny

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Maig 2024. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de juny

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Maig 2024. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Maig 2024. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Maig 2024: 430

Impostos especials de fabricació

 • Març 2024. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Maig 2024: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Maig 2024. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Maig 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Any 2024. Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d’energia elèctrica nuclear. Primer pagament fraccionat: 584

Impost sobre les transaccions financeres

 • Maig 2023: 604

Fins al 26 de juny

Renda i patrimoni

 • Declaració anual renda i patrimoni 2023 amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte: D-100, D-714

Fins al 30 de juny

IVA

 • Maig 2024. Finestreta única – Règim d’importació: 369

JULIOL

Fins a l’1 de juliol

Renda i patrimoni

 • Declaració anual renda i patrimoni 2023 amb resultat a retornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació del primer termini: D-100, D-714
 • IRPF. Declaració del règim especial de tributació per a treballadors, professionals, emprenedors i inversors desplaçats 2023: 151

IVA

 • Maig 2024: Autoliquidació: 303
 • Maig 2024: Grup d’entitats, model individual: 322
 • Maig 2024: Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Maig 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Quart trimestre 2023: sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries suportades per les forces armades dels estats membres de la UE: 381

Impostos mediambientals

 • Maig 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’existències

Declaració informativa anual d’ajuts rebuts en el marc del règim econòmic i fiscal de Canàries i altres ajuts d’estat per contribuents de l’impost sobre la renda de les persones físiques o l’impost sobre la renda de no residents sense establiment permanent

 • Any 2023: 282

Fins al 12 de juliol

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Juny 2024. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 22 de juliol

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juny 2024. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Segon trimestre 2024: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Segon trimestre 2024:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

IVA

 • Juny 2024. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2024. Autoliquidació: 303
 • Segon trimestre 2024. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Segon trimestre 2024. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució de quotes reemborsades a viatgers per empresaris en recàrrec d’equivalència: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Juny 2024: 430

Impostos especials de fabricació

 • Abril 2024. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juny 2024: 548, 566, 581
 • Segon trimestre 2024: 521, 522, 547
 • Segon trimestre 2024. Activitats V1, F1: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Segon trimestre 2024. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Juny 2024. Grans empreses: 560
 • Segon trimestre 2024. Excepte grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Juny 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Segon trimestre 2024. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Autoliquidació: 587. Sol·licitud de devolució: A23. Presentació comptabilitat d’existències
 • Segon trimestre 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592. Sol·licitud de devolució: A22
 • Any 2023. Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d’energia elèctrica nuclear. Producció de residus radioactius. Autoliquidació: 584
 • Any 2024. Impost sobre l’emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades. Segon pagament fraccionat 585

Imposto especial sobre el carbó

 • Segon trimestre 2024: 595

Impost sobre les transaccions financeres

 • Juny 2024: 604

Aportació a realitzar pels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu i pels prestadors del servei d’intercanvi de vídeos a través de plataforma d’àmbit geogràfic estatal o superior al d’una comunitat autònoma

 • Pagament a compte 2P 2024: 793

Fins al 25 de juliol

Impost sobre societats i impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol)

 • Declaració anual 2023. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 200, 206, 220.

Resta d’entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Declaració de prestació patrimonial per conversió d’actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l’Administració Tributària

 • Any 2023. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 221

Resta d’entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Declaració informativa anual d’ajuts rebuts en el marc del règim econòmic i fiscal de Canàries i altres ajuts d’Estat per contribuents de l’impost sobre societats i impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats en atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol)

 • Any 2023. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 282

Resta d’entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Fins al 30 de juliol

IVA

 • Juny 2024. Autoliquidació: 303
 • Juny 2024. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Juny 2024. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Juny 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380

Impostos mediambientals

 • Segon trimestre 2024. Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus. Autoliquidació: 593

Fins al 31 de juliol

Número d’identificació fiscal

 • Segon trimestre 2024. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

IVA

 • Juny 2024. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Segon trimestre 2024: Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

Impost sobre dipòsits en les entitats de crèdit

 • Autoliquidació 2023: 411
 • Pagament a compte. Autoliquidació 2024: 410

Impost sobre determinats serveis digitals

 • Segon trimestre 2024: 490

Impostos mediambientals

 • Juny 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’existències
 • Segon trimestre 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’existències

Imposat temporal de solidaritat de les grans fortunes

 • Any 2023: 718

Declaració informativa sobre pagaments transfronterers

 • Segon trimestre 2024: 379

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Segon trimestre 2024: 235

Declaració informativa trimestral d’operacions de comerç de béns corporals realitzades en la Zona Especial Canària sense que les mercaderies transitin per territori canari

 • Segon trimestre 2024: 281