Obligacions fiscals març – abril 2023

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de març i abril. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

MARÇ

Fins al 13 de març

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Febrer 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de març

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Febrer 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Febrer 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Febrer 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Desembre 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Febrer 2023: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Febrer 2023. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Febrer 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592

Impost especial sobre les transaccions financeres

 • Febrer 2023. Grans empreses: 604

Fins al 30 de març

IVA

 • Febrer 2023. Autoliquidació: 303
 • Febrer 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Febrer 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Febrer 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380

Impostos mediambientals

 • Any 2022. Declaració recapitulativa d’operacions amb gasos fluorats d’efecte d’hivernacle: 586

Comprendrà les operacions realitzades des de l’1 de gener fins al 31 d’agost de 2022.

Fins al 31 de març

IVA

 • Febrer 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369

Declaració informativa de valors, assegurances i rendes

 • Any 2022: 189

Declaració informativa sobre clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d’inversió col·lectiva espanyoles, així com d’aquells per compte dels quals l’entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d’accions o participacions

 • Any 2022: 294

Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en institucions d’inversió col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l’exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d’accions o participacions en institucions d’inversió col·lectiva espanyoles

 • Any 2022: 295

Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger

 • Any 2022: 720

Impost sobre hidrocarburs

 • Any 2022. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona: 512
 • Any 2022. Relació anual de quilòmetres realitzats

ABRIL

Des de l’11 d’abril fins al 30 de juny

Renda i patrimoni

 • Presentació per Internet de les declaracions de renda 2022 i patrimoni 2022

Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 27 de juny

Fins al 12 d’abril

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Març 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 d’abril

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Març 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Primer trimestre 2023: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Primer trimestre 2023:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Març 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2023. Autoliquidació: 303
 • Primer trimestre 2023. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Primer trimestre 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució de quotes reemborsades a viatgers per empresaris en recàrrec d’equivalència: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Març 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Gener 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Març 2023: 548, 566, 581
 • Primer trimestre 2023: 521, 522, 547
 • Primer trimestre 2023 Activitats V1, F1: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Primer trimestre 2023. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Març 2023. Grans empreses: 560
 • Primer trimestre 2023. Excepte grans empreses: 560
 • Any 2022. Autoliquidació anual: 560

Impostos mediambientals

 • Març 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Primer trimestre 2023. Impost sobre l’emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades. Pagament fraccionat: 585
 • Primer trimestre 2023. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Autoliquidació: 587
 • Primer trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Primer trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Sol·licitud de devolució: A22
 • Primer trimestre 2023. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Sol·licitud de devolució: A23
 • Any 2022. Impost sobre el valor de l’extracció de gas, petroli i condensats. Autoliquidació anual i pagament fraccionat: 589

Impost especial sobre el carbó

 • Primer trimestre 2023: 595

Impost sobre les transaccions financeres

 • Març 2023: 604

Aportació a realitzar pels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu i pels prestadors del servei d’intercanvi de vídeos a través de plataforma d’àmbit geogràfic estatal o superior al d’una comunitat autònoma

 • Pagament a compte 1P 2023: 793

Fins al 30 d’abril

IVA

 • Març 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Primer trimestre 2023: Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369