On posarà el focus Hisenda en el 2023?

Entre les principals línies d’actuació del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2023, Hisenda posarà el focus a detectar l’economia submergida, especialment en el sector de la rehabilitació i les reformes d’immobles, així com per a la identificació de programari d’ocultació de vendes, i es reforçarà el control sobre cobraments virtuals a través d’entitats o aplicacions radicades a l’estranger, les falses residències, així com la recerca sobre criptomonedes, entre altres.

Com cada any, al BOE del dia 27 de febrer de 2023 s’ha publicat la Resolució de 6 de febrer de 2023, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2023.

Les directrius del Pla de 2023 segueixen la mateixa estructura que un altre dels instruments de planificació de l’Agència Tributària com és el Pla d’Objectius anual i giren entorn de cinc grans pilars:

 1. Informació i assistència.
 2. Prevenció dels incompliments. El foment del compliment voluntari i prevenció del frau.
 3. La recerca i les actuacions de comprovació del frau tributari i duaner.
 4. El control del frau en fase recaptatòria.
 5. La col·laboració entre l’Agència Tributària i les administracions tributàries de les comunitats autònomes.

A continuació exposarem un breu resum de les principals mesures i actuacions que s’escometran en aquest exercici 2023 per part d’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT):

 • S’implantarà un nou servei d’informació i d’assistència digital integral, perquè els ciutadans decideixin com volen ser atesos per l’AEAT en aquells serveis i tràmits que així ho permetin.
 • Respecte a la imposició de sancions tributàries, s’establirà un nou criteri que serà rellevant per a la seva imposició: l’historial de compliment i incompliment del contribuent.
 • En la campanya de l’IRPF de 2022 es farà una campanya específica d’avisos durant el període de presentació, dirigida a aquells ciutadans que tenen més probabilitat de no presentar l’autoliquidació quan hi estan obligats.
 • En l’impost sobre societats s’espera dur a terme una càrrega de dades automàtica dels crèdits pendents d’exercicis anteriors en la declaració de l’exercici, en funció del declarat o calculat en exercicis anteriors, i es mostrarà en dades fiscals la informació sobre els ajustos comptables realitzats l’exercici anterior.
 • S’intentarà avançar les devolucions de les declaracions de l’impost sobre societats a petites i mitjanes empreses.
 • Es treballarà en la depuració del cens d’entitats no mercantils a fi de donar de baixa, si és el cas, aquelles entitats que no compleixin els requisits per a estar efectivament donades d’alta.
 • Es pretén estendre l’educació cívica tributària als diversos col·lectius de la societat espanyola, amb materials formatius encapsulats d’autoaprenentatge, específics per a cada col·lectiu, i més enfocats a les seves necessitats reals.
 • Es continua amb les labors de recerca directa sobre contribuents d’alta capacitat econòmica, coneguts per les seves sigles en anglès com HNWI (High Net Worth Individuals) o UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals), per a la detecció i regularització dels comportaments irregulars en què incorrin.
 • Es dedicaran esforços a la implementació i explotació d’eines per a la utilització massiva de la nova informació sobre immobles i societats procedent del Consell General del Notariat (Índex Únic Notarial) de què en disposa l’AEAT.
 • Es mantindrà la presència en aquells sectors i models de negoci en els quals s’apreciï un alt risc d’existència d’economia submergida, amb especial atenció a l’ús intensiu d’efectiu o a l’ús de mètodes electrònics de pagament radicats a l’estranger i no subjectes, de fet, o de dret, a les obligacions de subministrament d’informació.
 • Es programaran actuacions dirigides a evitar l’ús abusiu de la personalitat jurídica amb la principal finalitat de canalitzar rendes, o desviar indegudament despeses personals de persones físiques, de manera que es redueixin improcedentment els tipus impositius aplicables.
 • Se seguirà amb la comprovació d’aquelles entitats que han estat creades instrumentalment amb l’única fi d’emetre factures irregulars per a ser deduïdes per societats operatives.
 • Es comprovarà la correcta imputació de rendes als seus socis per part de comunitats de béns o altres entitats en règim d’atribució de rendes que desenvolupin activitats econòmiques, així com la realitat dels rendiments declarats per aquestes.
 • Es controlarà la falsa afectació a l’activitat econòmica de béns de luxe o de serveis relacionats amb el sector del luxe per part de persones jurídiques l’activitat de les quals no es trobi vinculada amb l’aprofitament o arrendament d’aquests béns.
 • S’intensificarà el control, per part dels òrgans gestors, sobre rendes que tinguin el seu origen en el desenvolupament d’activitats econòmiques per persones físiques o jurídiques, a fi que resulti alineat amb la reorientació de les actuacions de control d’aquests òrgans.
 • Es continuarà la verificació per part de l’AEAT de l’adequat compliment de l’obligació dels subjectes passius acollits al sistema SII.
 • Es continuarà potenciant el control sobre les trames de frau a l’IVA intracomunitari que operen en el sector de vehicles.
 • S’impulsarà el control de les societats anònimes cotitzades d’inversió immobiliària (SOCIMI).
 • Es potenciarà el control de noves formes de divisions artificials de les activitats econòmiques, tant en l’IRPF, quan es pretén rebaixar la progressivitat de la tarifa, com en l’IS, quan la finalitat és la creació d’entitats a fi de burlar la gestió recaptatòria.
 • Es reforçaran els plans destinats a potenciar la presència al carrer del personal d’inspecció, principalment dedicats al sector de la construcció immobiliària, especialment pel que fa a la rehabilitació i reformes.
 • Es promourà que els sistemes informàtics que suportin processos de facturació tinguin la capacitat de remetre registres de facturació a l’AEAT d’una forma mecànica i automatitzada.
 • S’elevarà el nombre de visites als establiments on es troben mercaderies subjectes a vigilància duanera per verificar el correcte ús de les autoritzacions corresponents.
 • Per a la consecució de l’objectiu general en relació amb la prevenció i repressió del contraban, narcotràfic i blanqueig de capitals, durant l’any 2023 l’AEAT desenvoluparà específicament una sèrie d’actuacions encaminades a la neutralització de les activitats de delinqüència organitzada.

Atenció. L’AEAT preveu intensificar el control i dur a terme les següents actuacions específiques:

 • S’intensificarà el control sobre les activitats de rehabilitació i reformes d’habitatge.
 • Control de residents a Espanya que rebaixen artificialment la seva factura fiscal en declarar per l’impost sobre la renda dels no residents. També es focalitzarà la comprovació en aquestes persones no nacionals que trien residir a Espanya, però que no tributen per la seva renda mundial, “sinó que ho continuen fent, incorrectament, a través de l’impost sobre la renda de no residents únicament per la renda obtinguda o generada a Espanya”.
 • Es recuperarà la presència “al carrer” dels inspectors del ministeri.
 • Recerca directa sobre contribuents d’alta capacitat econòmica “per a la detecció i regularització dels comportaments irregulars en què incorrin”.
 • Control sobre les pràctiques empresarials que busquen beneficiar-se de deduccions i altres incentius fiscals de manera indeguda. És una pràctica que duen a terme les entitats sense activitat, que el principal motiu de la seva existència és l’aprofitament indegut d’aquests beneficis fiscals.
 • Control de les societats anònimes cotitzades d’inversió immobiliària (SOCIMI), controlant el compliment dels requisits d’inversió i de repartiment de dividends previstos normativament.

Es poden posar en contacte amb el nostre despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,