Paquet de mesures fiscals previstes pel Govern per a 2023

El Ministeri d’Hisenda ha informat que s’implementaran una sèrie de mesures fiscals, que s’incorporaran en els pressupostos generals de l’Estat de 2023 o en lleis que permetin la seva posada en marxa l’any vinent. Les mesures actuaran sobre els grans patrimonis, les grans empreses, i en impostos tan rellevants com l’IRPF o l’impost sobre societats.

L’informem que el ministeri d’Hisenda ha presentat un paquet de mesures fiscals per a la justícia social i l’eficiència econòmica. Les mesures presentades es pretenen incorporar en els pressupostos generals de l’Estat de 2023 o bé en lleis que permetin la seva posada en marxa l’any vinent.

Per poder dur a terme aquestes mesures es pretén rebaixar l’IVA tant de l’electricitat com del gas natural i la fusta i eliminant-lo en alguns productes sanitaris com el material, vacunes o tests. Així mateix, es pretén gravar els grans patrimonis i grans empreses i al mateix temps rebaixar la càrrega fiscal de les rendes baixes.

Vegem a continuació quines són aquestes mesures, si bé cal advertir que encara no han estat aprovades i es poden produir canvis.

Nou impost de solidaritat de les grans fortunes

Entre les mesures incloses per a augmentar l’aportació dels qui més tenen s’emmarca l’anunci de crear un impost de solidaritat de les grans fortunes que afectarà els patrimonis nets superiors a 3 milions d’euros. Per evitar la doble imposició els subjectes passius de l’impost de solidaritat només tributaran per la part del seu patrimoni que no hagi estat gravat per la seva comunitat autònoma.

El tipus impositiu de l’impost serà de l’1,7% per als patrimonis entre 3 i 5 milions d’euros; del 2,1% per als patrimonis entre 5 milions i 10 milions; i del 3,5% per a aquells patrimonis superiors a 10 milions d’euros.

Es tracta d’un impost estatal de caràcter temporal per als anys 2023 i 2024, encara que s’inclourà una clàusula de revisió per avaluar al final de la seva vigència si és necessari mantenir-lo o suprimir-lo. El potencial de contribuents afectats se situa en 23.000 contribuents, el 0,1% del total i l’impacte recaptatori potencial arriba als 1.500 milions.

IRPF

També s’inclouen mesures en l’IRPF per a avançar en l’objectiu de reduir la bretxa de tributació entre les rendes del capital i les rendes del treball. 

Per a això s’incrementa un punt, fins al 27%, el gravamen per a rendes del capital entre 200.000 i 300.000 euros. Així mateix, s’eleva fins al 28% el gravamen per a rendes del capital superiors a 300.000 euros.

D’igual forma, per a ajudar als contribuents que més ho necessiten, el Govern ampliarà l’actual reducció per rendiments del treball. Actualment, aquest benefici fiscal s’aplica a rendes brutes de fins a 18.000 euros i s’ampliarà i elevarà la reducció fins a arribar a contribuents amb un salari brut del treball de 21.000 euros.

La reducció per rendiments del treball operarà sobre sous bruts entre 15.000 i 21.000 euros. Així, el mínim de tributació per a un contribuent solter i sense fills puja de 14.000 euros a 15.000 euros. Amb això es garanteix, per exemple, que un treballador que avui guanya l’SMI, fixat en 14.000 euros, no tributarà per IRPF quan el Govern augmenti el salari mínim interprofessional en 2023. En el cas d’un assalariat amb dos fills que presenta la declaració conjunta, el mínim de tributació augmenta de 18.000 euros a 19.000 euros per l’increment de la reducció dels rendiments del treball.

D’altra banda, la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2023 inclourà una rebaixa addicional en l’IRPF de cinc punts percentuals en el rendiment net de mòduls.

A més, els autònoms que tributen per estimació directa simplificada apliquen actualment una reducció automàtica del 5% del rendiment net amb un import màxim anual de 2.000 euros. Aquí entren el que es coneixen com a despeses deduïbles de difícil justificació. Aquest percentatge de reducció s’elevarà al 7% en els pròxims pressupostos Generals.

A més, també es prorrogarà un any més els límits vigents d’exclusió en el sistema de mòduls. Aquesta decisió implica que més contribuents podran continuar tributant a través d’aquest sistema.

Impost sobre societats

Seguint aquesta línia, s’ha anunciat que s’impulsarà en el Congrés dels Diputats un canvi normatiu que limitarà en un 50% la possibilitat de compensar les pèrdues en els grups consolidats. No es tracta d’un increment fiscal, sinó que es difereix la possibilitat de compensar les bases imposables negatives. Es tractaria també d’una mesura de caràcter temporal per als anys 2023 i 2024 i que afectaria només 3.609 empreses que tot just representen el 0,2% dels declarants de l’impost sobre societats.

D’altra banda, per a alleujar també la situació de les petites empreses, es rebaixarà el tipus nominal de l’impost sobre societats del 25% al 23% per a les pimes amb una facturació de fins a un milió d’euros, mesura que pretén beneficiar a 407.384 empreses.

IVA

També s’aprovarà una rebaixa del 10% al 4% de l’IVA dels productes d’higiene femenina (compreses, tampons, protectors íntims), preservatius i anticonceptius no medicinals.

CONCLUSIONS

A manera de resum, el següent esquema reflecteix totes les noves mesures que es pretenen dur a terme.

Augments:

  1. Nou impost de solidaritat de les grans fortunes.
  2. Augment de l’IRPF de les rendes del capital per sobre de 200.000 i 300.000.
  3. Limitació de les bases negatives per a les grans empreses.

Rebaixes:

  1. S’amplia de 14.000 a 15.000 les rendes exemptes d’IRPF.
  2. Rebaixa de l’IRPF per a rendes d’entre 15.000 i 21.000 euros.
  3. Rebaixa addicional del 5% en el rendiment net de mòduls per als autònoms.
  4. S’eleva la reducció per a despeses deduïbles en el règim d’estimació directa fins al 7%.
  5. Rebaixa del tipus nominal de l’impost sobre Societats del 25% al 23% a les pimes.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,