Pròrroga de la rebaixa de l’IVA d’aliments bàsics i adopta altres mesures fiscals

Al BOE del 27 de juny de 2024, s’ha publicat el Reial decret llei 4/2024 (RDL), de 26 de juny, que prorroga diverses mesures per a mitigar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i a l’Orient Mitjà, a més d’adoptar mesures urgents en matèria fiscal, energètica i social.

Entre les noves mesures fiscals cal destacar: quant a l’IVA es regula un calendari d’aplicació de tipus reduïts per a productes de primera necessitat. En referència a l’IRPF, s’eleva a norma legal els nous imports de la reducció del treball i de l’obligació de declarar. Així mateix, els contribuents que determinin els seus rendiments pel mètode d’estimació objectiva podran aplicar la llibertat d’amortització per adquisició de vehicles elèctrics.

En relació amb l’impost sobre societats, d’una banda, se substitueix l’amortització accelerada per als vehicles elèctrics i punts de recàrrega per una llibertat d’amortització i, d’altra banda, respecte de la reserva de capitalització, la reducció augmenta del 10 al 15% de l’import de l’increment dels fons propis i es redueix de 5 a 3 anys el període de manteniment de l’increment dels fons propis.

A continuació, ressenyem les principals novetats que s’introdueixen en els referits impostos.

1. IVA

1.1 Rebaixa de l’IVA d’aliments

Olis de llavors i pastes alimentoses:

  • Pròrroga del tipus impositiu del 5%: des de l’1 de juliol de 2024 fins al 30 de setembre de 2024, es manté el tipus impositiu del 5% per als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d’olis de llavors i pastes alimentoses. El recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions es manté en el 0,62%.
  • Nou tipus impositiu del 7,5%: des de l’1 d’octubre de 2024 fins al 31 de desembre de 2024, el tipus impositiu s’eleva al 7,5% i el recàrrec d’equivalència a l’1%.

Pa comú, ous, formatges, fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals:

  • Pròrroga del tipus impositiu del 0%: des de l’1 de juliol de 2024 fins al 30 de setembre de 2024, es prorroga el tipus impositiu del 0% per als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d’aquests productes, així com per a l’oli d’oliva, la taxa de la qual es redueix del 5% al 0%. El recàrrec d’equivalència també es manté en el 0%.
  • Nou tipus impositiu del 2%: des de l’1 d’octubre de 2024 fins al 31 de desembre de 2024, el tipus impositiu s’eleva al 2% i el recàrrec d’equivalència al 0,26%.

Olis d’oliva:

  • Tipus superreduït del 4%: a partir de l’1 de gener de 2025, els olis d’oliva es consoliden com a aliments de primera necessitat sota el tipus superreduït del 4%.

2. Impost sobre societats

2.1 Llibertat d’amortització en determinats vehicles (FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV) i en noves infraestructures de recàrrega

Se substitueix la vigent amortització accelerada (consistent a aplicar el duple del coeficient d’amortització lineal màxim segons taules oficialment aprovades), per una amortització lliure, sempre que es tracti d’inversions noves que entrin en funcionament en els períodes impositius iniciats el 2024 i 2025.

2.2 Reserva de capitalització

  • Increment del percentatge de reducció: amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2024, s’eleva del 10% al 15% el percentatge de reducció i es redueix de 5 a 3 anys el termini de manteniment de l’increment de fons propis i d’indisponibilitat de la reserva de capitalització.
  • Règim transitori: s’estableix un règim transitori respecte al termini de manteniment de l’increment de fons propis i d’indisponibilitat de la reserva de capitalització pendent d’expirar: aquest termini de tres anys resultarà igualment d’aplicació respecte de l’increment de fons propis i de les reserves de capitalització dotades que el seu termini de manteniment i indisponibilitat, respectivament, no hagués expirat a l’inici del primer període impositiu que comenci a partir de l’1 de gener de 2024. 

3. Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Es transposa a la Llei 35/2006 de l’IRPF el regulat, a través del Reial decret 142/2024, la modificació introduïda en el Reglament de l’IRPF, amb efectes a l’1 de gener de 2024, respecte a l’elevació de la quantia de la reducció per obtenció de rendiments del treball i de l’obligació de declarar.

3.1 Reducció per obtenció de rendiments del treball

S’incrementa la quantia de la reducció per obtenció de rendiments del treball. Així:

  • Per a contribuents amb rendiments nets del treball iguals o inferiors a 14.852 euros: la quantia és de 7.302 euros anuals.
  • Per a contribuents amb rendiments nets del treball superiors a 14.852 euros, però iguals o inferiors a 17.673,52 euros: la quantia és de 7.302 euros menys el resultat de multiplicar per 1,75 la diferència entre el rendiment del treball i 14.852 euros anuals.
  • Per a contribuents amb rendiments nets del treball compresos entre 17.673,52 i 19.747,50 euros: la quantia és de 2.364,34 euros menys el resultat de multiplicar per 1,14 la diferència entre el rendiment del treball i 17.673,52 euros anuals.

3. 2. Obligació de declarar

A conseqüència de l’elevació de la quantia del salari mínim interprofessional (SMI) a 15.876 € anuals, la quantia de salari brut anual a partir de la qual es comença a pagar l’IRPF passa dels 15.000 € fins als 15.876 €.

3.3 Deducció per residència habitual i efectiva a l’illa de la Palma durant els períodes impositius 2022, 2023 i 2024

A conseqüència de l’ampliació de la deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla a les obtingudes igualment a l’illa de la Palma duta a terme per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023, el Reial decret 1008/2023 va aclarir que les referències contingudes a Ceuta i Melilla s’entendran igualment efectuades a l’illa de la Palma.

Aquesta norma amplia la deducció per a l’any 2024 especificant que només és aplicable per a determinar el tipus de retenció i ingrés a compte a practicar sobre els rendiments als quals resulti d’aplicació la citada deducció que haguessin estat satisfets a partir de l’entrada en vigor del Reial decret llei 4/2024, de 26 de juny, pel qual es prorroguen determinades mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i a l’Orient Mitjà i s’adopten mesures urgents en matèria fiscal, energètica i social, o per a determinar el tipus del pagament fraccionat corresponent a les activitats econòmiques que hi tinguin dret i que el seu termini de presentació no s’hagués iniciat en el moment de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei.

3.4 Llibertat d’amortització en determinats vehicles i en noves infraestructures de recàrrega

Els contribuents que determinin el seu rendiment pel mètode d’estimació objectiva podran aplicar una llibertat d’amortització per a les inversions en vehicles nous FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV i per punts de recàrrega.

Per al càlcul del guany o pèrdua patrimonial, en el supòsit de transmissió dels vehicles o instal·lacions de recàrrega que haguessin gaudit de la llibertat d’amortització, s’estableix que no es minorarà el valor d’adquisició en l’import de les amortitzacions fiscalment deduïdes que excedeixin de les que haguessin estat fiscalment deduïbles en cas que no s’hagi aplicat, i l’excés, per al transmitent, té la consideració de rendiment íntegre de l’activitat econòmica en el període impositiu en què s’efectuï la transmissió, sigui quin sigui el mètode de determinació d’aquell.

4. Impost sobre béns immobles (IBI) i impost sobre activitats econòmiques (IAE) a l’illa de la Palma

Es prorroguen per a l’exercici 2024 els beneficis fiscals establerts en l’IBI i l’IAE per l’article 25 del Reial decret llei 20/2021, en suport a la reconstrucció econòmica i social de l’illa després de les erupcions volcàniques.