Publicada l’Ordre de cotització a la Seguretat Social per a l’exercici 2023

Al BOE del 31 de gener de 2023 s’ha publicat l’Ordre PCM/74/2023, de 30 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, fons de garantia salarial i formació professional per a l’exercici 2023. Entre els aspectes destacats d’aquesta norma, cal citar la introducció del mecanisme d’equitat intergeneracional, així com els nous trams de cotització per a treballadors autònoms i les novetats que afecten les empleades de llar; a més, s’estipula una cotització addicional de 27,53 euros, a càrrec de l’empresari, per als contractes de durada determinada inferior a trenta dies, amb algunes excepcions.

L’informem que els aspectes més destacats de l’Ordre PCM/74/2023, de 30 de gener, cal citar la introducció del mecanisme d’equitat intergeneracional, així com els nous trams de cotització per a treballadors autònoms i les novetats que afecten les empleades de llar; a més, s’estipula una cotització addicional de 27,53 euros, a càrrec de l’empresari, per als contractes de durada determinada inferior a trenta dies, amb algunes excepcions.

RÈGIM GENERAL

Els topalls de cotització queden de la següent manera:

  • Base de cotització màxima: 4.139,40 euros/mes
  • Base de cotització mínima: 1.166,70 euros/mes

La cotització per contingències comunes es limitarà per grups de categories professionals. Els tipus de cotització queden establerts de la següent manera:

CONTINGÈNCIAEMPRESATREBALLADORTOTAL
Comunes23,604,7028,30
Mecanisme d’equitat intergeneracional0,500,100,60
Hores extraordinàries12,002,0014,00
Resta d’hores extraordinàries23,604,7028,30

Les contingències d’accidents de treball i malalties professionals no sofreixen variació.

Supòsits especials de cotització:

A) El tipus de cotització per incapacitat temporal derivada de contingències comunes a partir de l’edat de jubilació serà l’1,55%: 1,30% a càrrec de l’empresa i 0,25% a càrrec del treballador:

– Treballadors amb seixanta-cinc anys, i trenta-set anys i nou mesos o més de cotització.

– Treballadors amb seixanta-sis anys i dos mesos, amb menys trenta-set anys i sis mesos de cotització.

B) En els contractes temporals de durada determinada inferior a trenta dies, s’estableix una cotització addicional de 27,53 euros a càrrec de l’empresari, a la seva finalització d’aquest. S’exceptuen els contractes subscrits amb treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris, en el sistema especial per a empleats de la llar o en el règim especial per a la mineria del carbó, en la relació laboral especial dels artistes que desenvolupen la seva activitat en les arts escèniques, audiovisuals i musicals, així com dels qui desenvolupen activitats tècniques o auxiliars necessàries per al desenvolupament d’aquesta activitat. Tampoc s’aplicarà aquesta cotització addicional als contractes per a la formació i l’aprenentatge ni als contractes per a la formació en alternança.

EMPLEADES DE LA LLAR

Des de l’1 de gener de 2023, les bases de cotització per contingències comunes a aquest sistema especial es determinen en una escala, en funció de la retribució percebuda pels empleats de la llar per cada relació laboral:

TramRetribució mensualEuros/mesBase de cotitzacióEuros/mes
1rFins a269,00  250,00
2nDes de269,01fins a418,00357,00
3rDes de418,01fins a568,00493,00
4tDes de568,01fins a718,00643,00
Des de718,01fins a869,00794,00
Des de869,01fins a1.017,00943,00
Des de1.017,01fins a1.166,701.166,70
Des de1,166,71  Retribució mensual

L’Ordre recull un tipus de cotització per contingències comunes per a 2023 del 28,30% (23,60% a càrrec de l’ocupador, 4,70% a càrrec de l’empleat), igual que en l’exercici anterior.

Per a la cotització de les contingències professionals, AT i EP, s’aplicarà el tipus de cotització previst en la tarifa de primes aprovada per la disposició addicional 4a de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, i la quota resultant anirà a càrrec exclusiu de l’ocupador.

Des de l’1 de gener de 2023 és aplicable una reducció del 20% en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes en aquest sistema especial.

S’ha d’afegir el mecanisme d’equitat intergeneracional.

TREBALLADORS PER COMPTE D’ALTRI AGRARIS

També formen part del règim general, amb la corresponent actualització de les seves bases i tipus de cotització. La màxima diària queda en 179,97 euros/mes.

A partir de l’1 de gener de 2023, les bases diàries de cotització per jornades reals corresponents a cadascun dels grups de treballadors que realitzin labors agràries per compte d’altri i respecte als quals no s’hagués optat per la modalitat de cotització prevista en el paràgraf a) anterior, es determinaran conforme al que s’estableix en l’article 147 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, amb aplicació d’unes bases màximes i mínimes (les mínimes van des de 50,73 euros, per a treballadors menors de divuit anys, fins a 70,84 euros, per a enginyers i llicenciats; les màximes són, en tots els casos, de 195,46 euros).

La base mensual de cotització aplicable per als treballadors per compte d’altri inclosos en aquest sistema especial, durant els períodes d’inactivitat, serà de 1.166,70 euros mensuals des de l’1 de gener de 2023.

La norma defineix què s’entén per període d’inactivitat i com es calcula la cotització per a aquests dies.

ARTISTES

La base màxima de cotització per contingències comunes per a totes les categories professionals serà de 4.495 euros mensuals. La base de cotització va d’entre 299 i 598 euros/dia, en funció de les retribucions íntegres percebudes.

La base de cotització aplicable durant els períodes d’inactivitat dels artistes en els quals es mantingui voluntàriament la situació d’alta en el règim general de la Seguretat Social serà la base mínima vigent a cada moment, per contingències comunes, corresponent al grup 7 de l’escala de grups de cotització d’aquest règim.

El tipus de cotització aplicable serà l’11,50%, sense oblidar la cotització addicional del mecanisme d’equitat intergeneracional.

TREBALLADORS PER COMPTE D’ALTRI O AUTÒNOMS

Durant l’any 2023, la taula general i la taula reduïda i les bases màximes i mínimes aplicables als diferents trams de rendiments nets seran les següents:

Trams rendiments nets 2023Base mínimaBase màxima
Euros/mesEuros/mesEuros/mes
Taula reduïdaTram 1<= 670751,63849,66
Tram 2> 670 i <= 900849,67900
Tram 3> 900 i < 1.166,70898,691.166,70
Taula generalTram 1>= 1.166,70 i <= 1.300950,981.300
Tram 2> 1.300 i <=1.500960,781.500
Tram 3> 1.500 i <=1.700960,781.700
Tram 4> 1.700 i <=1.8501.013,071.850
Tram 5> 1.850 i <=2.0301.029,412.030
Tram 6> 2.030 i <=2.3301.045,752.330
Tram 7> 2.330 i <=2.7601.078,432.760
Tram 8> 2.760 i <=3.1901.143,793.190
Tram 9> 3.190 i <=3.6201.209,153.620
Tram 10> 3.620 i <= 4.0501.274,514.050
Tram 11> 4.050 i <=6.0001.372,554.495,50
Tram 12> 6.0001.633,994.495,50

Els autònoms estan obligats a cotitzar per totes les contingències, i els tipus de cotització queden de la següent manera:

CONTINGÈNCIATIPUS DE COTITZACIÓ
CONTINGÈNCIES COMUNES (excepte IT si ja es cobreix en un altre règim)28,30
CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS1,30%(IT:0,66 i IP i MiS: 0,64)
MECANISME D’EQUITAT INTERGENERACIONAL0,6% sobre la base per contingències comunes

La base de cotització dels treballadors que a 31 de desembre de 2022 haguessin sol·licitat un canvi de la seva base de cotització amb efectes des de l’1 de gener de 2023 serà la sol·licitada sempre que es trobi en algun dels trams de les citades taules i compleixi el que s’estableix en el Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol (norma que va establir el nou sistema de cotització).

Per als treballadors que haguessin sol·licitat l’actualització automàtica de la seva base de cotització, la seva base de cotització a partir de l’1 de gener de 2023 serà la de 31 de desembre de 2022 incrementada en un 8,6%, sempre que es trobin en alguns dels trams i compleixin el que s’estableix en la normativa.

Cal recordar que la norma estableix un supòsit especial per al tipus de cotització per incapacitat temporal, de l’1,56%, per als treballadors autònoms tant del RETA com del RETM.

S’estableixen, a més, regles especials per a:

– Familiars de l’autònom, treballadors per compte propi agraris, directius i gerents en societats de capital i autònoms que no hagin presentat declaració per IRPF: no podran triar una base de cotització mensual inferior a 1.000 euros durant 2023.

– Autònoms que a 31 de desembre de 2022 cotitzessin per una base de cotització superior a la que els correspondria per raó dels seus rendiments: podran mantenir durant l’any 2023 aquesta base de cotització, o una d’inferior, encara que els seus rendiments determinin l’aplicació d’una base de cotització inferior a qualsevol d’elles.

– Autònoms dedicats a la venda ambulant: podran triar cotitzar per una base equivalent a un 77% de la base mínima del tram 1 de la taula reduïda.

– Socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant: tindran dret a una reducció del 50% de la quota a ingressar.

– Supòsits de pluriactivitat: dret al reintegrament del 50% de l’excés en què les seves cotitzacions per contingències comunes superin la quantia de 15.266,72 euros, amb el topall del 50% de les quotes ingressades en aquest règim especial per raó de la seva cotització per les contingències comunes.

CONTRACTES FORMATIUS

Quant als contractes per a la formació i l’aprenentatge (modalitat bandejada des del 30 de març, de manera que els contractes vigents continuen existint només fins a la seva durada màxima) i els contractes per a la formació en alternança, quan la base per contingències comunes no superi la base mínima mensual de cotització: s’aplicarà una quota única mensual de 56,71 euros per contingències comunes, dels quals 47,28 euros seran a càrrec de l’empresari i 9,43 euros, a càrrec del treballador, i de 6,51 euros per contingències professionals, a càrrec de l’empresari; la cotització al FOGASA consistirà en una quota mensual de 3,59 euros a càrrec de l’empresari; la cotització per formació professional serà d’1,99 euros (1,76 per a l’empresari i 0,23 per al treballador).

Quan la base mensual superi la mínima, s’aplicaran altres tipus de cotització: 28,30 per contingències comunes, i el general de contingències professionals, entre altres.

Per al mecanisme d’equitat intergeneracional, s’aplicaran les regles generals sobre la base de cotització per contingències comunes.

JUBILACIÓ

El fonament del mecanisme d’equitat intergeneracional es recull en la norma. A partir de l’1 de gener de 2023, i conforme al que es disposa en la Llei 21/2021, de 28 de desembre, en totes les situacions d’alta o assimilades a la d’alta en el sistema de la Seguretat Social en les quals existeixi obligació de cotitzar per a la cobertura de la pensió de jubilació, com hem vist, s’haurà d’efectuar una cotització de 0,6 punts percentuals aplicable a la base de cotització per contingències comunes. Quan el tipus de cotització hagi de ser objecte de distribució entre ocupador i treballador, el 0,5% serà a càrrec de l’ocupador i el 0,1% a càrrec del treballador.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,