Publicat el salari mínim interprofessional (SMI) per al 2023

En el BOE del dia 15 de febrer, s’ha publicat el Reial decret 99/2023, que fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2023 en 1.080 euros mensuals en 14 pagues. L’ increment tindrà caràcter retroactiu a l’ 1 de gener d’ enguany.

S’ha publicat en el BOE el Reial decret 99/2023, de 14 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2023 que s’ha incrementat en un 8% respecte a l’establert per a l’any 2022, i queda fixat en les següents quanties:

36 euros/dia o 1.080 euros/mes, segons el salari estigui fixat per dies o per mesos, per a qualssevol activitats en l’agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat de les persones treballadores.

51,15 euros/jornada legal en l’activitat per a les persones treballadores eventuals i per a les temporeres i temporers els serveis dels quals a una mateixa empresa no excedeixin de 120 dies.

8,45 euros/hora efectivament treballada per a les empleades i empleats de llar que treballin per hores, en règim extern.

Aquestes quanties comprenen tan sols les retribucions en diners -sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la seva minoració- i s’entenen referides a la jornada legal de treball de cada activitat, per la qual cosa s’aplicarà el SMI a prorrata en cas de realitzar-se una jornada inferior.

A més, la norma regula com opera la compensació i absorció en aquells supòsits en què la retribució dels treballadors superi, en el seu conjunt i còmput anual, els 15.120 euros, de manera que aquestes percepcions són compensables amb els ingressos que per tots els conceptes vinguessin percebent els treballadors en còmput anual i jornada completa d’ acord amb normes legals o convencionals,  laudes arbitrals i contractes individuals de treball en vigor en la data de promulgació de la norma.

El Reial decret entrarà en vigor el 16 de febrer de 2023, però les noves quanties del SMI tindran efectes retroactius des del dia 1 de gener de 2023.

El Reial decret incorpora, en la seva disposició transitòria única, regles d’ afectació per tal d’ evitar que l’ increment del SMI provoqui distorsions econòmiques o conseqüències no volgudes en els àmbits no laborals que utilitzen aquesta magnitud als seus propis efectes. La norma estableix que les noves quanties del SMI no són d’ aplicació:

A les normes vigents a la data d’ entrada en vigor d’ aquest Reial decret de les comunitats autònomes, de les ciutats de Ceuta i Melilla i de les entitats que integren l’ administració local que utilitzin el salari mínim interprofessional com a indicador o referència del nivell de renda per determinar la quantia de determinades prestacions o per accedir a determinades prestacions,  beneficis o serveis públics, llevat de disposició expressa en contrari de les pròpies comunitats autònomes, de les ciutats de Ceuta i Melilla o de les entitats que integren l’ administració local.

A qualssevol contractes i pactes de naturalesa privada vigents a la data d’ entrada en vigor d’ aquest Reial decret que utilitzin el SMI com a referència a qualsevol efecte, llevat que les parts acordin l’ aplicació de les noves quanties del SMI.

Poden posar-se en contacte amb el nostre despatx per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.

Una cordial salutació,