Què hem de saber sobre cessió de treballadors?

Es considera que existeix una cessió il·legal de treballadors quan una empresa, que no és una empresa de treball temporal (ETT), contracta una persona i la posa a treballar per a una empresa diferent.

Com ja sap, la cessió de treballadors està prohibida en el nostre ordenament jurídic. Únicament les empreses de treball temporal (ETT) estan habilitades per situar treballadors a la disposició d’una altra empresa, i sempre que la posada a disposició es faci de manera correcta.

Quan necessita cobrir les seves necessitats temporals, la seva empresa ha de recórrer als serveis d’una ETT perquè li cedeixi treballadors. Aquesta manera d’actuar és vàlida, ja que les ETT són les úniques empreses que poden cedir temporalment treballadors. Ara bé, si una empresa que no és una ETT li cedeix un empleat, vostè incorrerà en cessió il·legal. El mateix succeeix si subcontracta un servei i actua enfront dels treballadors d’aquesta empresa com si fos el seu propi empresari.

L’article 43 de l’Estatut dels Treballadors (ET) s’ocupa de la cessió de treballadors, i assenyala que la contractació de treballadors per a cedir-los temporalment a una altra empresa només es podrà efectuar a través d’empreses de treball temporal degudament autoritzades en els termes que legalment s’estableixin.

Quan s’entén que s’incorre en la cessió il·legal de treballadors?

En tot cas, s’entén que s’incorre en la cessió il·legal de treballadors quan es produeixi alguna de les següents circumstàncies:

  • Que l’objecte dels contractes de serveis entre les empreses es limiti a una mera posada a la disposició dels treballadors de l’empresa cedent a l’empresa cessionària.
  • Que l’empresa cedent no tingui una activitat o una organització pròpia i estable.
  • Que no compti amb els mitjans necessaris per al desenvolupament de la seva activitat.
  • Que no exerceixi les funcions inherents a la seva condició d’empresari.

El risc d’incórrer en una cessió il·legal de treballadors existeix tant si subcontracta l’activitat principal de la seva empresa com si subcontracta serveis auxiliars (les úniques empreses autoritzades a cedir treballadors són les ETT). La cessió il·legal es produeix si l’empresa subcontractada només es limita a posar a la seva disposició mà d’obra (sense disposar d’una estructura empresarial pròpia o, disposant-ne, sense exercir les funcions que li corresponen com a empresari).

Exemple:

Existeix una cessió il·legal quan l’empresa A contracta un treballador, però no perquè treballi per a A, si no per a cedir-lo a l’empresa B. El treballador presta serveis a B, com si realment fos un treballador de B, però sent formalment treballador de A.

Normalment, les empreses utilitzen aquesta figura perquè les condicions del treballador en l’empresa A (per exemple el sou) són pitjors que les que hauria de tenir si és contractat directament per l’empresa B. I també es fa per evitar a B els riscos de contractar directament el treballador (reclamacions, demandes, etc.).

Quina diferència hi ha entre una cessió il·legal i una contracta?

La diferència amb la cessió il·legal és que en el cas de les contractes, cada empresa té la seva pròpia organització, manté el control i la direcció de l’activitat, dirigeix i paga als seus treballadors, fa ús dels seus propis mitjans de producció. A més l’activitat a la qual es dedica cada empresa contractada ha de tenir autonomia pròpia, és a dir, es contracta perquè faci una cosa que no fa l’empresa que està contractant.

En algunes ocasions és difícil veure si és una cessió il·legal entre dues empreses reals o una contracta. I moltes vegades, es disfressa una cessió il·legal amb la forma d’una contracta.

Conseqüències de cedir treballadors de manera il·legal

L’esmentat article 43 de l’ET prescriu que els empresaris, cedent i cessionari, que infringeixin l’assenyalat anteriorment (disposició de treballadors de manera il·legal), respondran solidàriament de les obligacions contretes amb els treballadors i amb la Seguretat Social, sense perjudici de les altres responsabilitats, fins i tot penals, que procedeixin per aquests actes.

Els treballadors tindran dret a adquirir la condició de fixos

A més, i respecte als treballadors afectats, l’ET els reconeix el dret a adquirir la condició de fixos, a la seva elecció, en l’empresa cedent o cessionària. Els drets i obligacions del treballador en l’empresa cessionària seran els que corresponguin en condicions ordinàries a un treballador que presti serveis en el mateix o equivalent lloc de treball, si bé l’antiguitat es computarà des de l’inici de la cessió il·legal.

La Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social

D’altra banda, cal tenir en compte que la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social (LISOS) estableix en l’article 8.2, sobre infraccions en matèria de relacions laborals individuals i col·lectives, que és una infracció molt greu “la cessió de treballadors en els termes prohibits per la legislació vigent”, amb multes en el seu grau màxim de 120.006 euros a 225.018 euros.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,