Quina informació té dret a obtenir l’hereu dels bancs?

Les sol·licituds d’informació sobre moviments haguts en els comptes han de concretar el període al qual es refereix i respondre a una certa racionalitat. No se solen admetre les peticions que pretenen obtenir informació sobre moviments molt anteriors a la data de defunció.

Un cop una persona mor, automàticament, tots els seus comptes bancaris queden bloquejats, i el seu accés només és possible pels hereus que justifiquin ser-ho.

Però, quina informació té dret a obtenir l’hereu dels bancs?

El Banc d’Espanya (https://www.bde.es/wbe/ca/) en aquest cas no explica que les entitats, com a regla general, han de facilitar als hereus la informació que aquests els sol·licitin.

Certificat de posicions i moviments dels comptes

Les sol·licituds d’informació sobre moviments haguts en els comptes han de concretar el període al qual es refereix i respondre a una certa racionalitat. No se solen admetre les peticions que pretenen obtenir informació sobre moviments molt anteriors a la data de defunció.

Els hereus poden sol·licitar a les entitats bancàries qualssevol de les següents informacions:

  • El certificat de posicions del client mort.
  • Els moviments haguts en els comptes amb posterioritat a la data de la defunció.
  • Els moviments haguts en els comptes referits a un període temporal d’aproximadament un any abans de la defunció de tal forma que es permeti als hereus el compliment de les obligacions fiscals.
  • Una còpia dels contractes dels quals fos titular el client mort.

És imprescindible que tant la informació relativa a les posicions que mantenia el client a la data de la defunció, com la dels contractes de finançament o de garantia (contractes de préstec, d’aval, etc.) que estiguessin en vigor a aquesta data es facilitin als hereus amb caràcter previ a l’acceptació de l’herència perquè aquests puguin conèixer el cabal hereditari.

Informació sobre els comptes d’una societat de la qual el causant era soci

Ens referim a les sol·licituds d’informació formulades per un hereu en relació amb els comptes d’una societat de la qual el seu causant era soci. Referent a això, segons la Memòria del Banc d’Espanya del Departament de Conducta de Mercat i Reclamacions (DCE), ha considerat que els hereus del soci ostenten legitimitat per obtenir informació sobre els comptes de la societat, perquè succeeixen el difunt en tots els seus drets i obligacions, això amb la deguda observança del règim legal aplicable al tipus de societat -atès que en alguns tipus societaris existeixen limitacions a la transmissió dels drets societaris per causa de mort-, així com del que s’estableix en els estatuts de la societat.

Lliurament de contractes a hereus

De vegades s’han plantejat reclamacions per part dels hereus relatives a la negativa de les entitats a facilitar-los la còpia dels contractes dels quals eren titulars els seus causants.

Referent a això, la normativa de transparència d’operacions i protecció a la clientela (i, en concret, l’article 7 de l’Orde EHA/2899/2011, relatiu a «Informació contractual»), a més d’estipular l’obligació de les entitats de lliurar al client un exemplar del contracte en què es formalitzi el servei, estableix el deure d’aquestes de conservar el document contractual i de posar-lo a la disposició del client, sempre que el sol·liciti. Aquesta obligació, segons l’opinió del DCE, es fa extensiva als hereus, després de la defunció del titular dels contractes i al seu requeriment.

De la mateixa forma, les entitats han d’atendre les peticions d’informació fetes pels hereus relatius a la modificació i extinció contractual -com és el cas de les cancel·lacions de compte- que succeeixin amb posterioritat a la defunció. Hem de matisar en aquest punt que l’obligació de lliurament de contractes no se circumscriu únicament als contractes de compte corrent o dipòsit a termini, sinó també a aquells que documentin operacions de finançament (contractes de préstec) o de garantia (contractes d’aval) o de serveis de pagament.

No obstant això, i pel que respecta a l’obtenció de còpies d’operacions formalitzades en document notarial, cal ajustar-se, segons assenyala l’ordre, al que es disposa en la normativa notarial. En concret, el Reglament Notarial, aprovat per Decret de 2 de juny de 1944, disposa en l’article 224 el següent: «A més de cadascun dels atorgants, segons l’article 17 de la Llei, tenen dret a obtenir còpia, en qualsevol temps, totes les persones a favor de les quals resulti de l’escriptura algun dret, sigui directament, sigui adquirit per acte diferent d’ella, i els qui acreditin, segons el parer del notari, tenir interès legítim en el document».

Comissions pel lliurament d’informació a hereus

Quant a la procedència o no del cobrament per part de les entitats d’una comissió per proporcionar informació als hereus, hem de distingir entre els diferents tipus d’informació que l’entitat pot facilitar-los.

Certificat de posicions. El certificat de saldos o de posicions és un document que és necessari per al compliment d’una obligació legal com és la liquidació de l’impost sobre successions i donacions. Per tant, no es pot considerar procedent el cobrament de cap import per l’emissió d’aquest certificat.

En aquest document es recullen tots els productes que el mort tenia amb saldos, fossin positius o negatius, en data de la defunció.

Moviments posteriors al decés. Les entitats estan obligades a facilitar informació als hereus sobre la situació patrimonial del client al moment de la defunció i amb posterioritat (norma cinquena de la Circular 5/2012). Per aquest motiu, la percepció d’una comissió per facilitar informació sobre els moviments haguts en els comptes del client amb posterioritat a la seva defunció no respon a les bones pràctiques bancàries.

Moviments anteriors al decés. Quan els hereus sol·liciten informació a una entitat de crèdit sobre els moviments dels comptes del client abans de la defunció, cal distingir:

  • Si els moviments que se sol·liciten són els haguts en els comptes durant un any abans de la defunció. En aquest cas, no es considera justificat que les entitats cobrin una comissió pel lliurament d’aquesta informació als hereus, atès que aquesta informació pot ser necessària per al compliment d’una obligació legal com és la liquidació de l’impost sobre successions i donacions.
  • Si la informació sol·licitada sobre moviments anteriors a la defunció s’estén més enllà del termini d’un any, no es considera mala pràctica bancària que l’entitat percebi una comissió pel lliurament d’aquesta informació.