RD 1619/2012 Reglament de Facturació

REIAL DECRET 1619/2012, pel qual s’aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

AQUESTA DISPOSICIÓ ENTRA EN VIGOR L’1 de gener de 2013.