Recordatori abril 2023: Declaracions d’IVA, retencions, pagaments fraccionats, renda i patrimoni

Recordi que a l’abril (el termini acaba el 20 d’abril, si no hi ha domiciliació bancària) ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de renda i societats i del pagament fraccionat de societats i renda corresponent al primer trimestre 2023. També li recordem que pot presentar les declaracions de l’IRPF i patrimoni per via electrònica a través d’Internet, entre els dies 11 d’abril i 30 de juny de 2023, tots dos inclusivament (amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 27 de juny).

Un any més, li recordem que a l’abril ha de presentar la declaració trimestral de l’IVA, de les retencions a compte de renda i societats, i del pagament fraccionat de societats (exercici en curs) i renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva), sense oblidar-nos que també podrà presentar les declaracions de l’IRPF i patrimoni per via electrònica a través d’Internet, entre els dies 11 d’abril i 30 de juny de 2023, tots dos inclusivament (amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 27 de juny).

Atenció. Terminis de presentació d’autoliquidacions amb domiciliació bancària

El termini de presentació d’autoliquidacions amb domiciliació bancària depèn de la fi del termini de presentació de cada model. Així, si el venciment del termini de presentació coincideix amb un dia inhàbil, el termini finalitza el primer dia hàbil següent i el termini de domiciliació bancària s’ampliarà amb caràcter general el mateix nombre de dies que resulti ampliat el termini de presentació d’aquesta declaració.

Li recordem que si es presenten fora de termini, els autònoms i empreses s’exposen a un recàrrec si el realitzen de manera voluntària (des de l’11 de juliol del 2021, es va modificar el sistema de recàrrecs amb l’establiment d’un sistema de recàrrecs creixents, sent el recàrrec de l’1% més un altre 1% addicional, per cada mes complet de retard i sense interessos de demora fins que hagi transcorregut el període de dotze mesos de retard. A partir de l’endemà del transcurs dels dotze mesos citats, a més de la meritació del recàrrec del 15%, comença la meritació d’interessos de demora) o amb una sanció d’entre el 50% i el 150% de l’import de la declaració a pagar, si és per requeriment de l’Agència Tributària.

IVA, RETENCIONS I PAGAMENTS FRACCIONATS

En concret el pròxim dia 20 d’abril s’ha de presentar i si escau procedir a l’ingrés del 2n TRIMESTRE 2023 corresponent a l’IVA i al pagament fraccionat de l’IRPF en relació amb les activitats empresarials i professionals, així com a l’ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital.

En el cas de societats, els recordem també que el pròxim dia 20 d’abril (tret que es domiciliï el pagament), finalitza el termini per a presentar el primer pagament fraccionat de 2023 de l’impost sobre societats.

Aquelles societats que tinguin la condició de gran empresa (volum d’operacions superior a 6.010.121,04 euros durant els dotze mesos anteriors a l’inici del període impositiu a compte del qual es fan els pagaments fraccionats), han de presentar obligatòriament el model 202, amb independència que no hagin d’efectuar cap ingrés en concepte de pagament fraccionat.

Aquest model 202 cal presentar-lo obligatòriament per via telemàtica (encara que en conseqüència fos quota zero), sempre observant el termini màxim de presentació, que finalitza el pròxim 20 d’abril (tret que es domiciliï el pagament).

Per aquest motiu, els preguem que es posin en contacte amb nosaltres per poder solucionar el lliurament de documentació i dades que necessitarem per confeccionar i presentar aquestes declaracions.

Com sempre estarem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte o ampliar la informació que necessiti. 

Sense res més a afegit, rebi una salutació cordial.