Recordatori juliol 2023: declaracions d’IVA, retencions, pagaments fraccionats IRPF, declaració de l’impost sobre societats i impost temporal de solidaritat de les grans fortunes

Li recordem que el mes de juliol ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de renda i societats i del pagament fraccionat de renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva), de la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2022, i en el cas que estigui obligat a presentar-lo, el model 718 «Impost temporal de solidaritat de les grans fortunes».

En concret, el pròxim dia 20 juliol s’ha de presentar i si s’escau fer l’ingrés del 2n TRIMESTRE 2023 corresponent a l’IVA i al pagament fraccionat de l’IRPF en relació amb les activitats empresarials i professionals, així com a l’ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital.

En el cas de societats, els recordem també que el pròxim dia 25 de juliol finalitza el termini per a presentar la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2022. No obstant l’anterior, si el període impositiu coincideix amb l’any natural i es fa la domiciliació del pagament del deute tributari, el termini per a aquesta domiciliació bancària és de l’1 de juliol al 20 de juliol de 2023, tots dos inclusivament (si el venciment del termini de presentació coincideix amb un dia inhàbil, el termini finalitza el primer dia hàbil següent i el termini de domiciliació bancària s’ampliarà amb caràcter general el mateix nombre de dies que resulti ampliat el termini de presentació d’aquesta declaració), si bé es pot fer en l’entitat de dipòsit que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria (banc, caixa d’estalvi o cooperativa de crèdit) situada en territori espanyol en la qual es trobi obert a nom seu el compte en el qual es domicilia el pagament.

Aprovació del model 718 «Impost temporal de solidaritat de les grans fortunes»

La Llei 38/2022, de 27 de desembre, ha creat l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes (d’ara endavant “IGF”), que es configura com un tribut de caràcter directe, naturalesa personal i complementari de l’impost sobre el patrimoni que grava el patrimoni net de les persones físiques de quantia superior a 3.000.000 d’euros. L’impost es configura amb caràcter temporal i, en principi, resultarà d’aplicació exclusivament per als exercicis 2022 i 2023.

Doncs bé, l’Ordre HFP/587/2023, de 9 de juny (BOE de 12 de juny), ha aprovat el nou model 718 «Impost temporal de solidaritat de les grans fortunes», i determina el lloc, forma i terminis de la seva presentació, les condicions i el procediment per a la seva presentació, i que va entrar en vigor el dia 13 de juny.

El nou model 718 s’ha de presentar electrònicament a través d’Internet, entre l’1 i el 31 de juliol de 2023 (sense perjudici del termini per a la domiciliació bancària del pagament del deute, que serà des del dia 1 fins al dia 26 del mes de juliol) i serà aplicable per primera vegada al model 718 corresponent a l’exercici 2022.

La meritació es produeix el 31 de desembre de cada any i, per tant, a aquesta data s’ha de verificar l’import del patrimoni net, així com el compliment dels requisits i condicions per a determinar la base imposable de l’impost.

Tal com indica l’Exposició de Motius de la norma, l’IGF coincideix en la seva configuració amb l’IP tant en el seu àmbit territorial, exempcions, subjectes passius, bases imposable i liquidable, meritació i tipus de gravamen com en el límit de la quota íntegra. La diferència fonamental resideix en el fet imposable atès que només grava aquells contribuents amb un patrimoni net superior a 3.000.000 €.

Persones obligades a presentar declaració:

  • Els subjectes passius la quota tributària dels quals, determinada d’acord amb les normes reguladores de l’impost i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedissin, resulti a ingressar.
  • No estan obligats a presentar declaració els subjectes passius que tributin directament a l’Estat, per no estar cedit el rendiment de l’impost sobre el patrimoni a cap comunitat autònoma, tret que la quota tributària d’aquest impost resulti a ingressar.

L’escala de gravamen de l’IGF coincideix amb la prevista en la Llei de l’IP amb la particularitat que pels primers 3.000.000 € de base liquidable no es generarà cap tributació.

Base liquidableFins a eurosQuotaEurosResta base liquidableFins a eurosTipus aplicablePercentatge
0,000,003.000.000,000,00
3.000.000,000,002.347.998,031,7
5.347.998,0339.915,975.347.998,032,1
10.695.996,06152.223,93En endavant3,5

La quota íntegra d’aquest impost, conjuntament amb les quotes de l’IRPF i de l’IP, no podrà excedir, per als subjectes passius sotmesos a l’impost per obligació personal, del 60% de la suma de les bases imposables del primer. A aquest efecte, resultaran aplicables les regles sobre el límit de la quota íntegra de l’IP, si bé, en el cas que la suma de les quotes dels tres impostos superi el límit anterior, es reduirà la quota d’aquest impost fins a assolir el límit indicat, sense que la reducció pugui excedir del 80%.

Així mateix, i amb la finalitat d’evitar situacions de doble imposició, s’estableix que de la quota de l’IGF es podrà deduir la quota que els contribuents hagin satisfet en l’IP.

El caràcter complementari amb l’impost sobre el patrimoni s’assoleix en l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes mitjançant la deducció en la quota efectivament satisfeta en aquest impost, al marge de les deduccions i bonificacions aplicades. Tot això per evitar l’efecte de doble imposició, ja que els subjectes passius de l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes només tributaran per la part del seu patrimoni que no hagi estat gravat per la seva comunitat autònoma.

Tot això, sense perjudici dels terminis de presentació de les declaracions que tinguin establertes les comunitats autònomes del País Basc i Navarra.

Per aquest motiu, els preguem que, com més aviat millor, ens facilitin tota la documentació així com aquelles dades que els sol·licitem per poder confeccionar i presentar les declaracions esmentades.

Com sempre estarem a la seva disposició per a resoldre qualsevol dubte o ampliar la informació que necessiti.

Sense res més a afegir, rebi una cordial salutació.