Reducció del 40% en el pagament de les sancions imposades per la Inspecció de Treball

Pot sol·licitar una reducció del 40% en el pagament de les sancions dineràries imposades per la Inspecció de Treball per infraccions en matèria laboral o de Seguretat Social si paga en termini i no impugna.

La Inspecció de Treball pot estendre actes d’infracció i imposar sancions per incompliments de normativa en matèria de relacions laborals, Seguretat Social o prevenció de riscos laborals, entre altres matèries.

Una vegada finalitzades les actuacions inspectores, rebrà l’acta d’infracció en la qual s’indica l’import de la multa i les possibilitats d’impugnació, l’òrgan al qual dirigir el recurs i els terminis per a això.

Reduccions de la sanció
La normativa en matèria laboral estableix que la multa només podrà reduir-se quan la sanció tingui caràcter exclusivament pecuniari (s’exclouen sancions accessòries, com la pèrdua de l’accés a bonificacions en matèria d’ocupació) i podrà sol·licitar un descompte del 40% sempre que compleixi els següents requisits:

  • Ingressar la quantia deguda en termini.
  • Renunciar explícitament a la impugnació de l’acta d’infracció mitjançant al·legacions, recurs o qualsevol acció en via administrativa.

Terminis

Vostè disposa d’un total de 15 dies des de la notificació de l’acta d’infracció per a indicar la seva opció per la reducció. Per a això, haurà de presentar a l’òrgan instructor un escrit manifestant la seva voluntat de pagament i la seva renúncia a la impugnació.

Instruccions de pagament

Després de la presentació de l’escrit anterior, rebrà una contestació de l’Administració amb les instruccions de pagament i amb la reducció del 40% ja aplicada. Per a mantenir tal reducció haurà de procedir al pagament i acreditar-lo davant l’òrgan instructor (novament indicat en la documentació rebuda de l’Administració) en el termini de 10 dies des de la recepció de la comunicació. En cas contrari, perdrà el dret a la reducció.

  • Atenció. La Inspecció de Treball acumula en una mateixa acta les infraccions de la mateixa matèria. En aquest cas, la reducció s’aplicaria de manera global a l’import sancionador acumulat, de manera que vostè solament hauria de presentar un escrit de sol·licitud de reducció.

Exclusions

Acta de liquidació. Si l’acta d’infracció s’estén vinculada a una acta de liquidació, no s’aplicarà la reducció del 40%, puix que la normativa preveu una reducció específica per a aquests supòsits (50% de reducció quan s’ingressin els imports en termini i prestant la seva conformitat als fets). Això ocorrerà en infraccions en matèria de Seguretat Social en les quals també s’hagin deixat d’ingressar quotes.

Diferents responsables. En alguns casos, una acta d’infracció pot anar dirigida a un empresari amb la inclusió d’altres societats com a responsables solidàries o subsidiàries. Així, solament serà necessari que un dels empresaris concurrents sol·liciti en termini la reducció del 40%, sempre que cap impugni l’acta.