Regles generals per a la compensació de bases imposables negatives en l’impost sobre societats

Com ja deu saber, en l’àmbit de l’impost sobre societats, la compensació de bases imposables negatives (BIN) procedents d’exercicis anteriors, dins dels termes i condicions que a continuació s’analitzaran, té caràcter voluntari, de manera que el contribuent pot optar per exercir o no el dret a la compensació de bases imposables negatives. Així i a diferència per exemple de l’IRPF, el contribuent no es veu obligat a compensar en els exercicis en els quals la base imposable prèvia resulti positiva, l’import màxim de BIN que procedeixin d’exercicis anteriors. Això permet que, per exemple, un contribuent opti per no compensar en un determinat període impositiu bases negatives procedents dels anteriors, a fi d’aplicar deduccions del mateix exercici o d’exercicis anteriors que es troben pendents i que estan sotmeses a un termini màxim per a la seva aplicació.

Límit a la compensació

L’article 26.1 de la Llei de l’impost sobre societats (LIS) assenyala que les bases imposables negatives que hagin estat objecte de liquidació o autoliquidació podran ser compensades amb les rendes positives dels períodes impositius següents, sense establir cap límit temporal.

D’aquesta manera, la normativa de l’IS permet instrumentar una compensació de pèrdues fiscals cap endavant, això és, permet la minoració dels beneficis fiscals d’un exercici amb pèrdues fiscals d’exercicis anteriors.

Si bé, l’absència de límit temporal s’acompanya amb la regulació d’un límit quantitatiu. En concret, les BIN compensables en cada exercici tindran com a límit el més elevat d’aquests dos imports:

  • Un milió d’euros. Les bases imposables inferiors a aquesta quantia podrà compensar-les per la seva totalitat.
  • El 70 % de la base imposable positiva de l’exercici prèvia a la reducció per reserva de capitalització.

Aquesta limitació a la compensació de bases imposables negatives no resultarà d’aplicació en l’import de les rendes corresponents a quitacions o esperes conseqüència d’un acord amb els creditors amb el contribuent.

Volum de negocis. El percentatge anterior es redueix en cas d’empreses amb un volum de negocis elevat:

  • En cas d’empreses que facturen entre 20 i 60 milions d’euros, és el 50 %.
  • Si facturen a partir de 60 milions, el límit percentual és del 25 %
Import net del volum de negocis durant els dotze mesos anteriors a la data en què s’iniciï el període impositiuLímit a la compensació de bases imposables negatives
≥ 20.000.000 euros i < 60.000.000 euros50 % de la base imposable prèvia a l’aplicació de la reserva de capitalització i a la seva compensació.
≥ 60.000.000 euros25 % de la base imposable prèvia a l’aplicació de la reserva de capitalització i a la seva compensació.

Excepcions al límit

Nova creació. No obstant això, en uns certs casos els límits anteriors no són aplicables. Així, si la seva empresa és de nova creació i tributa al tipus reduït del 15 %, no es veurà afectada per cap límit durant els tres primers exercicis en els quals obtingui bases positives A aquest efecte, no cal que aquests exercicis siguin consecutius. Per exemple, la seva empresa es va constituir en 2020 incorrent en pèrdues, en 2021 i 2022 obté beneficis, i en 2023 torna a tenir pèrdues. En aquest cas podrà compensar les bases negatives sense límits en 2021 i en 2022; i si encara no les ha pogut compensar totes, li quedarà un exercici addicional per compensar la resta, també sense límit.

Extinció. La seva empresa tampoc es veurà afectada pels límits si s’extingeix, tret que aquesta extinció sigui conseqüència d’una operació de reestructuració (una fusió, per exemple) acolliment al règim de neutralitat fiscal.  Els límits tampoc són aplicables en l’exercici d’extinció, però sí en els exercicis previs. Per exemple, en cas de concurs que duri diversos anys i que finalitzi amb la dissolució de la societat, els límits a la compensació s’aplicaran en tots els exercicis menys en l’últim.

Quitances. Una altra excepció a l’aplicació dels límits es produirà si la seva empresa obté quitances a conseqüència d’un acord amb creditors als quals no pot pagar, fins i tot encara que això es realitzi al marge d’un procés concursal:

  • En aquests casos les BIN es poden compensar sense cap límit per un import equivalent a l’ingrés derivat de la quitança.
  • I aquest import no es té en compte a l’efecte d’aplicar el mínim d’un milió d’euros, que es pot compensar en tot cas.

EXEMPLE

La societat Z, SA, va generar en 2018 una base imposable negativa de 4.000.000 d’euros, de la qual encara té pendent de compensar 2.000.000 d’euros. En 2021, aquesta societat ha obtingut una base imposable prèvia a l’aplicació de la reserva de capitalització i a la compensació de la mateixa base imposable negativa de 2.500.000 euros. Amb les dades anteriors, determinar la base imposable de Z, SA, en 2021.

Solució

La base imposable susceptible de compensació ascendeix a:

2.500.000 × 70 % = 1.750.000 euros

Per això, la base imposable de Z, SA, en 2020 serà:

2.500.000 – 1.750.000 = 750.000 euros,

Queda pendent de compensar per a pròxims exercicis una base imposable negativa de 250.000 euros (2.000.000 – 1.750.000).

Procediment de comprovació per l’Administració tributària

El dret de l’Administració per iniciar el procediment de comprovació de les bases imposables negatives compensades o pendents de compensació prescriurà al cap de deu anys a comptar des de l’endemà a aquell en què finalitzi el termini establert per presentar la declaració o autoliquidació corresponent al període impositiu en què es va generar el dret a la seva compensació.

Transcorregut aquest termini, el contribuent haurà d’acreditar que les bases imposables negatives que pretén compensar són procedents, mitjançant l’exhibició de la liquidació o autoliquidació i de la comptabilitat, amb acreditació del seu dipòsit durant el citat termini en el Registre Mercantil.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una salutació cordial,